U primeni počev od 01. AVGUSTA 2014. god, ažurirano 01.02.2017. god.


OSNOVICE I STOPE POREZA I DOPRINOSA I RAČUN ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA NA PRIMANJA FIZIČKIH LICA

  

Za sve navedene prihode važi:

1. Obrazac koji se podnosi je Pojedinačna poreska prijava za poreze i doprinose po odbitku – Obrazac PPP-PD

2. jedinstveni uplatni račun za poreze i doprinose po odbitku (objedinjena naplata):

- 840-4848-37 ili

- za elektronsko plaćanje: 840000000000484837;

3. šifra plaćanja: 254

 

1. Ugovor o autorskom delu sa licem koje je socijalno osigurano po drugom osnovu – samo normirani troškovi

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

1,43595635

43%

1,35538086

50%

1,29870130


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP – 301 za normirane troškove od 50%, 303 za 43% i 305 za 34%.

 

2. Ugovor o autorskom delu sa licem koje nije socijalno osigurano po drugom osnovu – samo normirani troškovi

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

1,59129245

43%

1,47255887

50%

1,39178845


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti samo 05 ili 06.

OVP – 302 za normirane troškove od 50%, 304 za 43% i 306 za 34%.

 

3. Ugovor o autorskom delu sa licem koje je socijalno osigurano po drugom osnovu – normirani troškovi i naknada autorskoj agenciji

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

B=N/(0,6964-0,54Ca)

43%

B=N/(0,7378-0,54Ca)

50%

B=N/(0,77-0,54Ca)

Ca – Stopa naknade autorskim agencijama (od bruto)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove i naknadu autorskoj agenciji

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP – 307 za normirane troškove od 50%, 309 za 43% i 311 za 34%.

 

4. Ugovor o autorskom delu sa licem koje nije socijalno osigurano po drugom osnovu – normirani troškovi i naknada autorskoj agenciji

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

B=N/(0,62842-0,437Ca)

43%

B=N/(0,67909-0,437Ca)

50%

B=N/(0,7185-0,437Ca)

Ca – Stopa naknade autorskim agencijama (od bruto)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove i naknadu autorskoj agenciji

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 05 ili 06.

OVP – 308 za normirane troškove od 50%, 310 od 43% i 312 za 34%.

 

5. Ugovor o autorskom delu sa licem koje je socijalno osigurano po drugom osnovu – stvarni troškovi (uključujući i naknadu autorskoj agenciji)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijent za preračun

 

B=(N-0,46ST)/0,54

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi + naknda autorskoj agenciji)

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP – uvek 313.

 

6. Ugovor o autorskom delu sa licem koje nije socijalno osigurano po drugom osnovu – stvarni troškovi (uključujući i naknadu autorskoj agenciji)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijent za preračun

 

B=(N-0,563ST)/0,437

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi + naknda autorskoj agenciji)

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti 05 ili 06.

OVP – uvek 314.

 

7. Autorska naknada bez plaćanja socijalnih doprinosa – samo normirani troškovi

(od imovinskog prava nad autorskim delom, samostalni umetnik koji doprinose plaća po rešenju, lice kojem je rešenjem utvrđeno pravo na prestanak plaćanja socijalnih doprinosa jer je u toku godine već platilo doprinose na najvišu procenjenu godišnju osnovicu, lice mlađe od 15 godina)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

1,15207373

43%

1,12866817

50%

1,11111111


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti 11 ili 06.

OVP – 315 za normirane troškove od 50%, 316 za 43% i 317 za 34%.

 

8. Autorska naknada bez plaćanja socijalnih doprinosa – normirani troškovi i naknada autorskoj agenciji

(od imovinskog prava nad autorskim delom, samostalni umetnik koji doprinose plaća po rešenju, lice kojem je rešenjem utvrđeno pravo na prestanak plaćanja socijalnih doprinosa jer je u toku godine već platilo doprinose na najvišu procenjenu godišnju osnovicu, lice mlađe od 15 godina)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

34%

B=N/(0,868-0,8Ca)

43%

B=N/(0,886-0,8Ca)

50%

B=N/(0,9-0,8Ca)

Ca – Stopa naknade autorskim agencijama (od bruto)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti 11 ili 06.

OVP – 318 za normirane troškove od 50%, 319 za 43% i 320 za 34%.

 

9. Autorska naknada bez plaćanja socijalnih doprinosa – stvarni troškovi (uključujući i naknadu autorskoj agenciji)

(od imovinskog prava nad autorskim delom, samostalni umetnik koji doprinose plaća po rešenju, lice kojem je rešenjem utvrđeno pravo na prestanak plaćanja socijalnih doprinosa jer je u toku godine već platilo doprinose na najmanju procenjenu godišnju osnovicu, lice mlađe od 15 godina)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijent za preračun

 

B=(N-0,2ST)/0,8

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi + naknda autorskoj agenciji)

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 11 ili 06.

OVP – uvek 321.

 

10. Autorska naknada bez plaćanja socijalnih doprinosa – stvarni troškovi

  OVP 322 – Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova

  OVP 323 – Prihod naslednika imovinskog, autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine, kao i svakog drugog fizičkog lica koje nije autor, odnosno nosilac srodnog prava, vlasnik prava industrijske svojine, ni naslednik tih prava, a koje ostvaruje naknadu po tim osnovama (fizičko lice koje je došlo u posed prava kupovinom, poklonom i sl.) uz priznavanje troškova na ime plaćene naknade za zaštitu tog prava.

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijent za preračun

 

B=(N-0,2ST)/0,8

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi + naknda autorskoj agenciji)

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 11 ili 06.

 

11. AUTORSKA NAKNADE KOJE SE ISPLAĆUJU NEREZIDENTIMA

Za sve navedene ispod važi:

ŠVP – Kao primalac prihoda označava se nerezident PP=06.

Polje 3.2 – Vrsta identifikacije primaoca prihoda – unosi se oznaka 3 (pasoš)

Polje 3.3 – Podatak za identifikaciju lica – unosi se broj pasoša.

Polje 3.5 – Šifra opštine prebivališta – unosi se šifra opštine prema sedištu isplatioca.

 

11a) Autorska naknada nerezidentu iz države sa kojom nije zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja niti sporazum o socijalnom osiguranju

Na ove nakdnade porez i doprinosi plačaju se po propisima RS – važi sve navedeno u tačkama 1.–10.

 

11b) Autorska naknada nerezidentu iz države sa kojom nije zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (ili se nerezident ne poziva na taj ugovor) a zaključen je sporazum o socijalnom osiguranju

Na ove nakdnade porez se plaća po propisima RS (20% na osnovicu umanjenu za normirane ili stvarne troškove).

Doprinos za PIO plaća se po stopi od 26%, ukoliko nerezident ne pruži dokaz da je (u svojoj državi) socijalno osiguran. Doprinos za zdravstvo se ne plaća.

Ako se plaća doprinos za PIO koriste se OVP 301, 303 ili 305 u zavisnosti od normiranih troškova (Tačka 1.), odnosno OVP 307, 309 ili 311 ako se uz normirane troškove priznaju i stvarni troškovi paćeni autorskoj agenciji (Tačka 3.), odnosno OVP 313 ako se priznaju samo stvarni troškovi (Tačka 5.).

Ako se ne plaćaju doprinosi koriste se OVP od 315 do 323 (Tačke 7. do 10.).

MFP 7 – ne unosi se podatak.

 

11c) Autorska naknada nerezidentu iz države sa kojom je zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (nerezident se poziva na taj ugovor) a zaključen je i sporazum o socijalnom osiguranju

Stope:

Porez na dohodak – Iz Ugovora (5% ili 10%)

Doprinos za PIO – 26% (Ukoliko se pruži dokaz da je osiguran)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade (bez umanjenja za stvarne ili normirane troškove)

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

MFP 5 – ne unosi se podatak (ne upisuje se ni 0 „nula“).

MFP 7 – unosi se stopa poreza iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Po pravilu, ukoliko se plaća i doprinos za PIO, nerezident neće biti stimulisan da se pozove na Ugovor (zbog osnovice za porez i doprinose).

 

11d) Autorska naknada nerezidentu iz države sa kojom je zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o socijalnom osiguranju kada ugovorom Srbiji nije dato pravo oporezivanja

U slučajevima kada se autorska naknada isplaćuje rezidentima Francuske, Švedske ili Švajcarske prema Ugovorima, Srbija nema pravo oporezivanja. Sa te tri države zaključeni su i sporazumi o socijalnom osiguranju, stoga ako je primalac prihoda socijalno osiguran u svojoj državi, u Srbiji se ne obračunavaju ni socijalni doprinosi. Ako se ne obračunavaju porez i socijalni doprinosi ne podnosi se Obrazac PPP PD, a šifra plaćanja je 241.

 

12. Kamata koja se isplaćuje rezidentima ( i nerezidentima kada se ne primenjuje Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)

Stope:

Porez na dohodak 15%,

Koeficijent za preračun

1,17647059

ili

Bruto=Neto/0,85


Osnovica poreza:
Bruto kamata

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – u ova polja nikada se ne unose podaci.

 

13. Kamata koja se isplaćuje nerezidentima a primenjuje se Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Stope poreza iz Ugovora:

Koeficijenti za preračun

8,0%

1,08695652

B=N/0,92

10,0%

1,11111111

B=N/0,9

15,0%

1,17647059

B=N/0,85


Osnovica poreza:
Bruto kamata

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, nerezidenta, uvek je 06.

MFP 7– unosi se stopa iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Primalac prihoda pruža dokaz o rezidentnosti i dokaz da je stvarni primalac prihoda.

 

13a) Kamata koja se isplaćuje nerezidentu iz države sa kojom je zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a ugovorom Srbiji nije dato pravo oporezivanja

U slučajevima kada se kamata isplaćuje rezidentima Nemačke, Norveške, Finske, Francuske, Holandije ili Švedske, prema Ugovorima, Srbija nema pravo oporezivanja ukoliko primalac prihoda pruža dokaz o rezidentnosti i dokaz da je stvarni primalac prihoda. Ako se obračunavaju porez i socijalni doprinosi, ne podnosi se Obrazac PPP PD, a Šifra plaćanja (na nalogu za isplatu) je 241.

 

14. Dividenda koja se isplaćuje rezidentima (i nerezidentima kada se ne primenjuje Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)

Stope:

Porez na dohodak 15%,

Koeficijent za preračun

1,17647059

ili

Bruto=Neto/0,85


Osnovica poreza:
Bruto kamata

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – u ova polja nikada se ne unose podaci kada je OVP 402 a primalac dividende je rezident Srbije.

 

14a) Dividenda koja se isplaćuje rezidentima – kupcima društvenog kapitala

Članom 61a Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se prihod od dividende umanjuje, pre utrđivanja poreske osnovice, za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine državnog i društvenog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom, uplaćene pre isplate dividende, a najviše do iznosa isplaćene dividende. Osnovica poreza može se umanjiti samo ako je rata uplaćena u istoj godini i pre raspodele dividende. Pravo na umanjene osnovice poreza fizičko lice ostvaruje za dividende koje mu raspodeljuje pravno lice čiji kapital je kupio na rate.

Stope:

Porez na dohodak 15%,

Koeficijent za preračun

1,17647059

ili

Bruto=Neto/0,85


Osnovica poreza:
Bruto dividenda umanjena za plaćene rate po osnovu kupovine društvenog kapitala.

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11.

MFP – ne unose se podaci

Unosi se samo onaj deo dividende na koji se plaća porez.

- Za raspodeljenu dividendu na koju se ne plaća porez ne podnosi se Obrazac PPP PD, a može se isplatiti tako što se na nalogu za isplatu označi Šifra plaćanja 241.

