• Aug. 08
  • 14:13

Od 20. decembra počinje primena novog Zakona o zaštiti potrošača

20.12.2021

Novi Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/21 - u daljem tekstu: Zakon), stupio je na snagu 19.9.2021. god., s tim što se primenjuje od 20. decembra 2021. god., osim odredaba o vansudskom rešavanju sporova koje se primenjuju počev od 20. marta 2022. god.

Danom početka primene ovog Zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/14, 6/16-dr.zak. i 44/18-dr.zak.).

Sledeći Strategiju zaštite potrošača za period od 2019-2024. god. („Sl. glasnik RS“, br. 93/19), koja je doneta sa ciljem daljeg razvoja zakonskog i institicionalnog okvira u ovoj oblasti, novi Zakon treba da obezbedi visok nivo zaštite potrošača. Novine koje Zakon donosi usmerene su na instrumente i načine ostvarivanja prava potrošača, uključujući vansudsko rešavanje sporova, obaveze trgovaca u odnosu na potrošače i druga pitanja od značaja za položaj i zaštitu potrošača.

 

U našim stručnim časopisima Računovodstvo i porezi“ i „Sve inspekcije na dlanu“ (već od januarskih izdanja) objavićemo detaljan tekst – Komentar ovog novog Zakona u kojem naša stručna saradnica za oblast tržišnog nadzora, daje objašnjenja o primeni odredaba ovog zakona, sa ukazivanjem na novine u odnosu na dosadašnje propise.

Neke od bitnih oblasti koje će u tom tekstu biti obrađene, radi razumevanja onoga što je propisano, odnose se npr. na definicije potrošača i trgovca, zatim na obaveze trgovaca u pogledu informisanja potrošača, isticanja cena, izdavanja računa, kao i na kodeks dobre poslovne prakse, izlaganje robe, tačne mere, isticanje prodajnih podsticaja, promotivne i nagradne igre, nadmetanja i specijalne ponude, i dr.

Naročito ćemo ukazati na oblike nepoštene poslovne prakse, kao što su obmanjujuća poslovna praksa i nasrtljiva poslovna praksa, objasniti šta se smatra danom plaćanja, objasniti obaveze trgovaca koje se odnose na obaveštavanje potrošača, zaštitu maloletnih lica, oglašavanje, slanje nenaručene robe, zabranu naplate određenih troškova, i dr.

Pored pojma ugovora o prodaji, značenja pojma robe, Zakon definiše i pojam ugovora na daljinu, ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija i druge pojmove koji su značajni za zaštitu interesa potrošača, a koji će u predmetnom tekstu biti posebno objašnjeni.

 

________________________________________________

 

PAŽNJA!

Novim Zakonom propisano je više prekršaja za koje su utvrđene novčane kazne, o čemu ćemo detaljno pisati u navedenim izdanjima

Ovoga puta, izdvajamo npr. samo neke od 60 prekršaja u vezi sa obavezama trgovaca i povredom prava potrošača, npr. (iz čl. 187. st. 1. tač. 1)-5) i st. 2. i 3. Zakona):

novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

● ne istakne cenu na stolovima u ugostiteljskom objektu za pružanje usluga ishrane i pića ili ne preda cenovnik svakom potrošaču pre prijema porudžbine, a na zahtev potrošača i prilikom plaćanja, odnosno ako cenovnik hrane i pića ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekat koji pruža uslugu ishrane i pića;

obavlja nepoštenu poslovnu praksu prema potrošaču;

● obmanjuje potrošača;

obavlja nasrtljivu poslovnu praksu;

● ne isporuči robu potrošaču u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, ako nije drugačije ugovoreno.

Za navedene radnje kazniće se fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 din., a preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 din.

Pored navedenog, članom 188. Zakona, propisane su i fiksne novčane kazne od 50.000 din. za 33 prekršaja pravnog lica, kao i kazna od 8.000 din. za odgovorno lice u pravnom licu, a za preduzetnika novčana kazna od 30.000 din.

________________________________________________________________

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.