rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 13:58

Novi Pravilnik o izdavanju građevinske i upotrebne dozvole elektronskim putem

26.09.2019

Na osnovu člana 8a i člana 201. stav 7. tač. 3), 14) i 19) Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09–ispr., 24/11, 121/12, 42/13–US, 50/13–US, 98/13–US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19–dr.zak.), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je novi Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem (objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 68/19), koji stupa na snagu 3. oktobra 2019. god.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje u okviru objedinjene procedure u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i upotrebu objekata (u daljem tekstu: CIS), a naročito način razmene dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri elektronskim putem, kao i forma u kojoj se dostavljaju, odnosno razmenjuju podnesci i dokumenta, uključujući i tehničku dokumentaciju i akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, sadržina i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole, vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i centralne evidencije, kao i ovlašćenja i obaveze registratora i obim javne dostupnosti podataka i dokumenata sadržanih u registru.

Ukazujemo, objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. 3.10.2019. god. prestaje da važi Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 113/15, 96/16 i 120/17).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.