rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jan. 24
  • 03:28


NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA OD 1.2.2017.

 

Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01,... i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon), Vlada RS objavila je Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. god. („Sl. glasnik RS“, br. 7/17 od 31.1.2017. god.), koji se primenjuju od 1. februara 2017. god.

Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS”, br. 84/04,... i 112/15), Vlada RS objavila je Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. god. („Sl. glasnik RS“, br. 7/17), koji iznosi 5.589 dinara, i takođe se primenjuje počev od 1. februara 2017. god.

Novi usklađeni dinarski iznosi dati su u tabeli koja sledi.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispr, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak. i 112/15)

USKLAĐENI DINARSKI

NEOPOREZIVI IZNOSI

Novi – u

primeni od

1.2.2017.

Stari – bili u

primeni do

31.1.2017.

1) član 9. stav 1. - Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu:

do iznosa:

do iznosa:

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

65.189

64.162

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.176

11.000

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.313

9.166

2) član 15a stavovi 2, 4. i 5. - Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu Zakona o radu, čini zarada iz čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos:

 

 

neoporezivi iznos zarade

11.790

11.604

3) član 18. stav 1. - Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:

najviše do:

najviše do:

– naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.725

3.666

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.236

2.201

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.520

6.417

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

37.252

36.665

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.313

9.166

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.624

18.331

4) član 21a stav 2. - Ne plaća se porez na zarade na *

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)

5.589

5.501

5) član 14b stav 2. tačka 2) Zakona - Ne plaća se porez na zarade na:

i član 13. stav 3. Zakona o doprinosima – Ne plaćaju se doprinosi na: **

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

- premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlenezbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose!)

5.589

5.501

6) član 83. stav 4. - Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću na: ***

 

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.344

11.165

7) član 85. stav 1. - Ne plaća se porez na drugi prihod na: ****

 

 

– nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica), ostvarene od jednog isplatiocatačka 10)

12.375

12.180


Napominjemo,
navedeni novousklađeni neoporezivi iznosi se primenjuju na sve isplate koje se vrše počev od 1. februara 2017. god, bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

Podsećamo, u skladu sa novim neoporezivim iznosom zarade, pri obračunu zarade za isplate počev od 1.2.2017. god. treba korigovati i formulu za obračun:

Formula po kojoj se obračunava bruto zarada:

Bruto zarada = Neto zarada – (11.790 x 10%) / 0,701

BZ = (Neto zarada – 1.179) / 0,701

 

Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji – do 2.236 din. (novi usklađeni iznos), odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

Imajući u vidu da je Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07-preč.tekst, 84/14 i 84/15) naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo kojom se naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu - dnevnica, opredeljena u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, taj iznos predstavlja istovremeno i neoporezivi iznos dnevnice za državne službenike i nameštenike. Za zaposlene koji su u radnom odnosu kod poslodavaca iz privatnog sektora na koje se ne odnosi navedena uredba, već poslodavci svojim aktom mogu da urede i druga prava zaposlenih uključujući i pravo na dnevnicu za službeni put u inostranstvo, primenjuje se neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ukoliko je opštim aktom kod poslodavca predviđena dnevnica iznad neoporezivog iznosa takvo primanje ima poreski tretman zarade. Naime, za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo primanja iznad iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno iznad neoporezivog iznosa od 50 evra, konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan obračuna troškova. (Neoporezivi iznos devizne dnevnice od 50 evra dnevno – rezultat je izmena u Zakonu koje su na snazi od 1.1.2016. god, i primenjuje se na isplate dnevnica koje su vršene počev od tog datuma.)

Takođe, (počev od 1.1.2016. god.) u tački 4) st. 1. čl. 18. Zakona precizirano je da neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza na službenom putovanju jeste prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra benzina (ili drugog pogonskog goriva za motorna vozila) pomnoženog s brojem potrošenih litara, a najviše do 6.520 din. mesečno (novi usklađeni iznos).

 

PODSEĆAMO:

* Prema članu 21a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01... i 112/15 - dalje: Zakon), počev od 30.5.2013. god, ne plaća se porez na zarade na:

1) premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji i

2) penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ne oporezuje se, počev od 01.02.2017. god. do iznosa od 5.589 din. mesečno, a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja za 1) i 2) zbirno ne može biti veći od 5.589 din. mesečno.

 ** Prema članu 14b st. 2. tač. 2) Zakona i članu 13. st. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04... i 112/15), počev od 30.5.2013. god, ne plaćaju se doprinosi i porez na zaradu do neoporezivog iznosa na zbir:

1) premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje i

2) penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

Dakle, NE oporezuje se ZBIRNO (premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond) do iznosa od 5.589 din. mesečno (počev od 1.2.2017. god.), a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

Napominjemo, premije za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda (uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja) i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija poslodavac može uplaćivati SVIM zaposlenima (član 119. Zakona o radu).

Ovakve uplate nemaju karakter zarade po Zakonu o radu, pa se na njih ne plaćaju doprinosi za socijalno. Neoporeziv je ukupan iznos (prema članu 14b st. 2. tač. 1) Zakona o porezu na dohodak građana).

 *** Napominjemo, prema članu 83. Zakona, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću. Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću (ako se dobitak sastoji od stvari i prava, oporezivi prihod predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren), osim onih koji su oslobođeni Zakonom, tj. osim dobitaka od igara na sreću na koje se ne plaća porez, i to:

1) pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću, do iznosa od 11.344 din. (novi usklađeni iznos);

2) ostvaren dobitak od igara koje se priređuju u igračnicama (kazinima) i na automatima.

 **** Napominjemo, počev od 1.1.2016. god. propisan je neoporezivi iznos po osnovu primanja fizičkih lica koja nisu zaposlena kod isplatioca (čl. 85. st. 1. tačka 10) Zakona). Naime, drugim prihodima fizičkog lica smatraju se nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica, u iznosu preko 12.375 din. godišnje (novi usklađeni iznos, u primeni od 1.2.2017. god.), ostvarena od jednog isplatioca.

Oporezivi prihod koji fizičko lice ostvari po navedenim osnovima iznad 12.375 din, čini razlika između ostvarenog prihoda i tog neoporezivog iznosa. Normirani troškovi u visini od 20% se NE priznaju. Inače, visina neoporezivog iznosa usklađuje se godišnje saglasno članu 12a Zakona.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs