Seminar - Plan javnih nabavki i finansijska kontrola

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 

 POZIV ZA PRIJAVU NA

 SEMINAR

 PLAN JAVNIH NABAVKI I FINANSIJSKA KONTROLA

 

PAŽNJA – IZMENJEN JE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA!

Objavljene su izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje će se primenjivati od 1.1.2024. god., međutim, neke novine su u primeni u roku od 8, odnosno 30 dana po objavljivanju.

Neke od najvažnijih novina odnose se na sledeće:

1. obaveza poštovanja načela zaštite životne sredine;

2. jedan od obaveznih članova Komisije za javnu nabavku u određenim slučajevima biće službenik za javne nabavke sa sertifikatom;

3. obaveza naručioca da u roku od 30 dana podnese predlog za pokretanje prekršajnog postupka u određenim slučajevima;

4. uvodi se obaveza primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni, već i na kvalitetu, za tačno određene kategorije usluga;

5. propisuje se rok od 30 dana u kojem je naručilac dužan da donese odluku o obustavi postupka javne nabavke;

6. za naručioca se uvodi obaveza donošenja nove odluke o dodeli ugovora, kada izabrani ponuđač odbije da zaključi ugovor;

7. formiranje baze podataka na Portalu javnih nabavki koja, pored ostalog, sadrži i podatke o ugovorima / narudžbenicama kod kojih se, u skladu sa propisanim „pragovima“, Zakon o JN ne primenjuje;

8. uvodi se nov način registracije privrednih subjekata na Portalu javnih nabavki, koji obavezuje privredne subjekte koji su registrovani, da obnove svoje registracije, a novi subjekti se odmah registruju na novi način;

9. isključivo elektronsko podnošenje zahteva za zaštitu prava, žalbe i drugih podnesaka učesnika, ali i Odluka Republičke komisije za zaštitu prava;

10. određivanje prekršaja kada naručilac obavi nabavku bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a predlaže se i brisanje nekih prekršaja;

11. proširuje se nadležnost, tj, propisuje se pravni osnov za državne organe nadležne za kontrolu zakonitosti trošenja javnih sredstava da podnesu zahtev za okretanje prekršajnog postupka.

 

O seminaru

Planiranje javnih nabavki je osnov za celokupan proces javnih nabavki, odnosno za sprovođenje postupka i njegovu realizaciju, kroz zaključivanje ugovora, a sve u cilju obezbeđivanja predmeta nabavki neophodnih za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti budžetskih korisnika.

Na ovom seminaru akcenat će biti stavljen na važnost procesa istraživanja tržišta, kroz navođenje konkretnih primera za to. Ukazaće se na odredbe Zakona o javnim nabavkama i njegova podzakonska akta, uključujući i rekapitulaciju procedure planiranja na Portalu javnih nabavki.

Ono što ovaj seminar razlikuje od drugih seminara sa ovom temom, jeste to, da se učesnici upoznaju sa ključnim odredbama Zakona o budžetskom sistemu, kao sistemskog zakona u oblasti finansija i njegovim podzakonskim aktima, čije poznavanje predstavlja osnov za pravilnu primenu Zakona o javnim nabavkama, odnosno temelj namenskog i zakonitog trošenja javnih sredstava i pravilnog planiranja od strane budžetskih korisnika i drugih korisnika javnih sredstava, pre svega kroz proces izrade finansijskog plana, koji je osnov sačinjavanja plana javnih nabavki. Učesnici će biti upućeni i na niz drugih značajnih zakonskih odredbi koje predstavljaju pravni okvir planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki.

 

Kroz ovakvu vizuru planiranja, svi koji rade na poslovima javnih nabavki, osposobiće se da sami sebe kontrolišu u procesu planiranja, a takođe će dobiti bitne informacije koje će ih osposobiti za bolju komunikaciju sa ostalim učesnicima planiranja, unutar i van budžetskog korisnika, kao i sa subjektima interne i eksterne budžetske kontrole.

 

Predavač:

dr Nadežda Tošić, dipl. pravnik, doktor pravnih nauka iz oblasti budžetskog sistema i budžetske kontrole, autor više radova iz oblasti javnih nabavki i autor dve publikovane monografije iz predmetne oblasti u izdanju Pravnog fakulteta u Beogradu i Službenog glasnika RS.

 

Učesnicima seminara su obezbeđeni:

• interaktivno predavanje, mogućnost praćenja on-line putem „Zoom“ aplikacije

• sertifikat o završenoj obuci,

• radni materijal u elektronskom obliku,

• savremeno opremljen radni prostor za one koji lično prisustvuju.

 

Seminar je jednodnevni, a održava se u terminu:

29.5.2024. god. (sreda), sa početkom od 13 časova

 

• Cena seminara za sve učesnike iznosi 20.000 din. (+PDV).

Za drugog i svakog narednog učesnika iz iste kompanije / ustanove, odobravamo popust od 20%.

 

Teme koje će biti obrađene:

- Najnovije izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

- Utvrđivanje prava na trošenje javnih, odnosno budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu R.Srbije, Odlukom AP Vojvodine, odlukama o budžetu lokalne samouprave i finansijskim planovima OOSO

- Donošenje plana javnih nabavki kod budžetskih korisnika u skladu sa zakonskom regulativom javnih nabavki

- Odnos između odobrenih aproprijacija, finansijskog plana i sačinjenog plana javnih nabavki

- Izmene i dopune plana javnih nabavki

- Istraživanje tržišta, njegova uloga i značaj u postupku

- Uloga i značaj podzakonskog akta naručilaca u oblasti javnih nabavki, sa aspekta planiranja i sprovođenja postupka javnih nabavki

- Određivanje predmeta javnih nabavki i procenjene vrednosti radi pravilnog planiranja

- Vrste postupaka javnih nabavki i njihove specifičnosti

- Odgovornost za preuzimanje višegodišnjih finansijskih obaveza budžetskih korisnika

- Obaveza podele nabavke u partije i režim tajnosti podataka u planu javnih nabavki

- Funkcionalnosti Portala javnih nabavki u funkciji izrade i objavljivanja plana javnih nabavki

- Nepravilnosti u postupku planiranja nabavki

- Kaznene odredbe ZJN vezane za nepravilnosti u planiranju

- Primena načela Zakona o javnim nabavkama u postupku planiranja nabavki iz kategorije nabavki na koje se ne primenjuju odredbe zakona

- Praktični primer sprovođenja postupka bez primene odredaba Zakona o javnim nabavkama, odnosno ispod praga do kojih se Zakon ne primenjuje, uključujući sačinjavanje narudžbenice, i to:

a) po članu 27. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (procenjena vrednost manja od 1.000.000 din. za nabavku dobara i usluga i manja od 3.000.000 din. za nabavku radova), odnosno,

b) po članu 27. stav 1 tačka 3)Zakona o javnim nabavkama - nabavke društvenih i drugih posebnih usluga (procenjena vrednost manja od 15.000.000 din.);

uključujući primere obrazaca za ovu vrstu postupka i to:

▪ Odluka o sprovođenju postupka nabavke,

▪ Poziv za podnošenje ponude za nabavku,

▪ Zapisnik o otvaranju ponuda,

▪ Izjava o nepostojanju sukoba interesa,

▪ Izveštaj o postupku nabavke,

▪ Obaveštenje/Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača,

▪ Narudžbenica,

▪ Rešenje o formirnju Komisije za kvalitativni i kvantitativni prijem predmeta nabavke i dr;

- Uputstvo Kancelarije za JN za Izradu izveštaja o postupcima javnih nabavki

- Monitoring nad javnim nabavkama

- Pitanja učesnika i odgovori.

ELEKTRONSKA PRIJAVA

 

* Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara/kursa/stručne edukacije ukoliko broj prijavljenih učesnika bude nedovoljan.

U tom slučaju, organizator je u obavezi da obavesti učesnike o otkazivanju seminara/kursa/stručne edukacije, u pisanoj formi putem e-mail-a, i to, najkasnije u roku od dva dana pre početka seminara/kursa/stručne edukacije.

 

KONTAKT PODACI

Loznička 2, 11000 Beograd


+381 11 244 34 01


+381 11 244 91 46


info@rezon.rs


facebook


twitter


instagramOvaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.