• Aug. 08
  • 14:52

Obaveštenje o obračunu amortizacije stalnih sredstava

29.06.2022

Poreska uprava je (27.6.2022. god.) objavila obaveštenje u kojem se navodi da je, analizom najčešće postavljenih pitanja Poreskoj upravi, uočeno da se određeni broj pitanja odnosi na obračun amortizacije i iskazivanje podataka u obrascu OA koji prati poresku prijavu PDP. U cilju pružanja pomoći poreskim obveznicima u delu pojašnjenja zakonskih normi, kako bi se poreska prijava podnela tačno i u zakonom propisanom roku, Poreska uprava je dala sledeće objašnjenje:

Obračun amortizacije stalnih sredstava na način propisan članom 10. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01,... 118/21), primenjuje se u skladu sa članom 14. Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 95/18) na stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. god., odnosno zaključno sa poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a za stalna sredstva razvrstana u grupe II-V najkasnije na obračun amortizacije tih sredstava zaključno sa 31. decembrom 2028. god., odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2028. god.

Ukoliko je, primenom navedenog pravila, krajnji saldo utvrđen u iznosu manjem od iznosa koji se dobija primenom:

- stope od 10% za II grupu,

- stope od 15% za III grupu,

- stope od 20% za IV grupu i

- stope od 30% za V grupu

na saldo utvrđen na dan 31.12.2018. god., odnosno na poslednji dan poreskog perioda koji počinje u 2018. god., kao rashod amortizacije priznaje se celokupan saldo grupe, zbog čega je iznos u koloni 7 obrasca OA jednak neotpisanoj vrednosti iz kolone 5, dok se u kolonu 8 upisuje vrednost nula. Početni saldo na početku naredne godine jednak je neotpisanoj vrednosti na kraju prethodne godine.

 

Primer:

U obrascu OA dostavljenom uz PDP prijavu za 2018. god., iskazani su sledeći podaci o neotpisanoj vrednosti stalnih sredstava na dan 31.12.2018. god.:

 

Redni broj grupe

Neotpisana vrednost na kraju 2018. god.

II

2.500.000

V

2.000.000

 

Na osnovu podataka navedenih u kolonama 1 do 5 OA obrasca za 2021. god., obračun amortizacije je potrebno izvršiti na sledeći način:

 

Broj

grupe

Početni saldo

grupe

Pribavljena

sredstva

koja se

stavljaju u

upotrebu

Otuđena

sredstva

tokom

godine

Neotpisana

vrednost

(2+3-4)

Stopa

%

Amortizacija

(5x6)

Neotpisana

vrednost na

kraju godine

(5-7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II

1.215.000

 

 

1.215.000

10

121.500

1.093.500

III

 

 

 

 

15

 

 

IV

 

 

 

 

20

 

 

V

980.000

 

180.000

800.000

100

800.000

0

 

Imajući u vidu da je iznos neotpisane vrednosti sredstava V amortizacione grupe na dan 31.12.2021. god. (800.000 - (800.00 x 30%) = 560.000 din.) manji od iznosa koji se dobija kada se na neotpisanu vrednost te grupe na kraju 2018. god. primeni amortizaciona stopa od 30% (2.000.000 x 30% = 600.000 din.), ceo iznos iz kolone 5 obrasca OA (800.000 din.) predstavlja rashod amortizacije. U kolonu 7 ove grupe potrebno je upisati celokupan iznos naveden u koloni 5 obrasca OA.

Kako se u navedenom slučaju otpisuje celokupan iznos neotpisane vrednosti iz kolone 5, u kolonu 6 (stopa %) umesto stope 30 potrebno je upisati stopu 100.

Takođe napominjemo da je članom 7. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe propisano da, ukoliko je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u R.Srbiji u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.