Novi rok za podnošenje prijave za eko taksu je 30.04.2024. god.

19.04.2024

Plaćanje eko takse je propisano Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS”, br. 86/19 i 89/19). Ova Uredba se primenjuje počev od 7.12.2019. god.

 

Prijava za eko taksu 2024. god.

Podnošenje prijave vrši se na Obrascu 1. i obavezno je za sve pravna lica, preduzetnike i udruženja. Prijavu možete podneti na sledećoj stranici – klikom na ovaj link.

Visina eko takse zavisi od:

- pretežne delatnosti i

- da li je privredni subjekat veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa.

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

- ona koja je registrovana u APR ili

- ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.

 

U Prilogu Uredbe je dat pregled delatnosti prema uticaju na životnu sredinu (veliki, srednji ili mali uticaj).

Iznos takse ne može biti veči od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Sva rešenje o visini obaveze za eko taksu i instrukcije za plaćanje, Lokalna poreska administracija (LPA) dostavlja poštom, bez obzira da li je prijava podneta elektronski ili u pisanoj formi. Rok za uplatu dospelih obaveza je 15 dana po prijemu rešenja. Mesečne rate zaduženja se mogu videti na portalu LPA (kliknite na plavi link da pogledate).

Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou. Plaća se u 12 mesečnih rata. Taksa se ne plaća za vreme privremenog prekida obavljanja delatnosti objavljenog u APR-u po podnetoj prijavi za eko taksu.

Rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Akontacije nastavljaju da teku i u narednoj godini, dok se ne uruči novo rešenje. Račun i poziv na broj se ne menjaju. Za plaćanje eko takse šifra plaćanja je 153 za gotovinske uplate, odnosno 253 za uplate sa računa.

Obvеznici naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćеnjе javnih dobara član 138., dužni su da Gradskoj porеskoj upravi prijavu podnеsu i u slučaju promеnе podataka koji su od uticaja na utvrđivanjе naknadе, u roku od 15 dana od dana nastanka promеnе.

Prijavе sе mogu podnеti еlеktronski, putеm LPA aplikacijе (ukoliko sе posеdujе еlеktronski sеrtifikat) ili u papirnom obliku organu jedinice lokalne samouprave.

Osim elektronskog potpisa, kao i čitača kartice za potpis potrebno je da instalirate softver za čitanje kartice i komponente za elektronsko potpisivanje.

Obvеznici naknadе za zaštitu i unaprеđivanjе životnе srеdinе nе podnosе prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanjе naknadе za tеkuću godinu ukoliko jе pravno licе/prеduzеtnik osnovan u istoj.

Naknadu utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave rešenjem za kalendarsku godinu i ona se plaća u jednakim mesečnim ratama do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.