• May. 18
  • 16:45

Propisan izgled obrasca Arhivske knjige

17.03.2022

U „Sl. glasniku RS“, br. 34/22 od 16.3.2022. god., pored ostalog, objavljen je Pravilnik o obrascu arhivske knjige, koji je na osnovu člana 9. stav 5. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/20), člana 17. st. 4. i čl. 24. st. 2. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05,… 44/14 i 30/18-dr.zak.), donela ministarka kulture i informisanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. marta 2022. god., a njime je propisan obrazac arhivske knjige koju vode stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu stvaraoca, odnosno opšti inventarni pregled celokupnog arhivskog i dokumentarnog materijala iz ranijih godina, koju su stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala obavezni da vode od osnivanja, kao i dokumentarnog materijala koji se po bilo kojem osnovu nalazi kod stvaraoca i imaoca.

Arhivska knjiga se može voditi u papirnom i elektronskom obliku, i to na propisanom Obrascu AK, koji je odštampan uz predmetni Pravilnik.

 

Ovaj Pravilnik i Obrazac AK – pripremljen za popunjavanje, nalaze se na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 

PODSEĆAMO:

Počev od ove godine na snazi su odredbe novog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti koje propisuju obaveze svih pravnih lica i drugih obveznika, budući da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna društva nastaje 2022. godine.

Skrećemo pažnju, ovim Zakonom, propisane su visoke novčane kazne za njegovo nepoštovanje, i to:

- u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara za prekršaj pravnog lica,

- kao i od 5.000 do 150.000 din. za odgovorno lice u pravnom licu.

 

Među propisanim obavezama je i ta da obveznik (pravno lice, privredno društvo, škola, ustanova…), mora da donese i propisana interna, opšta akta.

Na našem sajtu e-fakture.info  nalaze se primeri svih tih propisanih internih akata – opštih akata, i to:

- Primer Pravilnika o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;

- Primer Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;

- Primer Pravilnika o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata;

- Primer Odluke o imenovanju odgovornog stručnog lica;

- Primer izgleda Arhivske knjige;

- Primer spiska dokumentacije nastale u radu;

- Primer prepisa arhivske knjige koji se dostavlja nadležnom arhivu;

- Primer molbe koja se dostavlja nadležnom arhivu za davanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala;

-  Primer zahteva za uništavanje bezvrednog dokumentarnog materijala kojem je istekao zakonski rok čuvanja;

- i dr.

 

Napominjemo:

Pored svega u vezi sa e-fiskalizacijom, e-fakturama i PDV-om, samo NA SAJTU: e-fakture.info  - koji prati naš Priručnik „PDV, fiskalizacija i e-fakture“, nalaze se i:

- svi propisi u vezi sa ARHIVSKOM GRAĐOM, među kojima je i predmetni Pravilnik o obrascu arhivske knjige,

- stučni tekst sa objašnjenjima,

- primeri svih internih akata koje subjekti (sva pravna lica) treba da donesu

kako ne bi bili kažnjeni zbog neispunjavanja propisanih obaveza!

(Više o pomenutom Priručniku, pogledajte klikom na ovaj link.)


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.