NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2023. GOD.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Utvrđeno je da najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 35.025 din. a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, što znači, počev od 1. januara 2023. god.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike i verske službenike za 2023. godinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Za 2023. godinu najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike iznosi 35.025 din.

 

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2021. GOD.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Utvrđeno je da najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 28.402 din. a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, što znači, počev od 1. januara 2021. god.

 

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za samostalne umetnike, poljoprivrednike, sveštenike i verske službenike za 2021. godinu

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Za 2021. godinu najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike iznosi 28.402 din.

 

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA 2020. GOD.

Na osnovu čl. 37. i 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 95/18 i 86/19 – dalje: Zakon o doprinosima), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 88/19 od 13.12.2019. god., Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u R.Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine koja je iznosila 73.718 dinara.

U skladu sa navedenim, i odredbama čl. 37. i 38. Zakona o doprinosima, utvrđena je:

- najniža mesečna osnovica doprinosa za 2020. god.  u iznosu od 25.801,00 dinar.

 

Ova osnovica primenjivaće se za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. god.

Kao i do sada, iznos ove mesečne osnovice doprinosa (iz članova 37. i 38. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 

VAŽNO!

Napominjemo, počev od 1.1.2020. god. u primeni su izmene članova 37. i 38. Zakona o doprinosima, kojima je propisan način utvrđivanja najniže osnovice za plaćanje doprinosa, gde jedan od elemenata, tj. parametara za obračun predstavlja i period u kojem se posmatraju podaci o mesečnoj zaradi zaposlenih, a taj period se menja od 1. januara 2020. god.

Naime, počev od 1.1.2020. god., izmenjenim članom 37. Zakona o doprinosima, propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (umesto od oktobra kako je prethodno bilo propisano) u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Kao i do sada, iznos ove najniže mesečne osnovice (iz čl. 37. st. 1. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Prema izmenjenom članu 38. Zakona o doprinosima, počev od 1.1.2020. god., najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. ovog zakona tj. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, takođe čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (umesto od oktobra kako je prethodno bilo propisano) u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, prema objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Iznos ove najniže mesečne osnovice (iz čl. 38. st. 1. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Ove osnovice su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 93/19.

 

NOVE NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA U 2019. GOD.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa počev od 1.1.2019. god.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14–dr.zak., 112/15, 113/17 i 95/18 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), ministar finansija objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.921 dinar.

Ova nova najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, tj. počev od 1.1.2019. god.

 

* Najniža mesečna osnovica doprinosa za 2019. god. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija objavio je, takođe u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18, novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima, tj. za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike, za 2019. godinu iznosi 23.921 dinar.

 

NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA ISPLATE OD 1.1.2018. GODINE

Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je u „Sl. glasniku RS“, br. 117/17 od 27.12.2017. god, Podatak o prosečnoj zaradi u R.Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. god., koja je iznosila 65.866 dinara, a koja služi za obračun najniže odnosno najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Napominjemo, u skladu sa članom 15. navedenog zakona, izuzetno:

- najniža osnovica doprinosa (iz čl. 37. Zakona), koju čini 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. god. zaključno sa novembrom 2017. god, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Sl. glasniku RS”. Iznos ove osnovice objavljuje ministar finansija;

 

U skladu sa navedenim, ministar je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.1.2018. god. objavio iznos osnovice, koji je dat u tabeli koja sledi, a koji je u primeni od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

Za period do 5. januara 2018. godine važi najniža mesečna osnovica doprinosa koja je objavljena u „Sl. glasniku 96/2017 i iznosi 23.074. dinara.

Pregled iznosa najnižih mesečnih osnovica socijalnih doprinosa utvrđenih na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i periodi njihove primene dati su u tabeli:

 

Period primene

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik Republike Srbije", br.:

1

2

3

od 1.02.2017. do 30.04.2017.

23.229

7/2017

od 1.05.2017. do 31.07.2017.

21.906

41/2017

od 1.08.2017. do 31.10.2017.

23.446

72 /2017

od 1.11.2017. do 05.01.2017.

23.074

96/2017

od 6.1.2018. do 31.12.2018.

23.053

2/2018

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.