18. maja stupio na snagu novi PKU za oblast građevinarstva

18.05.2023

U „Sl. glasniku RS“, br. 38/23 (od 10.5.2023. god.), objavljen je novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, koji je stupio na snagu 18. maja 2023. god.

Ovaj PKU je zaključen na period od jedne godine, a njime se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala u R.Srbiji, postupak izmena i dopuna ovog kolektivnog ugovora, međusobni odnosi reprezentativnog sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavca (u daljem tekstu: učesnici Kolektivnog ugovora) i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce.

Zaposleni, u smislu ovog kolektivnog ugovora, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca koji obalja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema Prilogu 1 - Klasifikacija delatnosti, koji je sastavni deo ovog PKU.

Poslodavcem, u smislu ovog PKU, smatra se domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava jedno ili više lica, a koje obavlja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema pomenutom Prilogu 1.

 

Predmetni PKU je zaključen na osnovu člana 245. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Odl.US, 113/17 i 95/18-auten.tumač.), u Beogradu, 20. aprila 2023. god., a potpisnici su: Reprezentativni sindikat, Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Beograd, i predsednik i reprezentativno udruženje poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, Unija poslodavaca Srbije.

 

Pomenuti Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije objavili smo na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Poslodavce i CD-u za Računovođe.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.