rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Dec. 15
 • 09:07

Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane

25.04.2019

Na osnovu člana 12. st. 2. i 3. Zakona o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 17/19), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane („Sl. glasnik RS“, br. 29/19 od 19.4.2019. god. – u daljem tekstu: Pravilnik), koji je stupio na snagu 20. aprila 2019. god.

Dakle, Pravilnikom su propisani vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i Lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane, a u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane.

Napominjemo, upravo je član 12. Zakona o bezbednosti hrane, pored ostalog, menjan poslednjim izmenama ovog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 17/19), koje su u primeni od 1. aprila 2019. god.

_______________________________________________

PODSEĆAMO:

Podsećamo, Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/09 i 17/19 – u daljem tekstu: Zakon o BH), uređeni su opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Izuzetno, odredbe ovog zakona ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane, pripremu, rukovanje, odnosno skladištenje hrane za potrebe sopstvenog domaćinstva, kao i na hranu za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane.

 

U smislu Zakona o BH, hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, koja je namenjena za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu, osim:

1) hrane za životinje,

2) živih životinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi,

3) biljaka pre žetve, berbe ili ubiranja plodova,

4) medicinskih proizvoda,

5) kozmetičkih proizvoda,

6) duvana i duvanskih proizvoda,

7) psihoaktivno kontrolisanih supstanci i prekursora,

8) ostataka (rezidua) i kontaminenata.

Hrana jeste i piće, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane. Pri tom, voda za piće jeste voda u originalnoj ambalaži i voda za javno snabdevanje stanovništva.

 

S druge strane, hrana za životinje jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, koja je namenjena za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

 

Ukazujemo da su, počev od 1.4.2019. god., izmenjene i dopunjene definicije pojedinih pojmova – tj. opis značenja koje imaju u smislu Zakona o BH, pa tako:

- Međunarodno prihvaćeni standardi, smernice, vodiči i preporuke jesu oni koji su razrađeni u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Komisije Codex Alimentarius, Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC), Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO), Međunarodnog udruženja hemijskih analitičara (AOAC), Međunarodnog kolaborativnog saveta za analitiku pesticida (CIPAC), Evropske organizacije za saradnju i razvoj (OECD), Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i dr.;

- Nova hrana jeste hrana ili sastojci hrane koji se do sada nisu koristili u ishrani ljudi, osim genetički modifikovane hrane, prehrambenih aditiva, prehrambenih aroma, pomoćnih sredstava u proizvodnji i prehrambenih enzimskih preparata, koji su odobreni za upotrebu u hrani i hrani za životinje;

- Primarna proizvodnja jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, berbu ili ubiranje plodova, muža, uzgoj životinja pre klanja, kao i lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova;

- Promet na malo jeste rukovanje hranom, odnosno njena prerada, priprema, skladištenje, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnosti pripreme i posluživanja hrane, a naročito u:

(1) prodavnicama, supermarketima, megamarketima,

(2) objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići, škole i sl.),

(3) objektima javne ishrane (javne kuhinje),

(4) ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane, poslastičarnicama, pekarama, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;

- Službena kontrola jeste bilo koji postupak kontrole koji nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa propisima o bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i sa propisima iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja;

- Uputstva ili vodiči jesu dokumenta koja se donose od strane subjekata u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje, njihovih udruženja, odnosno nadležnog organa u cilju postizanja efikasnog sistema bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje.

Podsećamo, u smislu Zakona o BH, nisu menjane sledeće definicije:

- Promet hrane i hrane za životinje jeste skladištenje, distribucija, prodaja, izlaganje radi prodaje, razmena i ustupanje, bilo da je besplatno ili ne, uvoz, provoz i izvoz, osim u naučnoistraživačke svrhe;

- Promet na veliko jeste rukovanje hranom, njena prerada, priprema, skladištenje na mestu prodaje ili isporuke, radi dalje prodaje ili prerade (distributivni centri);

- Poslovanje hranom jeste svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane;

- Faza proizvodnje, prerade i prometa jeste bilo koji deo proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju hrane, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju ili snabdevanje potrošača, odnosno uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snadbevanje hranom za životinje.

Članom 11. Zakona o BH utvrđene su nadležnosti, i to tako što, bezbednost hrane i hrane za životinje na teritoriji R.Srbije, u okviru svojih ovlašćenja obezbeđuju subjekti koji se upisuju u Centralni registar objekata i drugi subjekti u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje.

Pri tom, drugi subjekti (koji u vršenju poslova u okviru svojih ovlašćenja koriste službenu oznaku) su:

1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dalje: Ministarstvo) kao centralni organ;

2) Ministarstvo zdravlja;

3) laboratorije.

Podela nadležnosti regulisana je čl. 12. Zakona o BH, kojim je utvrđeno da službene kontrole u smislu ovog zakona, u oblasti bezbednosti hrane sprovode nadležna ministarstva, i to:

1) Ministarstvo preko nadležnih inspekcija:

   (1) u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa na veliko i prometa na malo, uključujući uvoz i izvoz hrane biljnog i životinjskog porekla, bezalkoholna pića i mešovite hrane i genetički modifikovane hrane i genetički modifikovane hrane za životinje kao i hrane i hrane za životinje dobijene od genetički modifikovanih organizama, u skladu sa posebnim propisom,

   (2) u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa hrane za životinje (biljnog i životinjskog porekla), mešovite hrane za životinje uključujući uvoz i izvoz,

   (3) u fazi prometa na malo hrane životinjskog porekla u objektima registrovanim odnosno odobrenim od strane Ministarstva, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.), vina i alkoholnih pića;

2) Ministarstvo zdravlja preko nadležne sanitarne inspekcije:

   (1) u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (promet na veliko, promet na malo, uvoz na mestima carinjenja i izvoz), i to: nove hrane, hrane za specifične populacione grupe (hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske namene, zamene za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti za mršavljenje), dodataka ishrani (dijetetski suplementi), hrane sa izmenjenim nutritivnim sastavom (hrana za osobe intolerantne na gluten, zamene za so za ljudsku ishranu, hrana obogaćena vitaminima, mineralima i drugim supstancama sa hranljivim ili fiziološkim efektom i dr), soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane, prehrambenih aditiva, prehrambenih aroma, prehrambenih enzima, pomoćnih sredstava u proizvodnji hrane, vode za piće koja se potrošačima isporučuje putem javnog vodovodnog sistema ili u originalnoj ambalaži (prirodne mineralne, izvorske i stone vode), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane, materijala i predmeta namenjenih da dođu u kontakt sa hranom,

   (2) u fazi prometa na malo sve hrane u objektima pod sanitarnim nadzorom (kuhinje u predškolskim i školskim objektima, objektima učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite i socijalnog staranja).

Ministar (poljoprivrede) propisuje vrstu hrane i način vršenja službene kontrole; i takođe, bliže propisuje listu mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane, a ministar zdravlja bliže propisuje uslove za proizvodnju i promet nove hrane, kao i način vršenja kontrole te hrane.

VAŽNO!

Zakon o BH u članu 13. propisuje da subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, u okviru delatnosti koju obavljaju, dužni su da obezbede da hrana i hrana za životinje ispunjava sve uslove propisane Zakonom o BH i propisima donetim na osnovu njega.

Nadležni organi sprovode odredbe Zakona o BH i propisa donetih na osnovu njega i vrše službenu kontrolu da li subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje ispunjavaju sve uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.

__________________________________________________

 

Vrste hrane definisane su članom 2. Pravilnika, i to su:

1) hrana životinjskog porekla;

2) hrana biljnog porekla;

3) mešovita hrana koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;

4) hrana za životinje, a ona može biti:

    - hrana za životinje biljnog porekla,

    - hrana za životinje mešovitog porekla, uključujući mediciniranu hranu za životinje, hranu za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla i aditive,

    - hrana za životinje životinjskog porekla,

    - hrana za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla.

 Radi postizanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, a u zavisnosti od vrste hrane, kontrola hrane, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i kontrola hrane, prema čl. 3. Pravilnika, vrši se na sledeći način:

1) preko veterinarske inspekcije, i to kontrolom:

(1) hrane životinjskog porekla u fazi primarne proizvodnje,

(2) hrane životinjskog porekla u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa na veliko i izvoza,

(3) hrane životinjskog porekla u prometu na malo u registrovanim odnosno odobrenim objektima, kao i u prometu na malo svežeg mesa, mleka, jaja, meda, ribe i divljači u specijalizovanim objektima (kasapnice, ribarnice i sl.),

(4) mešovite hrane, i to u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1–3. Priloga ovog pravilnika,

(5) mešovite hrane, i to u fazi izvoza, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1, 2, 3, 6, 7, 10. i 14. Priloga Pravilnika,

(6) sve hrane u ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane i keteringa;

2) preko granične veterinarske inspekcije u fazi uvoza i provoza, i to kontrolom:

(1) hrane životinjskog porekla,

(2) mešovite hrane, za mešovitu hranu koja je data u tač. 1, 2, 3. i 10. Priloga Pravilnika, u skladu sa posebnim propisom;

3) preko poljoprivredne inspekcije, i to:

(1) hrane biljnog porekla u fazi:

proizvodnje i prerade (osim primarnih biljnih proizvoda u skladištima i u hladnjačama bez minusnog režima), uključujući skladišta zrnastih proizvoda u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade,

izvoza, prometa na veliko (uključujući otkupna mesta za primarne biljne proizvode) i prometa na malo,

(2) hrane mešovitog porekla, i to u fazi proizvodnje, prerade, prometa na veliko, prometa na malo i izvoza, za mešovitu hranu koja je data u tač. 4–14. Priloga Pravilnika,

(3) sve hrane u poslastičarnicama i pekarama,

(4) vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića i etil-alkohola u fazi proizvodnje, prerade, prometa na veliko, prometa na malo i izvoza;

4) preko fitosanitarne inspekcije, i to kontrolom:

(1) hrane biljnog porekla, i to u fazi:

primarne proizvodnje, uključujući i proizvodnju semena za proizvodnju klica i proizvodnju klica, kao i proizvodnje micelijuma i pečurki,

skladištenja primarnih biljnih proizvoda u skladištima i hladnjačama bez minusnog režima i skladištima zrnastih proizvoda (osim u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade),

prometa primarnih biljnih proizvoda na veliko (kvantaške pijace),

prometa na malo primarnih biljnih proizvoda (zelene pijace),

izvoza primarnih biljnih proizvoda;

5) preko granične fitosanitarne inspekcije, u fazi uvoza i provoza, i to:

(1) hrane biljnog porekla,

(2) hrane mešovitog porekla, za mešovitu hranu koja je data u tač. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. i 14. Priloga Pravilnika,

(3) vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića i etil-alkohola.

 ● Radi postizanja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, a u zavisnosti od vrste hrane za životinje, kontrola hrane za životinje, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost i kontrola hrane za životinje, vrši se na sledeći način:

1) preko veterinarske inspekcije, i to hrane za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade, prometa i izvoza:

- hrane za životinje životinjskog porekla,

- hrane za životinje mešovitog porekla, uključujući mediciniranu hranu za životinje, hranu za životinje koja sadrži sastojke životinjskog porekla i aditive,

- hrane za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla;

2) preko granične veterinarske inspekcije, i to hrane za životinje u fazi uvoza i provoza, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju vrste pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima;

3) preko poljoprivredne inspekcije, i to hrane za životinje biljnog porekla, odnosno hraniva iz skladišta zrnastih proizvoda (u mlinovima i drugim mestima prerade);

4) preko fitosanitarne inspekcije, hrane za životinje biljnog porekla, i to:

- u fazi primarne proizvodnje,

- u fazi skladištenja zrnastih proizvoda (osim u mlinovima, pekarama i drugim mestima prerade);

5) preko granične fitosanitarne inspekcije, u fazi uvoza i provoza, i to:

- hrane za životinje biljnog porekla,

- hrane za životinje ni biljnog ni životinjskog porekla, osim hrane za životinje iznad navedene pod 2).

 Lista mešovite hrane data je u Prilogu – Lista mešovite hrane, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. (Pogledajte u nastavku ovog teksta.)

  Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, tj. 20.4.2019. god. prestao je da važi Pravilnik o Listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole mešovite hrane („Sl. glasnik RS“, br. 33/10).

 

Prilog

LISTA MEŠOVITE HRANE

1. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode od mleka, a koja nije održiva na sobnoj temperaturi

2. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode životinjskog porekla, a koja nije održiva na sobnoj temperaturi

3. Mešovita hrana koja sadrži prerađene proizvode od mleka

4. Belančevinasti proizvodi od kvasca

5. Bombonski proizvodi

6. Fini pekarski proizvodi, žita za doručak i snek proizvodi

7. Poslastičarski proizvodi

8. Supe

9. Dodaci jelima

10. Žita, mlinski i pekarski proizvodi, testenine i brzo smrznuta testa

     10.1. Pekarski proizvodi

              10.1.1. Burek – pita sa mesom

              10.1.2. Burek – pita sa sirom

     10.2. Punjena testenina

              10.2.1. Punjena testenina sa dodatkom proizvoda od mesa

              10.2.2. Punjena testenina sa dodatkom proizvoda od mleka

              10.2.3. Testenina sa mesnim ekstraktom

     10.3. Proizvodi od brzo smrznutog testa sa nadevima

              10.3.1. Proizvod od brzo smrznutog testa sa nadevom od mesa

              10.3.2. Proizvod od brzo smrznutog testa sa nadevom od sira

11. Kakao – proizvodi, čokoladni proizvodi, proizvodi slični čokoladnim i krem – proizvodi

12. Jestivo biljno ulje i masti, margarin i drugi masni namazi, majonez i srodni proizvodi

13. Srodni proizvodi od kafe

     13.1. Napitak (sterilizovani, pasterizovani) sa kafom, šećerom i mlekom (učešće mleka ispod 50%)

     13.2. Mešavina pržene kafe sa šećerom i mlekom (učešće mleka ispod 50%)

14. Ostali proizvodi od voća i povrća

Beograd, 25.4.2019. god.

Napominjemo, tekstovi Zakona o BH i Pravilnika kao i Prilog, nalaze se na našim elektronskim priručnicima – CD-u Svi propisi za sve inspekcije, CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim on-line (internet) verzijama.

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.