NEOPOREZIVI IZNOSI POJEDINIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA

POČEV OD 1.2.2023. GOD.

 

 

Na osnovu člana 12a st. 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr.zak., 135/04, 62/06, 65/06-ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispr., 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22 – dalje: ZPDG), Vlada RS objavila je, u „Sl. glasniku RS“, br. 6/23 od 27.1.2023. god., Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini.

 

Ovi novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi, koje dajemo u tabeli koja sledi, primenjuju se od 1. februara 2023. god.

 

 

 

Takođe, u istom „Sl. glasniku RS“, br. 6/23, Vlada RS je, na osnovu člana 65a st. 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22 – dalje: Zakon o doprinosima), objavila i Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini, koji iznosi 7.529 dinara.

 

I ovaj usklađeni dinarski iznos se takođe primenjuje od 1. februara 2023. god.

 

 

 

 

Tabela - Usklađeni dinarski iznosi pojedinih primanja fizičkih lica od 1.2.2023. god.

 

 

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/01,..., 118/21 i 138/22)

NEOPOREZIVI IZNOSI

u primeni

od 1.2.2023.

do 31.1.2024.

bili u primeni

od 1.2.2022.

do 31.1.2023.

1) član 9. stav 1. - Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena, pored ostalog, po osnovu:

do iznosa:

do iznosa:

– pomoći koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)

87.799

76.281

– stipendija i kredita učenika i studenata – tačka 12)

38.458

33.413

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju mesečno amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

12.544

10.898

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

6.735

5.851

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – neoporezivo je do navedenog iznosa, godišnje, za pomoć ostvarenu od jednog isplatioca - tačka 30)

16.666

14.480

– naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima – neoporezivo je najviše do navedenog iznosa, za troškove na mesečnom nivou – tačka 31)

128.198

111.380

2) član 15a stavovi 2, 4. i 5. - Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu Zakona o radu, čini zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona, umanjena za iznos:

 

 

neoporezivi iznos zarade (mesečno, za lice koje radi sa punim radnim vremenom)

   u primeni od 1.1.2023. god.

21.712

u primeni od

1.1.2023.g.

19.300

u primeni od

1.1.2022.g.

3) član 18. stav 1. - Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

najviše do:

najviše do:

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

5.017

4.359

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

3.012

2.617

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

8.782

7.630

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

50.173

43.591

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

12.544

10.898

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

25.085

21.794

– pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

87.799

76.281

4) član 21a stav 2. - Ne plaća se porez na zarade na:

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)

7.529

6.541

5) član 14b stav 2. tačka 2) ZPDG - Ne plaća se porez na zarade na:

i član 13. stav 3. Zakona o doprinosima – Ne plaćaju se doprinosi na:

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose!)

7.529

6.541

6) član 83. stav 4. - Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću na:

počev od

1.2.2023.g.

počev od

1.2.2022.g.

– na pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

128.198

111.380

7) član 85. stav 1. - Ne plaća se porez na drugi prihod na:

 

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)

16.666

14.480

 

 

 

 Podsećamo, navedeni iznosi se jednom godišnje usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada RS, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.

 

VAŽNO!

 

Navedeni novousklađeni neoporezivi iznosi (izuzev neoporezivog iznosa zarade) primenjuju se na sve isplate koje se vrše počev od 1. februara 2023. god, bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

 

 

 

Napominjemo, detaljnije na ovu temu, tj. o neoporezivim iznosima navedenim u tabeli, pisali smo u našem časopisu „Računovodstvo i porezi“, br. 210. (mart 2023. god.).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.