rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Sep. 23
  • 05:46

Najvažniji aktuelni podaci


NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (12. septembar 2017. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u julu 2017.

66.251,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2017.

48.101,00

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 01.08.2017. do 31.10.2017. god. – objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 73/17

23.446,00

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 01.05.2017. do 31.07.2017. god. – objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 41/17

21.906,00

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.09.2017. do 30.09.2017. god.

331.255,00

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.08.2017. do 31.08.2017. god.

339.285,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2016. god. („Sl. glasnik RS“, br. 7/17)

3.808.440,00

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 7/17)

3.953.503,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona)
(u primeni za isplate
od 01.02.2017. zaključno sa 31.01.2018. god.)   1)

11.790,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona)
(u primeni za isplate od 01.02.2016. zaključno sa 31.01.2017. god.)  

11.604,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2017. god.   2)

130,00 din.

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2016. god.   2)

121,00 din.

Minimalna neto zarada za septembar 2017. (168 x 130,00)  2)

21.840,00

Minimalna neto zarada za avgust 2017. (184 x 130,00)  2)

23.920,00

Indeks potrošačkih cena u avgustu 2017. (tj. avgust 2017./jul 2017.)

100,2

Mesečna stopa inflacije u avgustu 2017. (promena cena u avgustu 2017. u odnosu na jul 2017. u %)

0,2%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2016. god. do 07.09.2017. god.

12,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 08.09.2017. god.  3)

11,75%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 07.09.2017. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 09.10.2017. god.)  4)

3,75%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

13,75%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u društvenoj, državnoj i svojini građana u šestomesečnom obračunskom periodu jul – decembar 2017. god.

0,210076

 

1) Podseæamo, usklaðeni dinarski neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz èlana 15a stav 2. i èlana 101a st. 1., 3., 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak graðana koji je bio u primeni za isplate poèev od 1.2.2015. god. zakljuèno sa 31.1.2015. iznosio je 11.433,00 din, a za isplate poèev od 1.2.2016. god. zakljuèno sa 31.1.2017. iznosio je 11.604,00 din.

2) Novom Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 77/16), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2017. god. iznosi 130 dinara („neto“), po radnom času. Prema najavama Vlade RS, za 2018. god. neto minimalna cena rada iznosiće 143 dinara („neto“), po radnom času, međutim, to još nije zvanično objavljeno.  

Prema ranijim Odlukama za 2015. i 2016. god. („Sl. glasnik RS“, br. 104/14, odn. 79/15), neto minimalna cena rada iznosila je 121 dinar („neto“), po radnom času.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 07.09.2017. god. na svom sajtu objavila da je stopa zatezne kamate za dinare iznosi 11,75%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 07.09.2017. iznosi 3,75%) uvećana za osam procentnih poena, a primenjuje se od 08.09.2017. god.

Podsećamo, počev od 27.07.2012. god. KONFORMNI METOD SE NE KORISTI prilikom obračuna zatezne kamate po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa (za obaveze nastale nakon 03.03.2001. god.), već se kod obračuna primenjuje prost kamatni račun (proporcionalni metod). Dakle, kamata se obračunava na osnovni dug, a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Međutim, ukoliko se vrši obračun po osnovu obaveza nastalih pre 03.03.2001. god, primenjuje se konformni metod!

 

4) Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010. god. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja sada iznosi 3,75%, tako da, od 07.09.2017. god. i eskontna stopa iznosi 3,75%.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs