rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 14:56

Novi Carinski zakon u primeni od 16. juna, a nova Uredba o carinskim povlasticama biće u primeni od 17. juna

14.06.2019

Novi Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 95/18 od 8.12.2018. god. – u daljem tekstu: Carinski zakon), stupio je na snagu 16.12.2018. god., a počeo je da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu, tj. 16. juna 2019. god.

 

Podsećamo, ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije. Ovaj zakon:

1) primenjuje se na promet robe između carinskog područja R.Srbije i drugih carinskih područja, uz propise iz ostalih oblasti koji se odnose na trgovinu robom;

2) uređuje carinske radnje i postupke, kao i prava i obaveze lica i carinskog organa, koji iz tih radnji i postupaka proističu;

3) primenjuje se jedinstveno na celom carinskom području R.rbije, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom, drugim zakonom ili međunarodnim sporazumom koji je potvrdila R.Srbija;

4) odredbe carinskih propisa mogu se primenjivati i van carinskog područja R.Srbije ako je to utvrđeno međunarodnim sporazumom.

 

Propisi koji prestaju da važe

Danom početka primene novog Carinskog zakona, tj. 16. juna 2019. god. prestaje da važi Carinski zakon („Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) osim člana 310. stav 1. tog zakona.

Propisi za izvršavanje novog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 16.6.2019. god. Do stupanja na snagu ovih novih propisa primenjivali su se propisi doneti na osnovu Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Danom početka primene novog Carinskog zakona, tj. 16.6.2019. god. prestaju da važe odredbe člana 3a Zakona o Carinskoj tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09), koje, podsećamo, glase:

„Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 6/87, 14/91 i „Službeni list SRJ”, broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju objavljene u „Službenom listu Evropske Unije” („Official Journal of the European Union”) obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete objavljivaće se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“

 

Promet robe sa AP Kosovo i Metohija

Budući da će neki od naših čitalaca sigurno biti zainteresovani, dodajmo i da, član 280. novog Carinskog zakona propisuje da se odredbe ovog zakona shodno primenjuju i na promet roba sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti UN broj 1244.

Pri tom, Vlada RS može utvrditi posebne uslove za vršenje prometa robe sa AP Kosovo i Metohija.

 

Nova Uredba o carinskim povlasticama

Na osnovu člana 248. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18–dr.zak.), Vlada RS donela je novu Uredbu o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/19 od 31.5.2019. god.), koja se primenjuje od 17. juna 2019. god.

 

 

Detaljnije o novom zakonu i uredbi pišemo u narednom broju, tj. dvobroju (166. i 167. – jul/avgust) našeg stručnog časopisa „Računovodstvo i porezi“.

 

Podsećamo, navedeni propisi nalaze se na našim elektronskim priručnicima, CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim Internet verzijama.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.