• May. 18
  • 16:47

Od 22.4.2022. god. u primeni izmenjeni Pravilnik o PDV-u i Pravilnik o fiskalnim računima

26.04.2022

Izmene i dopune Pravilnika o PDV

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 7, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispr., 23/03-ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr.zak., 62/06-dr.zak., 61/07, 20/09, 72/09-dr.zak., 53/10, 101/11, 2/12-ispr., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-auten.tumač., 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 i 96/21) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 49/22 od 21.4.2022. god.), koji je stupio na snagu 22.4.2022. god.

 

Dopune Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Na osnovu člana 5. stav 4. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/20 i 96/21) i čl. 17. st. 4. i čl. 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Sl. glasnik RS“, br. 49/22 od 21.4.2022. god.), koji je stupio na snagu 22.4.2022. god.

 

Napominjemo, oba ova Pravilnika su već ažurirana na našem sajtu: e-fakture.info kojem mogu pristupiti svi kupci naša dva Priručnika (pogledajte u nastavku).

Podsećamo:

- Sve u vezi sa PDV-om, e-fiskalizacijom i e-fakturama, uključujući i sve važeće propise, prenosimo na sajtu: e-fakture.info – koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“. Saznajte više o ovom Priručniku klikom na ovaj link.

- S druge strane, naš najnoviji Priručnik „E-fiskalizacija – bez problema u praksi“, predstavlja prvu zbirku rešenja za probleme u praksi koji su se već javili u vezi sa novim modelom fiskalizacije. Kupcima ovog Priručnika, takođe, je obezbeđen i pristup sajtu: e-fakture.info . Pri tom, napominjemo, rešenja za probleme iz prakse koji su dati u ovom Priručniku, ne nalaze se na pomenutom sajtu, niti u Priručniku „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, i obrnuto. Saznajte više o ovom novom Priručniku klikom na ovaj link.

 

Podsećamo, kada je reč o novom modelu fiskalizacije, 1. maj 2022. god. je krajnji rok do koga obveznici fiskalizacije treba da pređu na novi sistem i pomeranja tog roka neće biti. S tim u vezi, pogledajte tekst: "1. maj 2022. god. ostaje krajnji rok za prelazak na novi Sistem elektronskih faktura".

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.