rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 20
 • 09:24


 

NEOPOREZIVI IZNOSI POJEDINIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA U 2018. GODINI

 

 Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 113/17), koji je u primeni od 1.1.2018. god, pored ostalog, utvrđeni su novi neoporezivi iznosi pojedinih primanja fizičkih lica, i to: iz člana 15a st. 2, 4. i 5, kao i „novo primanje“ koje se ne oporezuje - iz člana 9. st. 1. tačka 30) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01,... 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: ZPDG), a koji se primenjuju od 1. januara 2018. god, odnosno:

- novi neoporezivi iznos zarade od 15.000 din, dat u tabeli (pogledajte niže) primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. god.

Neoporezivi iznos od 11.790 din. primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. god.

Prvo usklađivanje za neoporezivi iznos zarade od 15.000 din., vršiće se počev u 2019. godini;

- „novo primanje“ iz člana 9. st. 1. tačka 30) ZPDG - novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – u iznosu do 12.375 din. godišnje, ostvarene od jednog isplatioca. Navedeni neoporezivi iznos je, inače, bio u primeni od 1.1.2018. do 31.1.2018. god.

  Na osnovu člana 12a stav 2. ZPDG, Vlada RS objavila je, u „Sl. glasniku RS“, br. 7/18 (od 26.1.2018. god.), Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, koji se primenjuju od 1. februara 2018. god. Svi navedeni iznosi dati su u donjoj tabeli.

 

Pored toga, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04,..., 112/15 i 113/17 – dalje: Zakon o doprinosima), Vlada RS objavila je i Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. god. („Sl. glasnik RS“, br. 7/18), koji iznosi 5.757 dinara, i takođe se primenjuje počev od 1. februara 2018. god. I ovaj iznos je prikazan u donoj tabeli.

Novi usklađeni dinarski iznosi pojedinih primanja fizičkih lica dati su u tabeli koja sledi.

 

 

USKLAĐENI DINARSKI
NEOPOREZIVI IZNOSI

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana
(„Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... 112/15 i 113/17)

Novi – u
primeni od
1.2.2018.

Stari – bili u
primeni do
31.1.2018.

1) član 9. stav 1.
Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena, pored ostalog, po osnovu:

do iznosa:

do iznosa:

– pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

67.145

65.189

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.511

11.176

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.592

9.313

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.150

5.000

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – neoporezivo je do navedenog iznosa, godišnje, za pomoć ostvarenu od jednog isplatioca - tačka 30)

12.746

12.375

2) član 15a stavovi 2, 4. i 5.
Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu Zakona o radu, čini zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona, umanjena za iznos:

 

 

neoporezivi iznos zarade (mesečno, za lice koje radi sa punim radnim vremenom)

15.000

11.790

3) član 18. stav 1.
Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

najviše do:

najviše do:

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.837

3.725

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.303

2.236

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

6.716

6.520

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

38.370

37.252

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

9.592

9.313

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.183

18.624

4) član 21a stav 2. - Ne plaća se porez na zarade na: *

zbirno,
najviše do:

zbirno,
najviše do:

– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.757

5.589

5) član 14b stav 2. tačka 2) ZPDG - Ne plaća se porez na zarade na:
i član 13. stav 3. Zakona o doprinosima – Ne plaćaju se doprinosi na: **

zbirno,
najviše do:

zbirno,
najviše do:

– premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose!)

5.757

5.589

6) član 83. stav 4. - Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću na: ***

 

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.684

11.344

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) počev od 16.12.2018.

100.000

 

7) član 85. stav 1. - Ne plaća se porez na drugi prihod na: ****

 

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)

12.746

12.375

 

Podsećamo, navedeni iznosi se jednom godišnje usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.

 

NAPOMENA:

Navedeni novousklađeni neoporezivi iznosi (osim neoporezivog iznosa zarade) primenjuju se na sve isplate koje se vrše počev od 1. februara 2018. god, bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

PAŽNJA!

Podsećamo, u skladu sa novim neoporezivim iznosom zarade, pri obračunu zarade, počev od zarade za mesec januar 2018. god., treba korigovati i formulu po kojoj se obračunava bruto zarada.

Formula za obračun bruto zarade:

Bruto zarada = Neto zarada – (15.000 x 10%) / 0,701

BZ = (Neto zarada – 1.500) / 0,701

 

VAŽNO!

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do 2.303 din. (novi usklađeni iznos), odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

Imajući u vidu da je Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07-preč.tekst, 84/14 i 84/15) naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo kojom se naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu - dnevnica, opredeljena u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, taj iznos predstavlja istovremeno i neoporezivi iznos dnevnice za državne službenike i nameštenike. Za zaposlene koji su u radnom odnosu kod poslodavaca iz privatnog sektora, na koje se ne odnosi navedena uredba, već poslodavci svojim aktom mogu da urede i druga prava zaposlenih uključujući i pravo na dnevnicu za službeni put u inostranstvo, primenjuje se neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ukoliko je opštim aktom kod poslodavca predviđena dnevnica iznad neoporezivog iznosa, takvo primanje ima poreski tretman zarade. Naime, za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo primanja iznad iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno iznad neoporezivog iznosa od 50 evra, konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan obračuna troškova. (Neoporezivi iznos devizne dnevnice od 50 evra dnevno – rezultat je izmena u ZPDG koje su na snazi od 1.1.2016. god, i primenjuje se na isplate dnevnica koje su vršene počev od tog datuma.)

Takođe, u tački 5) st. 1. čl. 18. ZPDG precizirano je da neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza na službenom putovanju jeste prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima odnosno aktima odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 6.716 din. mesečno (novi usklađeni iznos).

 

PODSEĆAMO:

* Prema članu 21a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01... i 113/17 - dalje: ZPDG), ne plaća se porez na zarade na:

1) premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji i

2) penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ne oporezuje se, počev od 1.2.2018. god, do iznosa od 5.757 din. mesečno, a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

PAŽNJA! Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja za 1) i 2) zbirno ne može biti veći od 5.757 din. mesečno.

** Prema članu 14b st. 2. tač. 2) ZPDG i članu 13. st. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04... i 113/17 – dalje: Zakon o doprinosima), ne plaćaju se doprinosi i porez na zaradu do neoporezivog iznosa na zbir:

1) premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje i

2) penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

Dakle, NE oporezuje se ZBIRNO (premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond) do iznosa od 5.757 din. mesečno (počev od 1.2.2018. god.), a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

Napominjemo, premije za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda (uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja) i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija poslodavac može uplaćivati SVIM zaposlenima (član 119. Zakona o radu). Ovakve uplate nemaju karakter zarade po Zakonu o radu, pa se na njih ne plaćaju doprinosi za socijalno. Neoporeziv je ukupan iznos (prema članu 14b st. 2. tač. 1) ZPDG).

*** Napominjemo, prema članu 83. ZPDG, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću. Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću (ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren), osim onih koji su oslobođeni ZPDG, tj. osim dobitaka od igara na sreću na koje se ne plaća porez, i to:

1) pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću, do iznosa od 11.684 din. (novi usklađeni iznos);

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

**** Napominjemo, čl. 85. st. 1. tačka 11) ZPDG utvrđen je neoporezivi iznos po osnovu primanja fizičkih lica koja nisu zaposlena kod isplatioca. Naime, ostalim prihodima, u smislu ZPDG, smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito, nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, u iznosu preko 12.746 din. godišnje (novi usklađeni iznos, u primeni od 1.2.2018. god.), ostvarena od jednog isplatioca.

Oporezivi prihod koji fizičko lice ostvari po navedenim osnovima iznad 12.746 din., čini razlika između ostvarenog prihoda i tog neoporezivog iznosa. Normirani troškovi u visini od 20% se NE priznaju. Inače, visina neoporezivog iznosa usklađuje se godišnje saglasno članu 12a ZPDG.

Beograd, 30.01.2018. god.

Ažurirano 17.12.2018. god.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.