rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • May. 24
 • 15:48

Spisak propisa u kojima su od 1. oktobra prestale da važe odredbe o obavezi upotrebe pečata

04.10.2018

Odredbama samostalnog člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18), a koje su u primeni od 1.10.2018. god., propisano je da od navedenog datuma prestaju da važe odredbe sledećih zakona i drugih propisa, u delu u kom se ustanovljava obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika, i to u (obratite pažnju na boldovane redne brojeve):

 

1) članu 19. stav 2. tačka 12) i članu 23. stav 3. tačka 6) u Zakonu o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode („Sl. glasnik RS“, br. 41/09);

2) članu 40. stav 2. u Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 54/07 i 36/10);

3) članu 12. stav 4. u Zakonu o žigovima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 10/13);

4) članu 11. stav 1. i članu 34. stav 1. u Zakonu o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/10 i 99/11–dr.zak.);

5) članu 21. stav 6. u Zakonu o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/15);

6) članu 14. st. 4. i 5. u Zakonu o oznakama geografskog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 18/10);

7) članu 15. stav 5. u Zakonu o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 45/15);

8) članu 76. tač. 1) i 2), članu 78. stav 3, članu 79. stav 6, članu 83. stav 2, članu 84. stav 7, članu 85. stav 2, članu 86. stav 3, članu 91. stav 3, članu 115. stav 1. tačka 2), članu 124. stav 3, članu 150. stav 1. tačka 1), članu 169. stav 1. tačka 17) i članu 170. stav 1. tač. 20), 25), 28), 29) i 32) u Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15);

9) članu 19. stav 3. u Zakonu o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 53/10 i 10/13);

10) članu 11. stav 3. i članu 12. stav 4. u Zakonu o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i 99/110–dr.zak.);

11) obrascima zahteva u Uredbi o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 120/17);

12) obrascu u Uredbi o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13 i 21/15);

13) obrascima u Uredbi o načinu i roku plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa i naknade za zadržavanje istražnog prostora („Sl. glasnik RS“, br. 10/16);

14) obrascima u Uredbi o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa („Sl. glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17);

15) obrascima u Uredbi o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 114/13 i 23/18);

16) obrascima u Uredbi o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova („Sl. glasnik RS“, br. 120/13);

17) članu 3. stav 6. i obrascu propisanom u članu 7. u Uredbi o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna („Sl. glasnik RS“, br. 69/06 i 49/10);

18) članu 33. u Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS“, br. 113/15);

19) članu 4. stav 1. tačka 13), članu 11. stav 1. tačka 10), članu 14. tačka 14), članu 19. stav 1. tačka 6), članu 20. stav 1. tačka 9), članu 21. stav 1. tačka 5), članu 22. stav 1. tačka 5), članu 23. stav 1. tačka 9), članu 25. stav 1. tačka 11) i članu 27. stav 1. tačka 8) u Uredbi o sadržini Registra prijava i Registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 43/10);

20) članu 4. tačka 16), članu 8. stav 1. tačka 11), članu 16. stav 1. tačka 9), članu 20. stav 1. tačka 5), članu 21. stav 1. tačka 8), članu 23. stav 1. tačka 10), članu 25. stav 1. tačka 7) i članu 28. stav 1. tačka 7) u Uredbi o sadržini Registra prijava i Registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa („Sl. glasnik RS“, br. 43/10);

21) obrascima propisanim u članu 20. stav 1, članu 21. stav 1. i članu 25. stav 1. u Uredbi o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije („Sl. glasnik RS“, br. 56/16 i 60/17);

22) obrascu zahteva propisanom u Uredbi o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Sl. glasnik RS“, br. 74/10 i 4/12);

23) obrascu u Pravilniku o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 41/17);

24) obrascu prijave u Pravilniku o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Sl. glasnik RS“, br. 67/16);

25) članu 17. stav 2. tačka 13), članu 19. stav 2. tačka 2) podtačka (5) u Pravilniku o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije („Sl. glasnik RS“, br. 16/12, 31/12 i 67/13);