 

15. Dividenda koja se isplaćuje nerezidentima a primenjuje se Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Stope poreza iz Ugovora:

Koeficijenti za preračun

10,0%

1,11111111

B=N/0,9

12,5%

1,14285714

B=N/0,875

15,0%

1,17647059

B=N/0,85


Osnovica poreza:
Bruto dividenda

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, nerezidenta, uvek je 06.

MFP 7– unosi se stopa iz Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Primalac prihoda pruža dokaz o rezidentnosti i dokaz da je stvarni primalac prihoda. Ako je u Ugovoru propisana stopa od 15% (kao u Srbiji), nema razloga da se obveznik poziva na Ugovor.

 

16. Prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda

Prema propisima Srbije, kao i prema Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja prihod od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda poreski je izjednačen sa prihodom od dividende. Obračun poreza je u svemu isti kao i za dividendu, s tim što je OVP=404

Stope:

Porez na dohodak 15%,

Stope poreza iz Ugovora:

Koeficijenti za preračun

10,0%

1,11111111

B=N/0,9

12,5%

1,14285714

B=N/0,875

15,0%

1,17647059

B=N/0,85


Osnovica poreza:
Bruto dividenda

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, za rezidenta, uvek je 11, a za nerezidenta 06.

MFP – unose se podaci kada je primalac rezident.

MFP 7 – unosi se stopa iz Ugovora kada je primalac nerezident koji se poziva na Ugovor.

 

17. Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti (uz priznavanje normiranih troškova)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Normirani troškovi:

Koeficijenti za preračun

25,0%

1,17647059

B=N/0,85

50,0%

1,11111111

B=N/0,9


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11, a za nerezidenta 06. Oporezivanje nerezidenta i rezidenta je u svemu isto.

MFP – ne unose se podaci.

- Normirani troškovi od 50% priznaju se prilikom ostvarivanja prihoda od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima turistima za koje je plaćena boravišna taksa i koristi se OVP 406. U svim ostalim slučajevima normirani troškovi iznose 25% i koristi se OVP 405.

 

18. Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti (uz priznavanje stvarnih troškova)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijent za preračun

 

B=(N-0,2ST)/0,8

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi)

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznake Primaoca prihoda mogu biti samo 11 ili 06.

OVP – uvek 407.

MFP 5 – unosi se iznos stvarnih troškova.

- Kada se priznaju stvarni troškovi ne priznaju se normirani troškovi, tako da je obračun isti nezavisno od toga da li se prihod ostvaruje izdavanjem sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa, ili ne.

 

19. Prihod od davanja u zakup pokretnih stvari (uz priznavanje normiranih troškova)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Normirani troškovi:

Koeficijenti za preračun:

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove.

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – ne unose se podaci.

- Po ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja iznajmljivanje komercijalne, naučne i dr. opreme može imati tretman autorske naknade, stoga ako se oporezivanje vrši u skladu sa Ugovorom, obračunava se autorska naknada na način opisan u tački 11c).

 

20. Prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari (uz priznavanje stvarnih troškova)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Stvarni troškovi (ST)

Koeficijenti za preračun

 

B=(N-0,2ST)/0,8

ST – Stvarno troškovi (ukupno)

N – Neto iznos (koji u sebi sadrži i stvarne troškove)

Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za ukupne stvarne troškove (dokumentovani troškovi)

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznake Primaoca prihoda mogu biti samo 11 ili 06.

OVP – uvek 502.

MFP 5 – unosi se iznos stvarnih troškova.

 

21. Dobici od igara na sreću

Stope:

Porez na dohodak 20%,

Oslobođenje

Koeficijenti za preračun

11.242

Bruto=(Neto-2.248,40)/0,8


Osnovica poreza:
Bruto dobitak iznad iznosa od 11.242 dinara

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP 5 – unosi se neoporezivi iznos.

 

22. Prihod od osiguranja lica

Stope:

Porez na dohodak 15%,

Koeficijenti za preračun:

Bruto=(Neto-Uplaćene premije x 15%)/0,85


Osnovica poreza:
vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjena za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP 5 – unosi se iznos uplaćenih premija.

 

23. Prihod sportista i sportskih stučnjaka na koje se plaćaju doprinosi – primalac osiguranja po drugom osnovu

Naknada na ime transfera, naknade za korišćenje lika sportiste, novčana i druge nagrade, naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima (treneri, sudije i sl.)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

50%

1,29870130


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP - 505

 

24. Prihod sportista i sportskih stučnjaka na koje se plaćaju doprinosi – primalac nije osiguran po drugom osnovu

Naknada na ime transfera, naknade za korišćenje lika sportiste, novčana i druge nagrade, naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima (treneri, sudije i sl.)

Stope:

Porez na dohodak 20%,

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

50%

1,39178845


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 05 ili 06.

OVP - 506

 

25. Prihod sportista i sportskih stučnjaka na koje se ne plaćaju doprinosi

Novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

Stipendije vrhunskim sportistima za sportska usavršavanja

Nacionalno priznanje i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun:

50%

1,11111111

B=N/0,9


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 507.

MFP – ne unose se podaci.

 

25a) Prihod sportista i sportskih stučnjaka na koje se ne plaćaju doprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Naknade na ime transfera, naknade za korišćenje lika sportiste, novčane i druge nagrade, naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima (treneri, sudije i sl.)

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun:

50%

1,11111111

B=N/0,9


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 508.

MFP – ne unose se podaci.

 

26. Ugovor o delu sa licem koje je socijalno osigurano po drugom osnovu

PP 01 – zaposleni

PP 02 – članovi privrednog društva zaposleni u svom društvu

PP 03 – preduzetnici i samostalni umetnici

PP 04 – poljoprivrednici

PP 06 – nerezident

PP 08 – vojni osiguranik

PP 09 – penzioner po osnovu zaposlenosti

PP 10 – penzioner po osnovu samostalne delatnosti

PP 12 – vojni penzioner

PP 13 – poljoprivredni penzioner

 

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,58227848


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11..

OVP – 601.

 

27. Ugovor o delu sa licem koje nije osigurano po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%,

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,819505095


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 05 ili 06.

OVP – 602.

 

28. Drugi prihodi po osnovu ostalih ugovora sa licem koje je socijalno osigurano po drugom osnovu

Naknada za rad: članova upravnog i nadzornog odbora, poslanika i odbornika, sudskih tumača, sudskih veštaka; naknada za rad stečajnih upravnika; naknada po ugovoru o trgovinskom zastupanju; nagrade, novčane pomoći i druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca ako su ta davanja naknada za rad (uslugu) koje fizičko lice pruža isplatiocu prihoda

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,58227848


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP – 601.

 

29. Drugi prihodi po osnovu ostalih ugovora sa licem koje nije socijalno osigurano po drugom osnovu (prihodi iz Tačke 28.)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,819505095


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda mogu biti samo 05 ili 06.

OVP – 602.

 

30. Prihodi po osnovu Ugovora o delu i drugi prihodi po osnovu ostalih ugovora (prihodi iz tač. 28. i 29), na koje se ne plaćaju doprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

(važi i za nerezidenta koji je socijalno osiguran u državi sa kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju)

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – ne unose se podaci.

 

31. Dopunski rad

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,58227848


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda može biti 01 i 02.

OVP – 605

 

32. Dopunski rad na koji se ne plaćaju doprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

OVP – 606.

ŠVP – 1 11 606 00 0. (Oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06).

MFP – ne unose se podaci.

 

33. Privremeni i povremeni poslovi (zadrugar mlađi od 26 godina koji je na redovnom školovanju)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO za slučaj invalidnosti 4%

Zdravstvo za slučaj invalidnosti 2%

Obračunati porez umanjuje se 40%, doprinosi nisu sadržani u bruto naknadi.

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,10619469


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Bruto naknada, ukoliko je viša od najniže mesečne osnovice, odnosno od srazmerne najniže osnovice (SNO)

Ako zadrugar nije bio angažovan pun mesec, za obračun doprinosa koristi se srazmerna najniža osnovica doprinosa, ukoliko je ona viša od obračunate bruto naknade. Zakonom nije precizirano utvrđivanje srazmerne najniže osnovice. Preporuka je da se utvrđuje prema broju sati tako što se mesečna najniža osnovica pomnoži ostvarenim časovima rada (koji se unose na red.br. 3.8. Obrasca PPP-PD) i podeli mesečnim fondom sati (koji se unosi na red.br. 3.8a Obrasca PPP-PD).

 

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – 1 05 604 00 0.

OVP – 604; da bi OVP 604 prošao validaciju neophodno je da se unesu podaci u polja 3.7, 3.8. i 3.8a.

Mora se, takođe, voditi računa i o obračunskom periodu. Naime, ako je zadrugar radio, na primer, od 25.08. do 05.09. moraju se podneti dve prijave, jedna za obračunski period avgust a druga za obračunski period septembar. Ovo je neophodno zbog validacije osnovice za socijalne doprinose.

Red.br. 2.3. Broj zaposlenih – uvek se unosi broj zaposlenih u zadruzi, a ne broj zadrugara kojima se isplaćuje naknada.

Red.br. 3.7. Broj dana – statistički podatak (treba uneti kalendarski broj dana za koje je zadrugar angažovan).

Red.br. 3.8. Broj (ostvarenih) sati – podatak se utvrđuje tako što se broj radnih dana u periodu angažovanja pomnoži sa 8.

Red.br. 3.8.a Fond sati – podatak se utvrđuje tako što se broj radnih dana u mesecu (dani u mesecu bez subote i nedelje) pomnoži sa 8.

34. Prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina prilikom isplate u gotovini

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 607.

MFP – ne unose se podaci.

Ako se naknada uplaćuje na tekući račun porez se ne obračunava i ne popunjava se PPP-PD.

Isplata naknade u gotovom se može izvršiti pre podnošenja prijave PPP-PD. Isplatilac je dužan da Obrazac PPP-PD podnese istog radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana isplate naknade u gotovom.

 

35. Prihodi po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela), puževa i ostalih dobara stečenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova – ako prihod ostvaruje lice osigurano po drugom osnovu

(ovde ne spadaju sekundarne sirovine, proizvodi poljoprivrede i šumarstva, šumski plodovi i lekovito bilje)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,58227848


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

OVP – 601.

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

Isplata naknade u gotovom se može izvršiti pre podnošenja prijave PPP-PD. Isplatilac je dužan da Obrazac PPP-PD podnese istog radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana isplate naknade u gotovom.

 

36. Prihodi po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela), puževa i ostalih dobara stečenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova – ako prihod ostvaruje lice koje nije osigurano po drugom osnovu

(ovde ne spadaju sekundarne sirovine, proizvodi poljoprivrede i šumarstva, šumski plodovi i lekovito bilje)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijent za preračun

20%

1,81950509


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda (PP) mogu biti samo 05 i 06.

OVP – 602.

Isplata naknade u gotovom se može izvršiti pre podnošenja prijave PPP-PD. Isplatilac je dužan da Obrazac PPP-PD podnese istog radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana isplate naknade u gotovom.

 

37. Prihodi po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, pčelinjeg roja (pčela), puževa i ostalih dobara stečenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova na koje se ne plaćaju doprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – ne unose se podaci.

 

38. Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja

Kada ove prihode ostvaruju:

1) nosioci poljoprivrednog gazdinstva,

2) lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju (poljoprivrednici koji doprinose plaćaju po rešenju),

3) korisnici poljoprivredne penzije.

Na prihode koje ostvare navedena lica ne plaćaju se porez i doprinosi, tako da se i ne podnosi obrazac PPP-PD.

 

39. Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare lica koja su osigurana po drugom osnovu (osim lica iz tačke 38)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

90%

1,04821803

B=N/0,954


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

OVP – 625.

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

Napomena:

Prihod od otkupa poljoprivrednih proizvoda je prihod od obavljanja poljoprivredne delatnosti, pa kada se otkup vrši od lica koja su osigurana po osnovu zaposlenja i samostalne delatnosti, ne treba obračunavati doprinos za PIO. Međutim, ako se koristi OVP 625 obračun neće proći validaciju ukoliko se ne obračunava doprinos za PIO.

Preporuka je da se, umesto OVP 625, koristi OVP 999. U tom slučaju obračunavao bi se samo porez na dohodak po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 90% normiranih troškova. Koeficijent za preračun bio bi 1,02040816 ili B=N/0,98.

Još uvek se očekuje da Ministarstvo da neko zvanično uputstvo.

 

40. Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare lica koja nisu osigurana po drugom osnovu (osim lica iz tačke 38)

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

90%

1,05965879

B=N/0,9437


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

OVP – 626.

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda (PP) mogu biti samo 05 ili 06.

 

41. Prihodi po osnovu izdavanja nepokretnosti u podzakup

Stope:

Porez na dohodak 20%

Koeficijenti za preračun

Bruto = (Neto – Plaćena zakupnina x 20%) / 0,8


Osnovica poreza:
Bruto prihod od zakupnine umanjen za iznos zakupnine plaćene vlasniku nepokretnosti

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 617.

MFP 5 – iznos zakupnine plaćena vlasniku.

42. Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

43. Prihodi koje ostvare zaposleni po osnovu učešća u dobiti

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,58227848

B=N/0,632


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihodane ne mogu biti 02, 03, 04, 05, 07 i 11.

OVP – 616.

Napomena: OVP u slučaju isplate učešća članova uprave u dobiti – Kada se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, direktorima koji nisu zasnovali radni odnos kod isplatioca i članovima nadzornog odbora isplaćuje stimulacija iz dobiti društva, može se desiti da tu stimulaciju dobija lice koje NIJE osigurano po drugom osnovu, pa bi trebalo obračunati i doprinos za zdravstveno osiguranje. Preporuka je da se za ove slučajeve koriste OVP 618 i 619.

44. Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkom licu koje nije zaposleno kod isplatioca i koja se ne daju za rad primaoca prihoda

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 611.

MFP – ne unose se podaci.

45. Nagrade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,58227848

B=N/0,632


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 02, 05, 07 i 11.

OVP – 613.

MFP – ne unose se podaci.

Za OVP 613 predviđeno je plaćanje doprinosa što znači da se troškovi naknađuju licima koja obavljaju neki rad (uslugu) isplatiocu. Ako je tako onda i naknada troškova tim licima spada u ugovorenu uslugu. Na primer, naknađuju se troškovi puta lica angažovanog po ugovoru o delu, naknada tih troškova je onda naknada po ugovoru o delu i treba je iskazati pod OVP 601.

46. Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,81950509

B=N/0,5496


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 05 a za nerezidenta 06.

OVP – 614.

MFP – ne unose se podaci.

Za OVP 614 predviđeno je plaćanje doprinosa što znači da se troškovi naknađuju licima koja obavljaju neki rad (uslugu) isplatiocu. Ako je tako onda i naknada troškova tim licima spada u ugovorenu uslugu. Na primer, naknađuju se troškovi puta lica angažovanog po ugovoru o delu, naknada tih troškova je onda naknada po ugovoru o delu i treba je iskazati pod OVP 602.

 

47. Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca na koje se ne plaćaju doprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 615.

MFP – ne unose se podaci.

Za OVP 615 predviđen je prestanak plaćanja doprinosa što znači da se troškovi naknađuju licima koja obavljaju neki rad (uslugu) isplatiocu. Ako je tako onda i naknada troškova tim licima spada u ugovorenu uslugu. Na primer, naknađuju se troškovi puta lica angažovanog po ugovoru o delu, naknada tih troškova je onda naknada po ugovoru o delu i treba je iskazati pod OVP 603.

48. Naknada direktoru koji nije zasnovao radni odnos a koji je osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%.

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,58227848

B=N/0,632


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

Počev od 29.07.2014.godine, naknada za rad direktoru koji nije zasnovao radni odnos nema karakter zarade, nego karakter drugog prihoda po osnovu radnog angažovanja i treba koristiti OVP 601, 602 ili 603.

