rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:49

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu

10.11.2017

 

U skladu sa odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11), propisano je da ako jedan od dana kada se praznuje državni praznik Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

11. novembra ove godine nemamo takvu situaciju, s obzirom da državni praznik „Dan primirja u Prvom svetskom ratu", pada u subotu, pa nema pomeranja praznovanja na naredni prvi radni dan.

Zakonom je ostavljena mogućnost da privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Prema čl. 108. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17-US), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, i to za rad na dan praznika koji je neradni dan - najmanje 110% od osnovice (ovo napominjemo, u slučaju da je rasporedom rada kod poslodavca subota određena kao radni dan za sve ili pojedine zaposlene).

Ovi zaposleni, pored uvećane zarade za rad na dan praznika imaju pravo i na druga uvećanja zarade u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu i to ukoliko su ispunjeni uslovi za ostvarivanje tih prava (npr. uvećanje zarade za rad noću, ako rad noću nije vrednovan kroz osnovu platu, uvećanje zarade za prekovremeni rad i sl.).

Pored navedenog praznika, zaposleni u Republici Srbiji imaju pravo da ne rade u dane i drugih državnih praznika, o čemu smo pisali u prethodnim brojevima časopisa „Vodič kroz radne odnose“ i elektronskim priručnicima: CD za poslodavce i CD za računovođe.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag