rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jun. 05
  • 21:15

Kontrola kvaliteta rada obavljenih revizija, kao i društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora

06.05.2020

Na osnovu člana 75. stav 2. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/19), člana 7. stav 1. tačka 1) i člana 29. Statuta Komisije za hartije od vrednosti, kao i na osnovu Odluke Odbora za javni nadzor revizije broj 7/4-106-348/3-20 od 28. februara 2020. god., Komisija za hartije od vrednosti, na 121. sednici IX saziva od 13. marta 2020. god., kojom je predsedavao Marko Janković, predsednik Komisije, donela je Pravilnik o obavljanju poslova kontrole kvaliteta rada obavljenih revizija, kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora („Sl. glasnik RS“, br. 64/20 od 5.5.2020. god. – u daljem tekstu: Pravilnik), koji stupa na snagu 13. maja 2020. god.

Ovaj pravilnik bliže uređuje sadržaj i obim obavljanja kontrole kvaliteta rada koju Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija za HOV) obavlja u skladu sa Zakonom o reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 73/19) nad poslovanjem društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora, predmet kontrole, organizacija, opšti principi i način obavljanja kontrole kvaliteta rada, nadležnost i postupci lica koja obavljaju kontrolu, kao i izveštavanje o obavljenoj kontroli.

Pravilnik sadrži detaljnu metodologiju – metodološko uputstvo za proveru kvaliteta rada obavljenih revizija i kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Komisija za HOV, u skladu sa Pravilnikom i Zakonom o reviziji, sprovodi redovne i vanredne kontole kvaliteta rada subjekata kontrole, u koje spadaju: društvo za reviziju, samostalni revizor i licencirani ovlašćeni revizor koji obavljaju reviziju finansijskih izveštaja.

Redovnu kontolu kvaliteta rada subjekata revizije sprovodi Komisija za HOV na osnovu godišnjeg plana provere kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora,.

Vanrednu kontrolu kvaliteta rada Komisija za HOV sprovodi na osnovu obaveštenja Narodne banke Srbije, Komore, nadležnih sudova i drugih organa, odnosno ukoliko sama u okviru svojih zakonskih nadležnosti utvrdi da društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor ne obavlja reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (MSR), kao i na predlog akcionara i vlasnika udela.

Komisija za HOV obavlja predmetnu kontrolu kvaliteta rada radi provere i ocene da li se pri obavljanju revizije postupa u skladu sa Zakonom o reviziji, MSR i Kodeksom profesionalne etike revizora. Ova kontrola vrši se u skladu sa napred pomenutom Metodologijom.

Prema Pravilniku, Komisija za HOV u sprovođenju nadležnosti poverenih Zakonom o reviziji, koji se odnose na kontrolu kvaliteta rada obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje godišnji plan provere kvaliteta rada koji dostavlja Odboru za javni nadzor na prethodnu saglasnost najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu;

2) prati izvršavanje godišnjeg plana provere kvaliteta rada;

3) razmatra izveštaje o obavljenim kontrolama kvaliteta rada;

4) odlučuje o merama za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u postupku kontrole kvaliteta rada;

5) sačinjava i objavljuje godišnji izveštaj o radu na svojoj internet prezentaciji i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Tekst ovog pravilnika nalazi se na našim elektronskim priručnicimaCD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.