49. Naknada direktoru koji nije zasnovao radni odnos i koji nije osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,81950509

B=N/0,5496


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 05 a za nerezidenta 06.

OVP – 614 (videti napomenu uz tačku 48).

 

50. Naknada direktoru koji nije zasnovao radni odnos i na koju se ne plaćajudoprinosi jer je primaocu prihoda rešenjem priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa

Stope:

Porez na dohodak 20%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

MFP – ne unose se podaci.

51. Ugovorena naknada koju ostvaruje lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 4%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,31995776

B=N/0,7256


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa za zdravstvo: Ista kao za porez na dohodak građana

Osnovica doprinosa za PIO: Ugovorena bruto naknada ako je viša od propisane najniže mesečne osnovice (NMO), odnosno od srazmerne najniže osnovice (SMO)

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 05 a za nerezidenta 06.

OVP – propisani OVP je 622 ali se mora koristiti OVP 999 jer ovakav obračun ne prolazi validaciju.

U slučaju da se naknada ne prima za ceo mesec zbog utvrđivanja osnovice doprinosa za PIO neophodno je utvrditi i srazmernu najnižu propisanu osnovicu doprinosa. U tom slučaju treba iskazati podatke i u poljima 3.7.Broj dana, 3.8.Broj sati i 3.8a Fond sati.

SMO = NMO x Broj sati / Fond sati

 

52. Primanja iz člana 9 ZPDG iznad neoporezivog iznosa

Osnovna karakteristika za ova primanja je da se u PPP-PD iskazuje samo oporezivi iznos dok se neoporezivi iznos posebno podiže odnosno isplaćuje primenom Šifre plaćanja 241

 

52a) Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice i penzionisanog radnika

Stope:

Porez na dohodak 20%

Oslobođeno od poreza:

65.189,00 počev od 01.02.2017. god.

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

52b) Stipendije i krediti učenicima i studentima

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Oslobođeno od poreza:

11.176,00 počev od 01.02.2017. god.

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

 

52v) Hranarina sportistima amaterima

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Oslobođeno od poreza:

9.313,00 počev od 01.02.2017. god.

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

 

52g) Otpremnina kod odlaska u penziju

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Oslobođeno od poreza:

2 x prosečna zarada u Republici

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

 

52d) Otpremnina za tehnološki višak

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Oslobođeno od poreza:

Pune godine staža kod poslodavca x 1/3 prosečne zarade zaposlenog iz prethodnih 12 meseci

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

 

52đ) Novčane pomoći fizičkim licima koja služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu

Stope:

Porez na dohodak 20%.

Oslobođeno od poreza:

U visini stvarnih troškova

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,19047619

B=N/0,84


Osnovica poreza:
Bruto prihod umanjen za normirane troškove

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11 a za nerezidenta 06.

OVP – 612.

MFP – ne unose se podaci.

 

53. Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja – primalac prihoda osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,58227848

B=N/0,632


Osnovica poreza:
Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – kao oznaka Primaoca prihoda ne mogu biti 05, 07 i 11.

OVP – 618 - mali je broj prihoda koji nisu obuhvaćeni drugim OVP. Budući da se plaćaju doprinosi na ovom OVP se mogu iskazati samo prihodi koji nastaju po osnovu radnog angažovanja fizičkog lica, odnosno u slučaju kada fizičko lice pruža uslugu isplatiocu.

 

54. Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja – primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu

Stope:

Porez na dohodak 20%

PIO 26%

Zdravstvo 10,3%

Normirani troškovi

Koeficijenti za preračun

20%

1,81950509

B=N/0,5496

 Osnovica poreza: Bruto iznos naknade umanjen za normirane troškove

Osnovica doprinosa: Ista kao za porez na dohodak građana

 Napomena za popunjavanje Obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka Primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 05, a za nerezidenta 06.

OVP – 619 – videti napomenu uz tačku 53.

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.