rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Aug. 13
  • 12:01

Donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

05.02.2020

Razlozi za donošenje ovog Zakona sadržani su pre svega u potrebi da se usaglase odredbe Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) sa propisima Evropske unije, kao i potreba da se redefinišu određene norme, radi njihove jednostavnije primene u praksi.

Neke od osnovnih izmena Zakona odnose na činjenicu da je potrebno zakonom propisati da usluge može pružati, osim pravnog lica, i fizičko lice (preduzetnik) jer je u skladu sa Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu (sa kojom Zakon mora biti usklađen), „pružatelj uslugasvako fizičko lice koje je državljanin države članice ili svako pravno lice sa poslovnim prebivalištem u državi članici, koja nudi ili pruža uslugu. Takođe, preporuka eksperata, koji su učestvovali u usaglašavanju normi, bila je da se ne sme pružatelju usluga propisivati, odnosno uslovljavati poseban pravni oblik.

 

Ono što je posebno važno, a do sada nije postojalo, su profesionalni nazivi:

- „licencirani prostorni planer”;

- „licencirani arhitekta urbanista”;

- „licencirani arhitekta”, odnosno „licencirani inženjer”,

koji se uvode radi usklađivanja sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija, jer ovi profesionalni nazivi daju licu ovlašćenje za obavljanje regulisane profesije (znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljilo sve propisane i potrebne formalne i stručne uslove).

 

Izmene Zakona posledično proizlaze iz toga da Direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija navodi da je, s obzirom na brzinu tehnoloških promena i razvoja, kontinuirano učenje od naročite važnosti za regulisane profesije, te države treba da donesu detaljna rešenja kako bi osigurale da se njihovi stručnjaci uključuju u programe stručnog usavršavanja i redovno prate najnovija dostignuća u području nauke i tehnike.

Potreba polaganja stručnog ispita proizlazi iz same definicije regulisane profesije, po kojoj je to profesionalna delatnost čiji su pristup i obavljanje uslovljeni posedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, koje se potvrđuju dokazom o formalnoj osposobljenosti i potvrdom kompetencije, odnosno potvrdom o položenom stručnom ispitu.

Ono što je bitno napomenuti je da neke od predloženih izmena, koje se odnose na usklađivanje sa propisima Evropske unije, stupaju na snagu nakon pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Ostale izmene tiču se pojedinih problema koji su se pojavili u praksi prilikom primene zakona, te je neophodno njihovo otklanjanje ovim izmenama i dopunama.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.