rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 21
 • 10:22


 NEOPOREZIVI IZNOSI POJEDINIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA POČEV OD 1.2.2019. GOD.

 

Na osnovu člana 12a st. 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,..., 113/17 i 95/18), Vlada RS objavila je u „Sl. glasniku RS“, br. 4/19, nove Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2. i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini.

Ovi novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi, koje dajemo u tabeli koja sledi, primenjuju se od 1. februara 2019. god.

 

Takođe, u istom „Sl. glasniku RS“, br. 4/19, Vlada RS je, na osnovu člana 65a st. 2. Zakona o doprinosima („Sl. glasnik RS“, br. 84/04,..., 113/17 i 95/18), objavila i Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini, koji iznosi 5.872 dinara.

I ovaj usklađeni dinarski iznos se takođe primenjuje od 1. februara 2019. god.

 

Tabela - Usklađeni dinarski iznosi pojedinih primanja fizičkih lica od 1.2.2019. god.

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/01,..., 113/17 i 95/18)

NEOPOREZIVI IZNOSI

u primeni

od 1.2.2019.

do 31.1.2020.

bili u primeni

od 1.2.2018.

do 31.1.2019.

1) član 9. stav 1. - Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena, pored ostalog, po osnovu:

do iznosa:

do iznosa:

– pomoći u slučaju smrti zaposlenog, penzionisanog bivšeg zaposlenog ili člana porodice zaposlenog – tačka 9)

68.488

67.145

– stipendija i kredita učenika i studenata – tačka 12)

11.741

11.511

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.784

9.592

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.253

5.150

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – neoporezivo je do navedenog iznosa, godišnje, za pomoć ostvarenu od jednog isplatioca - tačka 30)

13.001

12.746

2) član 15a stavovi 2, 4. i 5. - Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu Zakona o radu, čini zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona, umanjena za iznos:

 

 

neoporezivi iznos zarade (mesečno, za lice koje radi sa punim radnim vremenom)

15.300

15.000

3) član 18. stav 1. - Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

najviše do:

najviše do:

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.914

3.837

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.349

2.303

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

6.850

6.716

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

39.137

38.370

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

9.784

9.592

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.567

19.183

4) član 21a stav 2. - Ne plaća se porez na zarade na:

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.872

5.757

5) član 14b stav 2. tačka 2) ZPDG - Ne plaća se porez na zarade na:

i član 13. stav 3. Zakona o doprinosima – Ne plaćaju se doprinosi na:

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose!)

5.872

5.757

6) član 83. stav 4. - Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću na:

počev od

16.12.2018. god.

zaključno sa

15.12.2018. god.

– na pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

100.000

11.684

7) član 85. stav 1. - Ne plaća se porez na drugi prihod na:

 

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)

13.001

12.746

 

Napominjemo, detaljnije na ovu temu, tj. o neoporezivim iznosima navedenim u tabeli, pisaćemo u našem časopisu „Računovodstvo i porezi“.

Takođe, još bolja i detaljnija objašenjenja o poreskom tretmanu različitih prihoda finičkih lica možete pročitati u našem novom Priručniku "Porezi i doprinosi na sva primanja".

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.