NEOPOREZIVI IZNOSI POJEDINIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA POČEV OD 1.2.2024. GOD.

 

Na osnovu člana 12a st. 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr.zak., 135/04, 62/06, 65/06-ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispr., 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 i 92/23 – dalje: ZPDG), Vlada RS objavila je, u „Sl. glasniku RS“, br. 6/24 od 26.1.2024. god., Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Ovi novi usklađeni dinarski neoporezivi iznosi, koje dajemo u tabeli koja sledi, primenjuju se od 1. februara 2024. god.

 

Takođe, u istom „Sl. glasniku RS“, br. 6/24, Vlada RS je, na osnovu člana 65a st. 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zak., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, , 118/21, 138/22 i 92/23 – dalje: Zakon o doprinosima), objavila i Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini, koji iznosi 7.529 dinara.

I ovaj usklađeni dinarski iznos se takođe primenjuje od 1. februara 2023. god.

 

Tabela - Usklađeni dinarski iznosi pojedinih primanja fizičkih lica od 1.2.2023. god.

 

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/01,..., 118/21 i 138/22 i )

NEOPOREZIVI IZNOSI

u primeni

od 1.2.2024.

do 31.1.2025.

bili u primeni

od 1.2.2023.

do 31.1.2024.

1) član 9. stav 1. - Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena, pored ostalog, po osnovu:

do iznosa:

do iznosa:

– pomoći koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)

94.472

87.799

– stipendija i kredita učenika i studenata – tačka 12)

41.381

38.458

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju mesečno amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

13.497

12.544

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

7.247

6.735

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – neoporezivo je do navedenog iznosa, godišnje, za pomoć ostvarenu od jednog isplatioca - tačka 30)

17.933

16.666

– naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima – neoporezivo je najviše do navedenog iznosa, za troškove na mesečnom nivou – tačka 31)

137.941

128.198

2) u članu 12b st. 1. i 2.:    1)

 

 

– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1)

103.296

--

– normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2)

62.300

--

3) član 15a stavovi 2, 4. i 5. - Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu Zakona o radu, čini zarada iz čl. 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i čl. 15b ovog zakona, umanjena za iznos:

 

 

neoporezivi iznos zarade (mesečno, za lice koje radi sa punim radnim vremenom)

25.000

u primeni od

1.1.2024.g.

21.712

u primeni od

1.1.2023.g.

4) član 18. stav 1. - Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu:

najviše do:

najviše do:

– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

5.398

5.017

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)     2)

3.241

3.012

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)     3)

9.449

8.782

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

53.986

50.173

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

13.497

12.544

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

26.991

25.085

– pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

94.472

87.799

5) član 21a stav 2. - Ne plaća se porez na zarade na:     4)

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez)

8.101

7.529

6) član 14b stav 2. tačka 2) ZPDG - Ne plaća se porez na zarade na:

i član 13. stav 3. Zakona o doprinosima – Ne plaćaju se doprinosi na:     5)

zbirno,

najviše do:

zbirno,

najviše do:

– premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - zbirno (neoporezivi iznos se isključuje iz osnovice za porez i iz osnovice za doprinose!)

8.101

7.529

7) član 83. stav 4. - Ne plaća se porez na dobitke od igara na sreću na:     6)

počev od

1.2.2024.g.

počev od

1.2.2023.g.

– na pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

137.941

128.198

8) član 85. stav 1. - Ne plaća se porez na drugi prihod na:     7)

 

 

– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, ostvarena od jednog isplatioca, na godišnjem nivou – tačka 11)

17.933

16.666

 

Podsećamo, navedeni iznosi se jednom godišnje usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada RS, a primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju.

VAŽNO!

Navedeni novousklađeni neoporezivi iznosi (izuzev neoporezivog iznosa zarade) primenjuju se na sve isplate koje se vrše počev od 1. februara 2024. god, bez obzira za koji mesec se vrši isplata.

 

PAŽNJA!

Podsećamo, budući da se zarada iskazana u tzv. „bruto“ iznosu (koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade na teret zaposlenog), umanjuje za pripadajući (ceo ili srazmerni) mesečni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, u skladu sa novim neoporezivim iznosom zarade, pri isplati zarade počev od 1. januara 2024. god. korigovana je i formula po kojoj se obračunava bruto zarada.

Formula za obračun bruto zarade:

Bruto zarada = (Neto zarada – (25.000 x 10%)) / 0,701

BZ = (Neto zarada – 2.500) / 0,701

 

Ovaj neoporezivi iznos zarade biće u primeni do usklađivanja ovog neoporezivog iznosa koje će se vršiti počev u 2025. god.

Podsećamo, prethodno važeći neoporezivi iznos od 21.712 din. primenjivao se počev od 1.1.2023. god. zaključno sa isplatama na dan 31.12.2023. god.

 

VAŽNO!

 

1) Napominjemo, sada su prvi put objavljeni usklađeni dinarski iznosi iz člana 12b st. 1. i 2. ZPDG. Radi se o normiranim troškovima koji se priznaju za obračun osnovice kvartalnog poreza na prihode od autorskih i srodnih prava, kao i prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, a koji se utvrđuju samooporezivanjem.

Podsetimo, normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 12b ZPDG, primenjuju se počev od 1.1.2022. god., a kako propisuju sada važeće (počev od 1.2.2024. god.) odredbe ovog člana:

- Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) ZPDG po osnovu prihoda koji fizičko lice ostvari u kvartalu, priznaju se u visini od 103.296 din. (umesto 96.000 din. koliko je do sada bilo, tj. do 31.1.2024. god.).

- Normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 2) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) ZPDG po osnovu prihoda koji fizičko lice ostvari u kvartalu, priznaju se u visini od 62.300 din. (umesto 57.900 din. koliko je važilo do 31.1.2024. god.).

- Pri tom, obvezniku koji u istom kvartalu ostvari i prihode od autorskih i srodnih prava i prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, po osnovu ukupnog iznosa tih prihoda priznaju se normirani troškovi u visini iz stavova 1. i 2. člana 12b ZPDG.

 

2) Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do 3.241 din. (novi usklađeni iznos), odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo – do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

S tim u vezi, napominjemo, počev od 6.1.2024. god. izmenjena je visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji za državne službenike i nameštenike, i to, umesto 150 din. sada iznosi 1.000 din., a na osnovu poslednje izmene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07-preč.tekst, 84/14, 84/15, 74/21 i 119/23).

Imajući u vidu da je Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07-preč.tekst, 84/14, 84/15, 74/21 i 119/23) naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo kojom se naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu - dnevnica, (i dalje) opredeljena u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, taj iznos predstavlja istovremeno i neoporezivi iznos dnevnice za državne službenike i nameštenike. Za zaposlene koji su u radnom odnosu kod poslodavaca iz privatnog sektora, na koje se ne odnosi navedena uredba, već poslodavci svojim aktom mogu da urede i druga prava zaposlenih uključujući i pravo na dnevnicu za službeni put u inostranstvo, primenjuje se neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ukoliko je opštim aktom kod poslodavca predviđena dnevnica viša od neoporezivog iznosa, iznos iznad neoporezivog (tj. razlika isplaćenog i neoporezivog iznosa) ima poreski tretman zarade. Pri tom, za utvrđivanje poreza na zarade po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo primanja iznad iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, odnosno iznad neoporezivog iznosa od 50 evra, konvertuju se u dinarski iznos po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan obračuna troškova. (Neoporezivi iznos devizne dnevnice od 50 evra dnevno – rezultat je izmena u ZPDG koje su na snazi od 1.1.2016. god, i primenjuje se na isplate dnevnica koje su vršene počev od tog datuma.)

 

3) Podsećamo,u tački 5) st. 1. čl. 18. ZPDG propisano je da neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza na službenom putovanju jeste prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima odnosno aktima odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 9.449 din. mesečno (novi usklađeni iznos).

 

PODSEĆAMO:

4) Prema članu 21a ZPDG, ne plaća se porez na zarade na:

a) premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji i

b) penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ne oporezuje se, počev od 1.2.2024. god, do iznosa od 8.101 din. mesečno, a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

PAŽNJA! Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja za a) i b) zbirno ne može biti veći od 8.101 din. mesečno.

 

5) Prema članu 14b st. 2. tač. 2) ZPDG i članu 13. st. 3. Zakona o doprinosima, ne plaćaju se doprinosi i porez na zaradu do neoporezivog iznosa na zbir:

a) premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje i

b) penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

Dakle, NE oporezuje se ZBIRNO (premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond) do iznosa od 8.101 din. mesečno (počev od 1.2.2024. god.), a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

Napominjemo, premije za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda (uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja) i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija poslodavac može uplaćivati SVIM zaposlenima (član 119. Zakona o radu). Ovakve uplate nemaju karakter zarade po Zakonu o radu, pa se na njih ne plaćaju doprinosi za socijalno. Neoporeziv je ukupan iznos (prema članu 14b st. 2. tač. 1) ZPDG).

 

6) Podsećamo, ranijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 95/18), menjan je i neoporezivi iznos iz člana 83. ovog zakona, kojim je (počev od 16.12.2018. god.) propisano da se porez na dobitke od igara na sreću ne plaća na pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 2. i 3. ovog člana (nezavisno od toga da li je ostvaren u novcu, stvarima ili pravima), do iznosa od 100.000 din.

Počev od 1.2.2024. god. novousklađeni iznos neoporezivog dobitka od igara na sreću iznosi 137.941 din.

VAŽNO!

Prema tome, novi neoporezivi iznos za dobitke na igrama na sreću povećan je sa 128.198 din. na 137.941din., a primenjuje se na sve dobitke koji su ostvareni (isplaćeni ili uručeni dobitniku) počev od 1.2.2024. god.

Takođe, ukoliko je pojedinačno ostvareni dobitak veći od 137.941 dinara, na iznos razlike iznad neoporezivog iznosa plaća se porez na dobitke od igara na sreću po stopi od 20%.

Kao i do sada, porez na dobitke od igara na sreću se takođe ne plaća na ostvaren dobitak od posebnih igara na sreću uključujući i posebne igre na sreću kada se priređuju preko sredstava elektronske komunikacije, u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Podsećamo, obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak od igara koje se smatraju igrama na sreću u smislu zakona kojim se uređuju igre na sreću.

Oporezivi prihod za dobitke od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, osim onih koji su oslobođeni ovim zakonom.

Ako se dobitak sastoji od stvari i prava, pomenuti oporezivi prihod predstavlja tržišna vrednost stvari ili prava u momentu kada je dobitak ostvaren.

PODSEĆAMO:

Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava) je, počev od 1.3.2019. god., preuzela nadležnosti Poreske uprave u oblasti igara na sreću koje su bile propisane Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02,... 30/18 i 95/18).

Takođe, podsećamo, u skladu sa odredbama u članu 11. o poslovima Uprave i njenim nadležnostima, u članu 12. Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/20 - dalje: ZOINS), precizirana je nadležnost Uprave, tako što je propisano da Uprava, između ostalog, obavlja poslove u oblasti vršenja nadzora nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, kao i kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti igara na sreću; daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću u skladu sa ZOINS; vodi evidencije i registre o poslovima iz svoje nadležnosti; planira i sprovodi obuku zaposlenih; obezbeđuje javnost u radu.

Članovima 116 – 123. ZOINS uređene su nadležnosti Uprave u vršenju nadzora u obasti igara na sreću. Propisano je da Uprava vrši kancelarijski i terenski nadzor nad primenom ovog zakona.

 

7) Napominjemo, čl. 85. st. 1. tačka 11) ZPDG utvrđen je neoporezivi iznos po osnovu primanja fizičkih lica koja nisu zaposlena kod isplatioca. Naime, ostalim prihodima, u smislu ZPDG, smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito, nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, u iznosu preko 17.933 din. godišnje (novi usklađeni iznos, u primeni od 1.2.2024. god.), ostvarena od jednog isplatioca.

Oporezivi prihod koji fizičko lice ostvari po navedenim osnovima iznad 17.933 din., čini razlika između ostvarenog prihoda i tog neoporezivog iznosa. Normirani troškovi u visini od 20% se NE priznaju. Inače, visina neoporezivog iznosa usklađuje se godišnje saglasno članu 12a ZPDG.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.