rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:47

Nova smernica o bezbednosti na radu

28.06.2017

SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dalo je smernice za poslodavce i zaposlene, koje će im pomoći da se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom svede na najmanju moguću meru i kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama.

Kada temperatura vazduha u letnjim mesecima prelazi 36°C, zaposleni koji obavljaju poslove na otvorenom, kao što su poslovi u građevinarstvu, poljoprivredi i sl., smatra se da rade u nepovoljnim radnim uslovima, što može negativno da utiče na njihovo zdravlje. Zato se poslodavcima preporučuje da organizuju rad na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje direktnom sunčevom zračenju zaposlenih za vreme visokih spoljnih temperatura, iznad 36°C, a naročito u periodu od 11 – 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Postoji obaveza da se Aktom o proceni rizika uzmu u obzir i rizici po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama.

Preventivne mere koje propisuje zakonodavac za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama su:

1. ORGANIZACIJA RADA

2. OSPOSOBLjAVANjE ZAPOSLENIH ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

3. SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU I/ILI RADNA ODELA

4. PREVENCIJA ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

U smernicama su, takođe, navedene i različite vrste simptoma koji mogu pojaviti kod zaposlenih koji rade u ovakvim uslovima, kao i mere prve pomoći koje bi trebalo preduzeti ukoliko dođe do takvih zdravstvenih problema.

 

Detaljnije možete pogledati na sajtu Ministarstva.

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs