NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA DOPRINOSA ZA 2023. GOD.

Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Objavljeno je da najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 500.360 din.

Ovaj iznos se primenjuje od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, dakle, počev od 1. januara 2023. god.

 

 

 

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za 2023. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 118/21 i 138/22), ministar finansija objavio je Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 143/22 od 29.12.2022. god.).

Ovim je utvrđeno da najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu iznosi 6.004.320 din.

 

 

NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA DOPRINOSA ZA 2021. GOD.

Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Objavljeno je da najviša mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 405.750 din.

Ovaj iznos se primenjuje od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa u „Sl. glasniku R.Srbije“, dakle, počev od 1. januara 2021. god.

 

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za 2021. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… i 86/19), ministar finansija objavio je Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 154/20 od 23.12.2020. god.).

Ovim je utvrđeno da najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu iznosi 4.869.000 din.

 

NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA DOPRINOSA ZA 2020. GOD.

 Na osnovu čl. 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,… 95/18 i 86/19 – dalje: Zakon o doprinosima), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je, u „Sl. glasniku RS“, br. 88/19 od 13.12.2019. god., Podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u R.Srbiji isplaćenoj za period od oktobra 2018. do septembra 2019. godine koja je iznosila 73.718 dinara.

U skladu sa navedenim, i odredbama čl. 42. Zakona o doprinosima, utvrđena je:

- najviša mesečna osnovica doprinosa za 2020. god.  u iznosu od 368.590,00 dinara.

Ova osnovica primenjivaće se za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje počev od 1. januara 2020. do 31. decembra 2020. god.

Kao i do sada, iznos ove mesečne osnovice doprinosa (iz člana 42. Zakona o doprinosima) svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 

VAŽNO!

Napominjemo, počev od 1.1.2020. god. u primeni su izmene člana 42. Zakona o doprinosima, kojim je propisan način utvrđivanja najviše osnovice za plaćanje doprinosa, gde jedan od elemenata, tj. parametara za obračun predstavlja i period u kojem se posmatraju podaci o mesečnoj zaradi zaposlenih, a taj period se menja od 1. januara 2020. god.

Naime, počev od 1.1.2020. god., izmenjeni član 42. Zakona o doprinosima, propisuje da najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra (umesto od oktobra kako je prethodno bilo propisano) u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Kao i do sada, iznos ove najviše mesečne osnovice (iz čl. 42. st. 1. Zakona o doprinosima), svake godine objavljuje ministar finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 Ova osnovica je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 93/19.

 

 NOVE NAJVIŠE OSNOVICE DOPRINOSA U 2019. GOD.

 * Najviša mesečna osnovica doprinosa počev od 1.1.2019. god.

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija objavio je (u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18) i novu najvišu mesečnu osnovicu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koja iznosi 341.725 dinara, a primenjuje se počev od 1.1.2019. god.

 

* Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2019. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija je objavio i novu najvišu godišnju osnovicu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2019. godinu koja iznosi 4.100.700 dinara.

 

* Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o doprinosima, ministar finansija je objavio i novu najvišu godišnju osnovicu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu koja iznosi 3.951.855,00 dinara.

 

NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 6.1.2018. GOD.

Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je u „Sl. glasniku RS“, br. 117/17 od 27.12.2017. god, Podatak o prosečnoj zaradi u R.Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. god., koja je iznosila 65.866 dinara, a koja služi za obračun najniže odnosno najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Napominjemo, u skladu sa članom 15. navedenog zakona, izuzetno:

- najviša osnovica doprinosa (iz čl. 42. Zakona), koju čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. god. zaključno sa novembrom 2017. god, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Sl. glasniku RS”, a iznos osnovice objavljuje ministar finansija.

 

U skladu sa navedenim, ministar je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.1.2018. god. objavio iznos osnovice, koji je dat u tabeli koja sledi, a koji je u primeni od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17) i člana 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) Ministar finasija je doneo („Sl. glasnik RS“, br. 2/18 od 05.01.2017. god.) najvišu mesečnu osnovicu na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a koja iznosi 329.330 dinara.

Ova osnovica će se primenjivati počev od 06.01.2018. godine

Kretanje iznosa najviših osnovica i periodi njihove primene u 2017. i 2018. godini dati su u tabeli:

 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 

IZNOS

"Sl. glasnik RS", br.

od 01.02.2017. do 28.02.2017.

368.205(5 x 73.641)

5/2017

od 01.03.2017. do 31.03.2017.

286.155(5 x 57.231)

13/2017

od 01.04.2017. do 30.04.2017.

324.235(5 x 64.847)

29/2017

od 01.05.2017. do 31.05.2017.

328.475(5 x 65.695)

40/2017

od 01.06.2017. do 30.06.2017.

341.230(5 x 68.246)

52/2017

od 01.07.2017. do 31.07.2017.

324.300(5 x 64.860)

63/2017

od 01.08.2017. do 31.08.2017.

339.285(5 x 67.857)

72/2017

od 01.09.2017. do 30.09.2017.

331.255(5 x 66.251)

79/2017

od 01.10.2017. do 31.10.2017.

325.470 (5 x 65.094)

87/2017

od 01.11.2017. do 30.11.2017.

332.190 (5 x 66.438)

96/2017

od 01.12.2017. do 31.12.2017.

323.010 (5 x 64.602)

106/2017

od 01.01.2018. do 05.01.2018.

328.045 (5 x 65.609)

117/2017

od 06.01.2018. do 31.12.2018.

329.330

2/2018

Podsećamo da je prosečna mesečna zarada isplaćena po zaposlenom u Republici za novembar 2017., prema podatku RZS iznosila 64.609 din., tako da najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 01.01.2017. godine do 05.01.2018. godine iznosi:

65.609 x 5 = 328.045 din.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (čl. 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014-dr.zakon i 112/15) do 05.01.2018. god. je činio petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjivao se od prvog u narednom mesecu, po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.