rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Feb. 23
 • 11:34

Novine u Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti na snazi od 8. juna 2018.

13.06.2018

 Narodna skupština R.Srbije je, na Petoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini, 25.5.2018. god, donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 41/18 od 31.5.2018. god.), koji je stupio na snagu 8. juna 2018. god.

 

Ovim su u Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/13 – u daljem tekstu: Zakon) izvršene sledeće izmene i dopune (u ovom tekstu označene crvenim slovima):

 

u članu 5. Zakona, dodata je tačka 5), čime su prošireni uslovi za upis u Registar posrednika, u koje, počev od 8.6.2018. god., spadaju sledeći uslovi:

1) da preduzetnik ili najmanje jedno fizičko lice koje osniva privredno društvo, odnosno drugi član privrednog društva, ili najmanje jedan zaposleni, odnosno najmanje jedno lice koje je angažovano van radnog odnosa (dalje: angažovano lice) ima položen stručni ispit iz člana 11. Zakona;

2) važeći ugovor o osiguranju zaključen u skladu sa članom 13. Zakona;

3) odgovarajući poslovni prostor u skladu sa članom 14. Zakona;

4) da nije izrečena zaštitna mera iz člana 32. stav 2. i člana 33. stav 4. Zakona, koja je na snazi u vreme podnošenja zahteva;

5) da član privrednog društva (osnivač, vlasnik), odnosno preduzetnik, zastupnik privrednog društva, odnosno poslovođa, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu, kao i fizička lica sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. Zakona nisu osuđivana za krivična dela protiv privrede, krivično delo primanja mita, krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivična dela terorizma i krivična dela organizovanog kriminala;

 

u članu 6. Zakona, kojim su utvrđeni podaci koji se upisuju u Registar posrednika, izmenjena je tačka 2), a dodata je tačka 5), tako da se sada u Registar posrednika upisuju i vode podaci o:

1) posrednicima (poslovno ime, adresa sedišta i ogranka, poreski identifikacioni broj, matični broj i dr.);

2) licima koja obavljaju poslove posredovanja sa položenim stručnim ispitom iz člana 11. Zakona;

3) adresi poslovnog prostora iz člana 14. Zakona;

4) izrečenim zaštitnim merama iz člana 32. st. 2. i člana 33. st. 4. Zakona;

5) članu privrednog društva (osnivaču, vlasniku), odnosno preduzetniku, zastupniku privrednog društva i poslovođi, ako je preduzetnik poverio poslove poslovođenja poslovno sposobnom fizičkom licu;

 

u članu 10. Zakona, izmenjena je tačka 1) u st. 1., tako da, počev od 8.6.2018. god., posrednik se briše iz Registra posrednika u sledećim slučajevima:

1) ako prestane da postoji neki od uslova iz člana 5. tač. 1), 2), 3) ili 5) Zakona;

2) na lični zahtev.

Kao i do sada, rešenje o brisanju iz Registra posrednika donosi ministar, a na osnovu podataka iz javnih evidencija, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora.

 

Beograd, 8.6.2018. god.

 

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.