18. maja stupio na snagu novi PKU za oblast građevinarstva

18.05.2023

U „Sl. glasniku RS“, br. 38/23 (od 10.5.2023. god.), objavljen je novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije, koji je stupio na snagu 18. maja 2023. god.

Ovaj PKU je zaključen na period od jedne godine, a njime se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala u R.Srbiji, postupak izmena i dopuna ovog kolektivnog ugovora, međusobni odnosi reprezentativnog sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavca (u daljem tekstu: učesnici Kolektivnog ugovora) i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce.

Zaposleni, u smislu ovog kolektivnog ugovora, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca koji obalja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema Prilogu 1 - Klasifikacija delatnosti, koji je sastavni deo ovog PKU.

Poslodavcem, u smislu ovog PKU, smatra se domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava jedno ili više lica, a koje obavlja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema pomenutom Prilogu 1.

 

Predmetni PKU je zaključen na osnovu člana 245. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-Odl.US, 113/17 i 95/18-auten.tumač.), u Beogradu, 20. aprila 2023. god., a potpisnici su: Reprezentativni sindikat, Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Beograd, i predsednik i reprezentativno udruženje poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, Unija poslodavaca Srbije.

 

Pomenuti Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije objavili smo na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Poslodavce i CD-u za Računovođe.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.