rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jan. 21
 • 10:02

Novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava sa teritorije AP KiM

05.09.2019

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13–ispr., 108/13, 142/14, 68/15–dr.zak., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19) i čl. 42. st. 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,... 44/14 i 30/18–dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 62/19 od 30.8.2019. god., a stupa na snagu 7. septembra 2019. god.

Ovom dopunom je u Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15) posle člana 9. dodat član 9a, koji glasi:

„Član 9a

Odredbe člana 3. st. 1, 4. i 5. i članova 6. i 7. ove uredbe privremeno se neće primenjivati na korisnike javnih sredstava sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Saglasnost za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje korisnicima javnih sredstava iz stava 1. ovog člana daje Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je u obavezi da Komisiji dostavlja tromesečni izveštaj o broju datih saglasnosti, najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku tromesečja.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana treba da sadrži broj radnih mesta, odnosno broj izvršilaca i radno angažovanih lica po bilo kom osnovu za koji je data saglasnost, po svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava.“

Kompletan, važeći tekst predmetne Uredbe, pored brojnih drugih propisa, nalaze se na našim elektronskim priručnicima – CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.