26) obrascima zahteva u Pravilniku o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole, obrascu dozvole i drugim obrascima koji prate izvoz i uvoz naoružanja i vojne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 28/15);

27) obrascu zahteva u Pravilniku o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu („Sl. glasnik RS“, br. 88/17);

28) članu 7. stav 2. i obrascu u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja evidencije o volontiranju i podnošenju izveštaja o volontiranju („Sl. glasnik RS“, br. 92/10);

29) obrascima u Pravilniku o bližim uslovima i postupku dodeljivanja sredstava za sufinansiranje projekata („Sl. glasnik RS“, br. 6/10 i 69/10);

30) obrascima u Pravilniku o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16 i 100/16);

31) obrascima u Pravilniku o evidenciji prometa („Sl. glasnik RS“, br. 99/15);

32) obrascima zahteva u Pravilniku o energetskoj dozvoli („Sl. glasnik RS“, br. 15/15);

33) prilozi u Pravilniku o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata („Sl. glasnik RS“, br. 41/15);

34) članu 9g stav 3. u Pravilniku o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 68/06, 49/07, 50/07–ispr., 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 89/11, 91/11–ispr., 34/12, 78/12, 81/12–ispr., 96/12, 98/12–ispr., 114/12, 110/13, 71/14, 17/15 – US, 91/15 i 98/16);

35) obrascima u Pravilniku o kontroli proizvodnje semena, sadržini i načinu vođenja evidencije o proizvodnji rasada poljoprivrednog bilja i obrascu izveštaja o proizvodnji micelija jestivih i lekovitih gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 60/06);

36) obrascima u Pravilniku o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Sl. glasnik RS“, br. 87/15);

37) obrascu u Pravilniku o načinu vođenja evidencije o organizatorima volontiranja („Sl. glasnik RS“, br. 92/10);

38) obrascima u Pravilniku o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu („Sl. glasnik RS“, br. 129/04 i 16/11);

39) obrascu u Pravilniku o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama („Sl. glasnik RS“, br. 129/04);

40) obrascima u Pravilniku o načinu vođenja Registra lica ovlašćenih za obavljanje poslova izvoza i uvoza naoružanja i vojne opreme, brokerskih usluga i tehničke pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 28/15);

41) članu 28. stav 2, stav 3. tačka 7) i stav 4, članu 29. stav 3, stav 4. tačka 8) i stav 5, član 29a stav 2, stav 3. tačka 8), član 34. stav 4. tačka 8) i stav 5. i obrascu u Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16 i 21/17);

42) obrascima u Pravilniku o načinu i postupku proizvodnje sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja („Sl. glasnik RS“, br. 40/06, 58/06 i 51/09);

43) obrascima u Pravilniku o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije („Sl. glasnik RS“, br. 63/03);

44) članu 3. stav 1. i obrascu u Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja („Sl. glasnik RS“, br. 29/13 i 9/16);

45) obrascu i prilozima u Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe („Sl. glasnik RS“, br. 61/13 i 44/14);

46) članu 5. u Pravilniku o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih („Sl. glasnik RS“, br. 49/15);

47) članu 6. u Pravilniku o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 113/13, 8/14 i 24/16);

48) obrascu u Pravilniku o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone („Sl. glasnik RS“, br. 70/06 i 117/17);

49) obrascima u Pravilniku o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 21/10 i 10/13);

50) obrascu u Pravilniku o obrascu i sadržini zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja i sadržini tog registra („Sl. glasnik RS“, br. 5/10);

51) obrascima zahteva u Pravilniku o obrascu i sadržini zahteva za upis u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sadržini i načinu vođenja tog registra, sadržini zahteva i dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za korišćenje sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se koriste u naučno-istraživačke svrhe i stavljanje u promet na određeno vreme i u određenoj količini („Sl. glasnik RS“, br. 104/09);

