• Jun. 17
  • 01:40

Program podrške radu noćnih barova i noćnih klubova usled COVID-19

24.05.2021

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 149/20 i 40/21), Vlada RS donela je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova uredba je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 51/21 od 21.5.2021. god, a stupila je na snagu 22. maja 2021. god.

Ovom uredbom utvrđen je Program podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Predmetni Program utvrđuje način ostvarivanja prava na subvencije za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva subvencija, koja će biti utvrđena posebnim aktom Vlade (u daljem tekstu: sredstva), dodeljuju se bespovratno, a osnovni cilj Programa je očuvanje rada noćnih barova i noćnih klubova.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa Programom, pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 160/20 – u daljem tekstu: privredni subjekti), i to:

rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Napominjemo, visinu sredstava koja mogu da ostvare privredni subjekti po osnovu ove uredbe utvrdiće Vlada, posebnim aktom.

 

Detaljnije o navedenom Programu, možete saznati iz teksta Uredbe koji prenosimo na našim elektronskim priručnicima, na primer, na CD-u za Računovođe.

 

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.