rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:07

Odgovori na aktuelna pitanja

12.04.2017

Kako ostvariti pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?

Odgovor:

Pravo na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza možete ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema sedištu pravnog lica / preduzetnika, odnosno prebivalištu fizičkog lica.

Zahtev se podnosi u slobodnoj pisanoj formi i potrebno je, pored identifikacionih podataka, u zahtevu da navedete račun javnih prihoda sa kojeg treba izvršiti povraćaj, odnosno BOP ukoliko je isti dodeljen poreskoj prijavi i tekući račun na koji se vrši povraćaj sredstava. Zahtev mora da bude potpisan od strane odgovornog lica ili lica ovlašćenog za zastupanje.

Poreska uprava će odlučiti po zahtevu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva i po sprovedenom postupku, ukoliko je zahtev osnovan, doneće rešenje kojim se odobrava povraćaj sredstava.

Ukoliko se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ne izvrši povraćaj, imate pravo i na kamatu koja se obračunava na iznos više plaćenog poreza. Izuzetno, ako je osnov za povraćaj poništeno odnosno izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

Iako imate preplatu na jednom računu javnih prihoda, Poreska uprava neće odobriti povraćaj ako utvrdi da imate dospele neplaćene javne prihode koje naplaćuje PU, i u tim slučajevima preporučujemo da podnesete zahtev za preknjižavanje.

 

Koji je rok za podnošenje zahteva za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza?

Odgovor:

Kada podnosite zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, potrebno je da vodite računa o roku zastarelosti, jer ukoliko se u postupku po zahtevu utvrdi da je nastupila zastarelost, Poreska uprava će doneti rešenje kojim se zahtev odbija.

Pravo na povraćaj zastareva u roku od pet godina i taj rok počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreski obveznik stekao pravo na povraćaj. Rok zastarelosti možete prekinuti svakom radnjom preduzetom u cilju ostvarivanja prava na povraćaj, i posle prekida zastarelost počinje teći iznova, a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u rok za zastarelost.

Da li je bilo prekida zastarelosti i da li je, u vezi sa tim, došlo do zastarelosti prava na povraćaj ili ne, u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave.

Pravo poreskog obveznika na povraćaj, nezavisno od toga da li je bilo prekida roka zastarelosti, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je poreski obveznik stekao to pravo (apsolutna zastarelost).

 Pravo na povraćaj doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva.

 

Da li vlasnik preduzetničke radnje - nerezident koji je osiguran na obavezno socijalno osiguranje u matičnoj zemlji, ima obavezu plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti, ukoliko R.Srbija sa njegovom matičnom državom nema zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju?

Odgovor:

Preduzetnik, nerezidentno fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost preko preduzetničke radnje na teritoriji R.Srbije, a socijalno je osiguran u svojoj matičnoj državi sa kojom R.Srbija nema zaključen Sporazum o socijalnom osiguranju, ima svojstvo osiguranika prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju R.Srbije, odnosno obavezno je osigurano lice u Republici Srbiji i ima obavezu plaćanja doprinosa.

 

Da li je moguće podneti, i na koji način, izmenjenu poresku prijavu u skladu sa članom 40. ZPPPA za elektronski podnetu PP OAK?

Odgovor:

 Poreska prijava PP OAK je kumulativna poreska prijava i podnosi se za period 01.01. do isteka tromesečja za koji se sastavlja obračun akcize, i eventualne ispravke se vrše kroz naredno tromesečje, odnosno ne postoji mogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave u papirnom, odnosno elektronskom obliku.

 

Više novih odgovara na pitanja iz različitih oblasti možete pogledati na našim CD priručnicima - CD za Računovođe i CD za Poslodavce.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs