rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Oct. 23
  • 20:43

Problemi sa dostavljanjem PPDG-1S i PB 2

16.03.2017

 

Od početka 2017. god. veliki broj obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti imao je probleme sa elektronskim podnošenjem prijave PPDG-1S, tj. sa aplikacijom na portalu Poreske uprave za 2016. god.

* Poreska uprava je, s tim u vezi, 14.3.2017. god. objavila Obaveštenje, u kojem se navodi;

Pravilnikom o izmenama Pravilnika o sadržini poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građanja na prihode od samostalnih delatnosti i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 7/17 od 31.1.2017. god.), koji su stupili na snagu 1. februara 2017. god, izvršene su izmene u Obrascu PB 2 i Obrascu PPDG-1S.

Kako je izmena izvršena u toku zakonskog roka za podnošenje poreskih prijava i poreskog bilansa, obaveštavamo Vas da Poreska uprava prihvata kao ispravne obrasce poreske prijave i poreskog bilansa (obrasci PPDG-1S i PB 2), koje obveznici poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za 2016. godinu podnose na obrascima koji su važili pre navedenih izmena pravilnika.“

* Dana 15. marta, i dalje su bili prisutni problemi oko podnošenja poreske prijave PPDG-1S, tj. ove prijave su se odbijale kao „neblagovremeno” podnete.

Napominjemo, rok za podnošenje ove prijave regulisan je članom 93. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS”, br. 24/01,... i 112/15) kojim je propisano da je preduzetnik, koji vodi poslovne knjige, u obavezi da podnese poresku prijavu i poreski bilans nadležnom poreskom organu, najkasnije do 15. marta godine koja sledi godini za koju se utvrđuje porez. Ovo znači da je, u skladu sa navedenim zakonom, krajnji rok za dostavljanje poreske prijave za preduzetnike do isteka 15. marta 2017. god, pa bi Poreska uprava trebalo da prihvati sve poreske prijave podnete do 24:00 časa na današnji dan (15. marta 2017. god.).

Međutim, problem je što je na dan 15. mart 2017. god. bilo onemogućeno dostavljanje PPDG-1S, tj. poreske prijave nisu bile prihvaćene. Problem je bio tehničke prirode i ove prijave bi trebalo da budu prihvaćene i proknjižene od strane Poreske uprave, i to sve poreske prijave podnete do 24:00 časa na dan 15. mart 2017. god.

Kako smo saznali od IT sektora Poreske uprave, u toku je otklanjanje tih problema, tako da treba nastaviti sa dostavljanjem poreske prijave do 24:00 časa 15. marta 2017. god. Prijave, koje budu dostavljene posle ovog roka, smatraće se neblagovremeno podnetim i one se podnose sa oznakom 03 (na red. br. 1.1 Vrsta prijave).

 

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs