rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 22
 • 11:03

Smernice za bezbedan i zdrav rad pri uslovima niskih temperatura

10.01.2018

SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI USLOVIMA NISKIH TEMPERATURA

Svrha ovih smernica je da pomogne poslodavcima i zaposlenima da se rizik po bezbednost i zdravlje na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura svede na najmanju moguću meru, kao i kako postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na otvorenom pri uslovima niskih temperatura.

Poslodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15) obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavac je dužan da obezbedi da radni proces bude prilagođen telesnim i psihičkim mogućnostima zaposlenog, a radna okolina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu budu uređeni, odnosno proizvedeni i obezbeđeni, da ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje zaposlenog.

Mere bezbednosti i zdravlja na radu na otvorenom pri uslovima niskih temperatura utvrđene su, pre svega, Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”, br. 14/09 i 95/10), Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06-ispravka, 30/10 i 102/15), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu („Službeni glasnik RS”, broj 92/08), Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (,,Službeni glasnik RS”, broj 109/16), Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Službeni glasnik RS”, broj 21/09) i drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Izvor: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag