rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:49

Povećanje broja izdatih kredita privredi u I kvartalu 2017.god. u odnosu na isti period predhodne godine

07.06.2017

NBS je objavila trendove u odobrenim kreditima privredi za I kvartal 2017.god. u sklopu redovnog kvartalno izveštavanja o kreditnoj aktivnosti banaka.

Navedeno je da je sektor banaka u I kvartalu odobrio privredi 180,70 mlrd. dinara kredita, što je porast za 2,6% u odnosu na isti period predhodne godine. Najčešće su to bili krediti za obrtna sredstva (52%). Relativno je visoko učešće i investicionih u novoodobrenim kreditima (24%).

Novo zaduživanje privrede je nešto veće – 19,5% u odnosu na prethodni kvartal (oktobar-decembar 2016.) -18,4%. Ipak, smanjen je procenat kredita izraženih u domaćoj valuti za 0,3% u odnosu na predhodno tromesečje, što je delom posledica otpisa nenaplativih potraživanja po osnovu kreditne aktivnosti banaka. Od kredita u ino valuti, evroindeksirani i krediti u evrima čine veliku većinu – 77,6%, dolarski izraženi krediti učestvuju sa 2%, a indeksirani u švajcarskim francima – 0,7%.

Povećana konkurencija banaka zajedno sa smanjenjem referentne kamatne stope od strane NBS su doprineli padu kamatnih stopa na domaće evroindeksirane kredite privredi. Tako je prosečna ponderisana kamatna stopa za evro i evroindeksirane kredite privredi smanjena u prvom kvartalu za 0,1 procentnih poena, i  za toliko su smanjene stope za kredite za obrtna sredstva, koje su u martu bile na nivou od 2,9%. Stope na izvozne kredite su, takođe, smanjene i iznosile su 2%, kao i stope na ostale kredite - 2,9%. Cena investicionih kredita u martu je ostala na istom nivou kao u prethodnom kvartalu i iznosila je 3,4%, a porast je zabeležen kod stope kredita za uvoz (2,9%).

Prosečna ponderisana kamatna stopa na dinarske kredite privredi povećana je za 0,5%, i u martu je iznosila 5,9%. Kod kredita za obrtna sredstva je zabeležena prosečna ponderisana kamatna stopa od 5,4%, a investicioni i ostali krediti su zabeležili porast od 0,7% i te su stope u martu bile 6,4% i 6,7%, respektivno.

 

Izvor: ,,Trendovi u kreditnoj aktivnosti“, NBS, jun 2017.

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs