rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jan. 24
  • 03:30

Najvažniji aktuelni podaci


NAJVAŽNIJI AKTUELNI PODACI (12. januar 2018. god.)

Prosečna zarada u Republici Srbiji isplaćena u novembru 2017.

65.609,00

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2017.

47.575,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 06.01.2018. do 31.12.2018. god. - iz čl. 37. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

23.053,00

Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 01.11.2017. do 05.01.2018. god. (objavljeno u „Sl. glasniku RS“, br. 96/17)

23.074,00

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike za 2018. god. (iz čl. 38. Zakona o doprinosima)

23.053,00

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate od 06.01.2018. do 31.12.2018. god. – iz čl. 42. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

329.330,00

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.01.2018. do 05.01.2018. god.

328.045,00

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 01.12.2017. do 31.12.2017. god.

323.010,00

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 2/18)

3.951.855,00

Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za 2018. god.

(očekuje se objavljivanje u „Sl. glasniku RS“)

--

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona)

(u primeni za obračun i plaćanje počev od zarade za mesec januar 2018. god.1)

15.000,00

Neoporezivi iznos umanjenja osnovice poreza na zarade iz člana 15a stavovi 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak građana (zarada iz čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona)

(u primeni zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. god.1)

11.790,00

Minimalna neto cena rada po času za period januar – decembar 2018.  2)

143,00 din.

Minimalna neto zarada za februar 2018. (160 x 143,00)  2)

22.880,00

Minimalna neto zarada za januar 2018. (184 x 143,002)

26.312,00

Indeks potrošačkih cena u novembru 2017. (tj. decembar 2017. / novembar 2017.)

100,0

Mesečna stopa inflacije u novembru 2017. (promena cena u decembru u odnosu na novembar 2017. u %)

0,0%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.09.2015. god. do 14.10.2015. god.  3)

13,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.10.2015. god. do 11.02.2016. god.  3)

12,50%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.02.2016. god. do 07.07.2016. god.  3)

12,25%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2016. god. do 07.09.2017. god.  3)

12,00%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.09.2016. god. do 09.10.2017. god.  3)

11,75%

Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 10.10.2017. god.  3)

11,50%

Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 10.10.2017. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 08.02.2018. god.)  4)

3,50%

Kamatna stopa (utvrđena članom 75. ZPPPA) za neblagovremeno plaćene javne prihode

13,50%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u društvenoj, državnoj i svojini građana u šestomesečnom obračunskom periodu jul – decembar 2017. god.

0,210076

 1) Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/17), novi neoporezivi iznos zarade od 15.000 din. primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. god.

2) Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2018. god. („Sl. glasnik RS“, br. 88/17), utvrđeno je da neto minimalna cena rada (tj. bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje), za period januar–decembar 2018. god. iznosi 143 dinara („neto“), po radnom času. Podsećamo, prema ranijim Odlukama za 2015. i 2016. god, neto minimalna cena rada iznosila je 121 dinar („neto“), po radnom času, a za 2017. god. je iznosila 130 dinara.

3) U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 11.01.2017.g. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare i dalje iznosi 11,50%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 9.10.2017. iznosi 3,50%) uvećana za osam procentnih poena, a primenjuje se od 10.10.2017.g.

Podsećamo, počev od 27.7.2012.g. KONFORMNI METOD SE NE KORISTI prilikom obračuna zatezne kamate po osnovu duga kod dužničko-poverilačkih odnosa (za obaveze nastale nakon 3.3.2001.g.), već se kod obračuna primenjuje prost kamatni račun (proporcionalni metod). Dakle, kamata se obračunava na osnovni dug, a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu. Međutim, ukoliko se vrši obračun po osnovu obaveza nastalih pre 3.3.2001.g, primenjuje se konformni metod.

4) Podsećamo, eskontna stopa se od 12.5.2010. utvrđuje u visini 100% referentne kamatne stope, koja i dalje iznosi 3,50%, tako da, od 10.10.2017.g. i eskontna stopa iznosi 3,50%.

 * U „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 05.01.2018. god. objavljeni su:

- Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2018. god;

- Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. god;

koji su u primeni za isplate počev od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs