NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE PREMA ZAKONU O RADU

 

Red. br.

Vrsta isplate

Način izračunavanja i osnov kojim je isplata utvrđena

Poreski tretman

1.

Iznos mesečne naknade za ishranu u toku rada

Prema čl. 118. Zakona o radu*, isplaćuje se ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način, a visina se utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, i obavezno mora biti izražena u novcu.

Zaposleni u državnim organima i javnim službama primaju iznos mesečne naknade za ishranu kroz koeficijent za utvrđivanje plate.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

2.

Iznos terenskog dodatka

(naknada troškova rada i boravka na terenu)

Terenski dodatak je dnevna naknada zaposlenog za povećane troškove rada i boravka na terenu i treba ga razlikovati od naknade troškova smeštaja i ishrane na terenu koji predstavljaju troškove poslovanja poslodavca.

 

Isplaćuje se ako je utvrđen opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, i to u visini određenoj tim aktom (čl. 120. stav 1. tač. 4. Zakona o radu).

 

Prema članu 44. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika* - 3% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom R.Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku RZS, s tim što: ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane:

a) za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji (čl. 8. ove uredbe), b) za troškove ishrane – najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji (čl. 9. ove uredbe).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

3.

Iznos regresa za godišnji odmor

Prema čl. 118. Zakona o radu, obavezno se isplaćuje, a visina se utvrđuje opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu.

 

Zaposleni u državnim organima i javnim službama primaju iznos regresa za godišnji odmor kroz koeficijent za utvrđivanje plate.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

4.

Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa

Prema članu 114. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Poslodavac ima pravo na refundiranje ovako isplaćene naknade zarade u slučaju odsustvovanja zaposlenog sa rada zbog vojne vežbe ili odazivanja na poziv državnog organa, od organa na čiji se poziv zaposleni odazvao, ako zakonom nije drukčije određeno.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

5.

Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za ovo vreme (član 115. Zakona o radu), i to:

1. najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 mesecipre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije uređeno;

2. u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću,ako zakonom nije drukčije određeno.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

6.

Naknada zarade za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada, do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, a koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu (član 116. Zakona).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

7.

Naknada zarade za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog organa zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom

Prema članu 117. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za vreme prekida rada do koga je došlo naredbom nadležnog državnog organa ili nadležnog organa poslodavca zbog neobezbeđivanja bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, koja je uslov daljeg obavljanja rada bez ugrožavanja života i zdravlja zaposlenih i drugih lica, i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
Opštim aktom i ugovorom o radu mogu da se utvrde i drugi slučajevi u kojima zaposleni ima pravo na naknadu zarade.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

8.

Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada (iz čl. 165. i 166. Zakona o radu)

U skladu sa Zakonom o radu(članovi 165.-169.), zaposlenom pripada naknada zarade za ovo vreme u visini četvrtine osnovne zarade, odnosno trećine osnovne zarade ako zaposleni izdržava porodicu, kao i razlika između iznosa ove naknade i pune zarade, ako su ispunjeni uslovi iz tačaka 1) ili 2) člana 169. Zakona o radu.

 

Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada u smislu čl. 166. Zakona o radu, isplaćuje se na teret organa koji je odredio pritvor.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

9.

Naknada plate neraspoređenom državnom službeniku

Prema čl. 34. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, državni službenik, dok je neraspređen, ima pravo na naknadu plate u visini 65% osnovne plate za mesec koji prethodi mesecu u kome je doneseno prvostepeno Rešenje da je neraspoređen.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

10.

Uvećanje zarade po osnovu rada na dan praznika koji je neradni dan

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to u visini od najmanje 110% osnovne zarade zaposlenog utvrđene u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 108. tačka 1. Zakona o radu).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

11.

Uvećanje zarade po osnovu noćnog rada (između 22:00 i 6:00 časova narednog dana) ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade; Uvećanje po osnovu rada u smenama

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu (za rad noću) u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to u visini od najmanje 26% osnovne zarade zaposlenogutvrđene u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 108. stav 1. tačka 2. Zakona o radu).

Pažnja! Počev od 29.07.2014. god. zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu rada u smenama SAMO ako je to utvrđeno opštim aktom ili ugovorom o radu, kojim se utvrđuje i iznos ovog uvećanja, (član 108. stav 4. Zakona o radu).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

12.

Uvećanje zarade po osnovu prekovremenog rada

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to u visini od najmanje 26% osnovne zarade zaposlenog utvrđene u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 108. stav 1. tačka 3. Zakona o radu).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

13.

Uvećanje zarade po osnovu vremena provedenog na radu (minuli rad)

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu vremena provedenog naradu - za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (i poslodavca prethodnika iz čl. 147. Zakona o radu, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem) - najmanje - 0,4% osnovne zarade zaposlenog utvrđene u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu (član 108. stav 1. tačka 4. Zakona o radu).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

14.

Dodatak za pripravnost

U skladu sa odredbama člana 28. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika*, državni službenik za vreme pripravnosti van radnog vremena ima pravo na dodatak u visini 10% vrednosti radnog časa svoje osnovne plate.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

15.

Ostala uvećanja zarade utvrđena opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu

U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu (član 108. stav 4. Zakona o radu).

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

16.

Druga primanja iz radnog odnosa koja nisu izuzeta iz zarade po osnovu člana 105. stava 3. Zakona o radu

Isplaćuju se ako su utvrđena opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, i to u visini određenoj ovim aktima

- davanja zaposlenima u robi i novcu; nagrade, bonusi i sl., sva druga primanja koja nisu izuzeta iz zarade - plate prema članu 105. stav 3. Zakona o radu.

Plaćaju se porez i doprinosi kao na zaradu

17.

Naknada troškova za odvojeni život od porodice

Isplaćuje se ako je utvrđena opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, i to u visini određenoj tim aktom (član 120. stav 1. tačka 4. Zakona o radu).

 

Prema čl. 48. i 49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi za odvojeni život od porodice:

- ako zbog toga što je privremeno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada, živi odvojeno od porodice, dok traje privremeni premeštaj;

- ako je trajno premešten u drugo mesto rada koje je više od 50 km udaljeno i od mesta njegovog prbivališta i od prethodnog radnog mesta, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada (najduže godinu dana od dana trajnog premeštaja);

-   mesečna naknada iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u R.Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (75% x 133.373,00 = 100.029,75 din.)

 

  * Podaci dati u tabeli utvrđeni su na osnovu i u skladu sa sledećim aktima:

 - Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-auten.tumač.),

- Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 i 84/15)

- Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 63/06-ispr., 115/06-ispr., 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18).

 Podsećamo, Opšti kolektivni ugovor („Sl. glasnik RS“, br. 50/2008, 104/2008 i 8/2009) je prestao da važi 17.05.2011. god.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.