rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 11:03

1. januara 2019. god. prestaje da važi Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

18.07.2018

 

Podsećamo, početkom primene „novog“ Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/10) 1.1.2011. god., prestao je da važi Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01–dr.zak., 80/02–dr.zak. i 101/05–dr.zak.).

Tim zakonom je (u čl. 8a) bilo propisano da, ako na tržištu nastanu poremećaji u proizvodnji i prometu određene robe, i ako se poremećaji ne mogu otkloniti merama tekuće ekonomske politike, Vlada Republike Srbije može propisati privremene mere za sprečavanje i otklanjanje poremećaja dok oni traju.

 

Na osnovu navedenog, bila je doneta Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS“, br. 69/06, 49/10 i 44/18-dr.zak. – u daljem tekstu: Uredba).

Kada je predmetni zakon prestao da važi, iz nadležnog Ministarstva su nam potvrdili da je ova uredba ipak i dalje na snazi, tj. nastavljena je primena Uredbe, i to sve do 1. januara 2019. god.

Naime, u „Sl. glasniku RS“, br. 48/18, objavljena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna, koja stupa na snagu 1.1.2019. god.

 

Podsećamo, članom 3. Uredbe propisano je da pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice – poljoprivrednik koji se bavi trgovinom brašna na domaćem tržištu ili ga izvozi, može prodavati samo brašno koje je obeleženo markicom.

Stavovima 5-7. istog člana Uredbe propisano je:

„Izuzetno, ako pravno lice ili preduzetnik izvozi brašno u zemlju koja je propisala obavezu obeležavanja brašna, dužan je da u skladištu, magacinu ili poslovnom prostoru obeleži brašno namenjeno izvozu evidencionom markicom koja je propisana u zemlji uvoznici.

Izvoznik je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove trgovine mesečno dostavlja izveštaj o realizovanom izvozu koji sadrži: naziv pravnog lica / preduzetnika, mesto i adresu, PIB, šifru delatnosti, matični broj, podatke o dobijenim evidencionim markicama od ino-partnera, datum isporuke, podatke o prevoznom sredstvu, količini i vrsti brašna izraženoj u kilogramima, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Izvoznik je dužan da izveštaj o realizovanom izvozu dostavlja do 10. u tekućem mesecu za prethodni mesec“.

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag