rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 12:48

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

25.11.2019

Vlada Republike Srbije usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.

Izmenama i dopunom Zakona o obligacionim odnosima pristupa se kako bi se njegova rešenja, nastala još krajem sedamdesetih godina prošlog veka uskladila sa promenama koje su se u međuvremenu dogodile u pravnom sistemu Republike Srbije, a koje su posledica propisivanja strožih formi za ugovore o prometu nepokretnosi i uvođenja javnobeležničke delatnosti.

Odnos između forme ugovora i forme saglasnosti koja se daje radi zaključenja tog ugovora

Kada je za glavni ugovor predviđena forma obične pismene isprave (npr. ugovor o jemstvu ili ugovor o licenci), saglasnost trećeg lica za zaključenje tog ugovora takođe mora biti data u formi obične pismene isprave. Ako je za glavni ugovor predviđena forma javno overene - legalizovane isprave (npr. osnivački akti privrednog društva, ugovor o prenosu udela između ortaka), onda potpis davaoca saglasnosti za zaključenje tog ugovora takođe mora biti overen u skladu s propisima kojima se uređuje overa potpisa. Međutim, kada je za glavni ugovor predviđena forma javno potvrđene - solemnizovane isprave (npr. ugovor o prodaji nepokretnosti) ili javnobeležničkog zapisa (ugovor o hipoteci koji sadrži izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu tog ugovora može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje), saglasnost trećeg lica za zaključenje tog ugovora ne mora biti data u formi javnobeležnički potvrđene - solemnizovane isprave, odnosno u formi javnobeležničkog zapisa, već je dovoljno da potpis davaoca saglasnosti bude overen (legalizovan) u skladu sa članom 5. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18).

Odnos između forme glavnog ugovora i punomoćja koje se daje radi zaključenja tog ugovora

Kada je za glavni ugovor predviđena forma obične pismene isprave (npr. ugovor o jemstvu ili ugovor o licenci), punomoćje za zaključenje tog ugovora takođe mora biti dato u formi obične pismene isprave. Punomoćje za zaključenje ugovora za koji je predviđena forma javno overene - legalizovane isprave (npr. osnivački akti privrednog društva, ugovor o prenosu udela između ortaka) mora biti dato u istoj toj formi. Međutim, ako je za glavni ugovor predviđena forma javno potvrđene - solemnizovane isprave (npr. ugovor o prodaji nepokretnosti) ili javnobeležničkog zapisa (ugovor o hipoteci koji sadrži izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu tog ugovora može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje), punomoćje za zaključenje tog ugovora se daje u formi javno overene - legalizovane isprave, u smislu člana 5. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18), a ne u formi javnobeležnički potvrđene - solemnizovane isprave, odnosno u formi javnobeležničkog zapisa.

Ugovor o prodaji nepokretne stvari

Prema novom rešenju za ugovor o prodaji nepokretne stvari nije više predviđena obična pismena forma, već ona forma koja je propisana posebnim zakonima koji uređuju promet nepokretnosti. U ovom trenutku to su članovi 2. i 4. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/14, 121/14 i 6/15) i član 82. Zakona o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/01, 85/12, 19/13, 55/14-dr. zakon, 93/14-dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), koji predviđaju da se teretni i dobročini ugovori o prenosu svojine na nepokretnostima zaključuju u formi javnobeležnički (potvrđene) solemnizovane isprave, a da se ugovori o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica zaključuju u formi javnobeležničkog zapisa. U slučaju da ugovor o prodaji nepokretne stvari nije zaključen u formi koju propisuju posebni zakoni, predviđena je sankcija apsolutne ništavosti.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.