rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 23
  • 12:26

Počela primena Pravilnika u vezi nastave na daljinu u osnovnoj školi i Pravilnika u vezi nastave kod kuće za učenike osnovne škole

02.09.2020

Na osnovu člana 38a stav 7. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon i 10/19), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanje nastave na daljinu u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 109/20) kojim se utvrđuju bliži uslovi za ostvarivanje nastave na daljinu u osnovnoj školi, i to:

- ciljevi;

- zadaci;

- uslovi za ostvarivanje, organizacija i način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada;

- način osiguranja kvaliteta;

- vrednovanje postignuća učenika koji stiču osnovno obrazovanje nastavom na daljinu.

Škola u slučaju neposredne ratne opasnosti, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih situacija i okolnosti, može da organizuje obrazovno-vaspitni rad putem nastave na daljinu i za sve učenike škole u skladu sa posebnim programom i resursima škole.

 

Na osnovu člana 38. stav 7. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS”, br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon i 10/19), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole („Sl. glasnik RS“, br. 109/20) kojim se uređuju bliži uslovi za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole.

Pravo na sticanje obrazovanja/nastave kod kuće ima učenik svakog razreda, osim prvog i osmog, odnosno završnog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da neposredno stiče obrazovanje i vaspitanje prisustvom u školi u koju je upisan. Obrazovanje/nastava kod kuće organizuje se po pravilu za celu školsku godinu, a može da se organizuje i za period u toku školske godine u skladu sa potrebama učenika.

Način ostvarivanja i organizovanja obrazovanja/nastave kod kuće obezbeđuje roditelj u saradnji sa nastavnikom koji izvodi nastavu.

 

Oba pravilnika stupila su na snagu 29. avgusta 2020. godine, a primenjuju se počev od školske 2020/2021. godine, odnosno od 01. septembra 2020. godine.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.