Novine u Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova - u primeni od 4. novembra

31.10.2023

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2023. godini, 26.10.2023. god., donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 92/23 (od 27.10.2023. god.), a koji stupa na snagu 4. novembra 2023. god.

Pre svega, napominjemo, ovim zakonom je promenjen naziv „katastra vodova“, tako da će se on ubuduće zvati „katastar infrastrukturnih i podzemnih objekata“, odnosno „katastar infrastrukture“, pa tako se i naziv zakona menja u: „Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar infrastrukture“.

Jedna od važnih novina koju, pored ostalog, donosi ovaj zakon, jeste mogućnost da posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti mogu izdavati izvode iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvod iz baze podataka katastra infrastrukture. Kao i do sada, pomenuti izvodi iz oba katastra se izdaju svakom zainteresovanom licu.

 

Naime, u skladu sa utvrđenim izmenama i dopunama u članu 52. Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 41/18, 95/18, 31/19 i 15/20), počev od 4.11.2023. god. biće propisano sledeće:

„Iz GKIS-a i dokumentacije u analognom obliku izdaju se podaci, uverenja, potvrde, izveštaji i isprave u elektronskoj formi, a na zahtev stranke mogu se izdati i u formi papirnog dokumenta.

Izvod iz baze podataka katastra nepokretnosti i izvod iz baze podataka katastra infrastrukture izdaju se svakom zainteresovanom licu.

Prepisi i kopije originalnih podataka važećeg premera mogu se izdavati sudovima i drugim državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, geodetskim organizacijama, kao i sudskim veštacima geodetske struke ako su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određeni da veštače u konkretnom predmetu.

Prepisi i kopije originalnih podataka premera koji nije na snazi mogu se izdavati sudovima, kao i sudskim veštacima geodetske struke ako su rešenjem suda ili drugog nadležnog organa određeni da veštače u konkretnom predmetu, kao i ministarstvu nadležnom za poslove odbrane za potrebe osnivanja i održavanja vojnog katastra.

Podaci i akti iz st. 2, 3. i 4. ovog člana izdaju se u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva, a ako se zahteva veći obim podataka najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, i to neposredno u prostorijama Zavoda, poštom ili elektronskom poštom, odnosno drugim elektronskim putem, u skladu sa zahtevom.

Državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije, organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ) obavezni su da podatke iz baze podataka GKIS-a koji su im neophodni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti pribavljaju preuzimanjem istih putem servisne magistrale organa, odnosno servisa za razmenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. (Nap.Red. novododati stav 6.)

Preduzetnici i privredna društva upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, mogu izdavati izvode iz stava 2. ovog člana. (Nap.Red. novododati stav 7.)

Izvod iz stava 7. ovog člana ima istu važnost kao da ga je izdao Zavod. (Nap.Red. novododati stav 8.)

Uslovi izdavanja izvoda u skladu sa stavom 7. ovog člana bliže se uređuju podzakonskim aktom koji donosi Vlada.“ (Nap.Red. novododati stav 9.)

 

Još jedna važna novina je i utvrđivanje jedinstvenog matičnog broja nepokretnosti – JMBN.

Novododatim članom 5a, propisano je da se za svaku nepokretnost pojedinačno određuje se i upisuje jedinstveni matični broj nepokretnosti.

U postupku upisa nepokretnosti u katastar, GKIS (Geodetski katastarski informacioni sistem) za svaku nepokretnost pojedinačno automatski dodeljuje JMBN, koji prati životni ciklus nepokretnosti.

Ako dođe do promena na nepokretnosti kojoj je utvrđen JMBN, i to deoba i spajanje nepokretnosti, uklanjanje objekta, dela objekta ili posebnog dela objekta, u postupku upisa promene za tu nepokretnost se određuje novi JMBN, a prethodno dodeljeni JMBN se arhivira u GKIS-u.

 

Kako je utvrđeno novododatim članom 5b, JMBN se sastoji od dve grupe podataka, i to:

1) I grupa – identifikator skupa podataka;

2) II grupa – jedinstveni identifikator u okviru skupa podataka.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.