• May. 16
  • 13:11

Od 1. jula 2021. god. u primeni novi Pravilnik o PDV-u

21.04.2021

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 7, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr.zak., 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – dalje: Zakon o PDV) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispr., 23/03-ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zak., 62/06-dr.zak., 61/07, 20/09, 72/09-dr.zak., 53/10, 101/11, 2/12-ispr., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-auten.tum., 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 i 144/20), ministar finansija doneo je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21 od 14.4.2021. god.), primena počinje 1. jula 2021. god.

 

Ovim pravilnikom se na sveobuhvatan način, bliže uređuju gotovo sva pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o PDV, dakle, dosta široka oblast, a naročito:

šta se sve smatra prometom dobara, odnosno prometom usluga, i šta se izjednačava sa ovim prometima (npr. uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine; pružanje usluga bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih…);

prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog;

šta se ne smatra prometom u smislu ovog zakona (zamena dobara u garantnom roku; davanje poslovnih uzoraka; reklamni materijal i drugi pokloni manje vrednosti…);

poreski dužnik i odobravanje poreskog punomoćstva;

utvrđivanje mesta prometa dobara, a naročito mesta prometa različitih usluga;

način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa dobara i usluga;

način izmene poreske osnovice;

promet koji se oporezuje po posebnoj stopi PDV (10%);

poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog PDV;

poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog PDV;

podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak;

ispravka odbitka prethodnog poreza u različitim slučajevima (kod izmene osnovice; za opremu i objekte za vršenje delatnosti;…);

naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza;

polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti;

poreska obaveza po naplaćenom potraživanju;

opredeljenje za PDV kod prometa investicionog zlata, sadržina računa i evidencije;

evidenciona prijava, postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV;

sadržina popisne liste obveznika koji se briše iz Registra za PDV;

slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa ili kada mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno druga pojednostavljenja;

oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV;

oblik i sadržina pregleda obračuna PDV

oblik i sadržina poreske prijave za PDV;

postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV;

postupak i uslovi za povraćaj PDV umesto poreskog kredita;

način i postupak refakcije i refundacije PDV.

 

Dakle, zaista sveobuhvatan akt, koji će zameniti čak 27 postojećih Pravilnika u vezi sa PDV-om, koji će prestati da važe danom početka primene ovog novog Pravilnika, tj. 1.7.2021. god.

Pri tom, ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. god., naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30.6.2021. god., na taj promet primenjuju se propisi koji važe na dan 30.6.2021. god.

Takođe, 19 novih obrazaca će zameniti postojeće.

O ovom pravilniku ćemo pisati u junskom broju (189.) našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“, a isti je već dostupan korisnicima naših elektronskih priručnika, na primer: CD-a za Računovođe, CD-a za Poslodavce, CD-a Komentari poreza,…

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.