rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 09:58


NAJVIŠA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 06. JANUARA 2018. GODINE

Na osnovu čl. 4, 5. i 6. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 113/17), Republički zavod za statistiku Srbije objavio je u „Sl. glasniku RS“, br. 117/17 od 27.12.2017. god, Podatak o prosečnoj zaradi u R.Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. god., koja je iznosila 65.866 dinara, a koja služi za obračun najniže odnosno najviše osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Napominjemo, u skladu sa članom 15. navedenog zakona, izuzetno:

- najviša osnovica doprinosa (iz čl. 42. Zakona), koju čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. god. zaključno sa novembrom 2017. god, primenjivaće se od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u „Sl. glasniku RS”, a iznos osnovice objavljuje ministar finansija.

 

U skladu sa navedenim, ministar je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.1.2018. god. objavio iznos osnovice, koji je dat u tabeli koja sledi, a koji je u primeni od 06.01.2018. god. do 31.12.2018. god.

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15 i 113/17) i člana 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) Ministar finasija je doneo („Sl. glasnik RS“, br. 2/18 od 05.01.2017. god.) najvišu mesečnu osnovicu na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, a koja iznosi 329.330 dinara.

Ova osnovica će se primenjivati počev od 06.01.2018. godine

Kretanje iznosa najviših osnovica i periodi njihove primene u 2017. i 2018. godini dati su u tabeli:

 

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 

IZNOS

"Sl. glasnik RS", br.

od 01.02.2017. do 28.02.2017.

368.205(5 x 73.641)

5/2017

od 01.03.2017. do 31.03.2017.

286.155(5 x 57.231)

13/2017

od 01.04.2017. do 30.04.2017.

324.235(5 x 64.847)

29/2017

od 01.05.2017. do 31.05.2017.

328.475(5 x 65.695)

40/2017

od 01.06.2017. do 30.06.2017.

341.230(5 x 68.246)

52/2017

od 01.07.2017. do 31.07.2017.

324.300(5 x 64.860)

63/2017

od 01.08.2017. do 31.08.2017.

339.285(5 x 67.857)

72/2017

od 01.09.2017. do 30.09.2017.

331.255(5 x 66.251)

79/2017

od 01.10.2017. do 31.10.2017.

325.470 (5 x 65.094)

87/2017

od 01.11.2017. do 30.11.2017.

332.190 (5 x 66.438)

96/2017

od 01.12.2017. do 31.12.2017.

323.010 (5 x 64.602)

106/2017

od 01.01.2018. do 05.01.2018.

328.045 (5 x 65.609)

117/2017

od 06.01.2018. do 31.12.2018.

329.330

2/2018

Podsećamo da je prosečna mesečna zarada isplaćena po zaposlenom u Republici za novembar 2017., prema podatku RZS iznosila 64.609 din., tako da najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 01.01.2017. godine do 05.01.2018. godine iznosi:

65.609 x 5 = 328.045 din.

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (čl. 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014-dr.zakon i 112/15) do 05.01.2018. god. je činio petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjivao se od prvog u narednom mesecu, po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag