rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Oct. 23
  • 20:39

Podnošenje poreske prijave za akcize u elektronskom obliku

20.02.2017

 

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda tromesečni obračun akcize za period od:

a) 1. januara do 31. decembra 2016. god, odnosno za IV kvartal 2016. god. podnosi u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. januara 2017. god. na Obrascu PP OAK - Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. god, sa Prilogom 4, na način propisan Pravilnikom o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 3/05,...67/15 – u daljem tekstu: Pravilnik);

b) 1. januara do 31. marta 2017. god, odnosno za I kvartal 2017. god. podnosi u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20. aprila 2017. god. isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, na Obrascu PP OAK - Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. god, sa Prilogom 1, shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave ("Sl. glasnik RS", br. 101/16 – dalje: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika).

Obveznik akcize iz člana 6. stav 2. tač. 4) i 5) Zakona o akcizamapravno lice koje je ovlašćeno od strane državnog organa za prodaju zaplenjenih akciznih proizvoda i kupac akciznih proizvoda oduzetih u postupku kontrole, odnosno u postupku prinudne naplate, a koje prodaje državni organ tromesečni obračun akcize za period od:

a) 1. januara do 31. decembra 2016. god, odnosno za IV kvartal 2016. god. (ako je u tom periodu ostvaren promet) podnosi u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20.1.2017. god. na Obrascu PP TOA - Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. god, na način propisan Pravilnikom;

b) 1. januara do 31. marta 2017. god, odnosno za I kvartal 2017. god. podnosi u u roku od 20 dana po isteku tromesečja, odnosno 20.4.2017. god. isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, na Obrascu PP TOA - Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize za period od 1. januara do 31. marta 2017. god, shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika.

Za II kvartal 2017. godine i nadalje poreske prijave se podnose isključivo u elektronskoj formi.

Obveznik akcize – proizvođač akciznih proizvoda, sastavlja godišnji obračun akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. god. i podnosi ga na Obrascu PP OAK, a na način propisan Pravilnikom, po isteku 2016. godine i podnosi ga zajedno sa godišnjim poreskim bilansom u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se poreski bilans podnosi (tj, pravna lica poreski bilans i poresku prijavu podnose do 29.6.2017. god, a preduzetnici koji vode poslovne knjige do 15.3.2017. god.)

U slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave, poreska prijava se podnosi na obrascu propisanim Pravilnikom.

Obveznik akcize na električnu energiju podnosi poresku prijavu najkasnije u roku od 15 dana po isteku poreskog obračunskog perioda – kalendarskog meseca u kojem se vrši očitavanje, na Obrascu PP OAEL - Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec ____ 20__god. u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije. Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Dakle, obveznik akcize na električnu energiju 16. januara 2017. god. podnosi elektronskim putem poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec decembar 2016. god.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je i Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave za akcizu elektronskim putem, koje možete pogledati klikom na ovaj link.

 

 Beograd, 05.01.2017. god.

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs