rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 09:58

Sadržaj broja 4. časopisa „SVE INSPEKCIJE NA DLANU“ (septembar / oktobar 2018.)

10.09.2018

 

1. Poreska inspekcija

- Novine u ZPPPA kojima se preciziraju pojedine odredbe i ostale izmene odredaba ZPPPA

- Aktuelnosti (Poreska uprava)

 

2. Inspekcija rada

NOVINE U OBLASTI RADNIH ODNOSA:

- Obaveze poslodavca prema novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom

- Nastavak uređivanja sistema plata u javnom sektoru

- Upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo

- Mirno rešavanje radnih sporova

 

3. Bužetska inspekcija / DRI

- Primeri problema koji se pojavljuju u postupku sprovođenјa javnih nabavki

1. primer: slučaj kad su ponuđene cene od strane ponuđača veće od procenjene vrednosti javne nabavke kod naručioca

2. primer: slučaj kad nakon zaklјučenja Ugovora između naručioca (budžetskog korisnika) i ponuđača, ponuđač ne izvršava svoje ugovorne obaveze

3. primer: koji se odnosi na zapisnik o otvaranju ponuda, na njegov sadržaj i odnos sa stručnom ocenom ponuda

4. primer: koji se odnosi na način kako ponuđač dokazuje ispunjenost uslova u postupku javne nabavke, sa kraćim osvrtom na Izjavu iz čl. 77. st. 4. Zakona o javnim nabavkama

5. primer: koji se odnosi na način utvrđivanja činjeničnog stanja od strane Naručioca, imajući u vidu odredbe člana 93. Zakona o javnim nabavkama

 

4. Inspekcija za zaštitu životne sredine

- Ovlašćenja inspekcije za zaštitu životne sredine u oblasti nejonizujućeg zračenja

 

5. Prosvetna inspekcija

- Utvrđivanje potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag