• Nov. 28
  • 07:40

Nova Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“

15.11.2021

 

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,... 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je novu Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ („Sl. glasnik RS“, br. 106/21), koja je stupila na snagu 10. novembra 2021. god.

Ovom uredbom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna „T-500”, određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna „T-500”.

Tekst ove urebe nalazi se našim elektronskim priručnicima CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

Takođe, tekst nove Uredbe objavljujemo i u dopunskom, WEB izdanju časopisa "Računovodstvo i porezi", br. 194/2 (novembar 2021. god.).

 

PAŽNJA!

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 din. kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb iz člana 2. Uredbe, odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno odredbama čl. 3–5. ove uredbe.

Uz navedenu kaznu može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za iste prekršaje kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 din. i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za iste prekršaje kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 din. i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.