rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 13:17

NOVINE U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA - novi Kodeks za posrednike

22.07.2019

Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

 

U „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 47/2019 od 28.6.2019. god., pored ostalog, objavljen je Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Kodeks), koji je u primeni počev od 7. jula 2019. god.

Ovaj Kodeks utvrđuje osnovne etičke principe i norme profesionalnog ponašanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Važno!

Odredbe Kodeksa su obavezujuće za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti koji posluju na teritoriji R.Srbije koji pristupe Kodeksu (u daljem tekstu: Posrednik).

Posrednik je u obavezi da upozna svoje zaposlene sa odredbama Kodeksa, odgovoran je za poštovanje odredbi Kodeksa i obavezan je da obezbedi uslove da zaposleni ili lica koja Posrednik angažuje da u njegovo ime i za njegov račun obave neki posao, poštuju odredbe Kodeksa.

Posrednik se obavezuje da Kodeks učini dostupnim posredstvom svoje internet stranice.

 

Članom 18. Kodeksa, propisano je da se pristupanje Kodeksu vrši davanjem pisane izjave o tome, na obrascu propisanom Kodeksom, tj. na obrascu Izjava o pristupanju Kodeksu je dat u prilogu Kodeksa i čini njegov sastavni deo. Popunjeni obrazac izjave o pristupanju Kodeksu dostavlja se Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije.

Kodeksom je regulisano i praćenje primene kodeksa, pa tako, Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije Privredne komore Srbije (dalje: Grupacija) prati primenu Kodeksa. (čl. 19. Kodeksa)

Odbor Grupacije većinom glasova prisutnih članova formira komisiju za ispitivanje prijava da Posrednik koji je pristupio Kodeksu posluje u suprotnosti sa njegovim odredbama (dalje: Komisija). Komisija se obrazuje na period od 2 (dve) godine i ima 5 (pet) članova. (čl. 20. Kodeksa)

Po prijemu prijave da Posrednik koji je pristupio Kodeksu posluje u suprotnosti sa njegovim odredbama, predsednik Komisije određuje izvestioca koji ispituje osnovanost prijave. Izvestilac daje kratak prikaz prikupljenih činjenica u vezi navoda iz podnete prijave, nakon čega Komisija donosi odluku. Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova, na sednici. (čl. 21. Kodeksa)

Ukoliko oceni da je učinjena povreda odredaba Kodeksa, Komisija podnosi prijavu za pokretanje postupka tužiocu Suda časti pri Privrednoj komori Srbije, zbog povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u poslovnim odnosima. U slučaju da Komisija oceni da nije došlo do povrede odredaba Kodeksa, Posrednik koji je ukazao na kršenje Kodeksa može neposredno da podnese prijavu o izvršenoj povredi dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala tužiocu Suda časti pri Privrednoj komori Srbije. (čl. 22. Kodeksa)

Odbor Grupacije je obavezan da prezentuje članovima Odbora pravnosnažnu odluku Suda časti pri Privrednoj komori Srbije kojom je utvrđena povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u vezi sa povredom odredaba Kodeksa. (čl. 23. Kodeksa)

Kompletan tekst Kodeksa nalazi se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 

Novi Pravilnik o članima Komisije u vezi sa oduzimanjem licence za odgovornog planera, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača, kao i o pravu i visini naknade za rad u Komisiji

 Ukazujemo i da je objavljen novi Pravilnik o načinu i postupku izbora članova Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog planera, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača, kao i pravu i visini naknade za rad u Komisiji („Sl. glasnik RS“, br. 50/19) koji je stupio na snagu 20. jula 2019. god.

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.