52) članu 2. stav 2. tačka 6) i obrascu zahteva u Pravilniku o obrascu i sadržini zahteva za upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i sadržini i načinu vođenja tog registra („Sl. glasnik RS“, br. 66/09 i 46/11);

53) članu 6. stav 1. i obrascima u Pravilniku o obrascu obaveštenja o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo („Sl. glasnik RS“, br. 111/15);

54) članu 60. stav 5. u Pravilniku o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 24/10, 58/10, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15);

55) obrascu u Pravilniku o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike („Sl. glasnik RS“, br. 18/12 i 113/13);

56) obrascima zahteva u Pravilniku o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa („Sl. glasnik RS“, br. 29/17);

57) obrascima zahteva u Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 36/17 i 26/18);

58) obrascima zahteva u Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora („Sl. glasnik RS“, br. 29/17);

59) članu 9. stav 2. tačka 3) i članu 12. st. 2. i 3. u Pravilniku o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa („Sl. glasnik RS“, br. 85/13);

60) obrascu u Pravilniku o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa („Sl. glasnik RS“, br. 83/13, 35/15 i 28/16);

61) obrascu u Pravilniku o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 41/17);

62) obrascu u Pravilniku o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Sl. glasnik RS“, br. 29/17 i 33/17);

63) obrascu u Pravilniku o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije („Sl. glasnik RS“, br. 48/13, 33/16 i 18/18);

64) obrascu zahteva u Pravilniku o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja („Sl. glasnik RS“, br. 37/17);

65) obrascima u Pravilniku o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“, br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10);

66) članu 13. stav 2. i članu 17. stav 2. i obrascima u Pravilniku o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Sl. glasnik RS“, br. 140/04);

67) članu 4. stav 2. alineja treća u Pravilniku o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/10);

68) članu 6b stav 6. i obrascima u Pravilniku o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14);

69) članu 18. stav 10. i obrascima u Pravilniku o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 140/04);

70) prilogu IV u Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 87/11 i 75/13);

71) članu 4. stav 1. tačka 12), članu 5. st. 1, 3. i 4. u Pravilniku o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika („Sl. glasnik RS“, br. 16/17);

72) članu 4. stav 1. tačka 12), članu 5. stav 4. u Pravilniku o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika („Sl. glasnik RS“, br. 19/17);

73) članu 5. stav 2. tačka 1), podtačka (2), članu 11. stav 4. u Pravilniku o registraciji motornih i priključnih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14, 65/15, 95/15 i 71/17);

74) članu 21. stav 2. i prilozima u Pravilniku o Registru hemikalija („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, 6/17 i 117/17);

75) obrascu u Pravilniku o saglasnosti za skladištenje i snabdevanje naftom, derivatima nafte i biogorivima za sopstvene potrebe („Sl. glasnik RS“, br. 12/16);

76) članu 2. tačka 20) u Pravilniku o sadržaju zahteva za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve, druge ili treće kategorije („Sl. glasnik RS“, br. 21/17);

77) obrascu prijave u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu („Sl. glasnik RS“, br. 6/10);

78) obrascima u Pravilniku o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaja uputstva za lek („Sl. glasnik RS“, br. 41/11);

79) članu 4. u Pravilniku o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade („Sl. glasnik RS“, br. 90/14);

80) obrascu u Pravilniku o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/15 i 101/16);

81) članu 4. stav 2. i članu 9. stav 2. tač. 5) i 8) i stav 6. tačka 3) i stav 9. tač. 4) i 6) i u obrascima u Pravilniku o sadržini, načinu vođenja i izgledu Registra robnih zapisa za poljoprivredne proizvode, kao i sadržini i načinu izdavanja robnog zapisa, načinu vođenja evidencije o izdatim robnim zapisima i obrascu robnog zapisa („Sl. glasnik RS“, br. 35/10 i 10/14);

82) obrascima u Pravilniku o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara („Sl. glasnik RS“, br. 35/06);

83) članu 2. tačka 7), članu 5. tačka 8), članu 7. tačka 10), članu 18. tačka 13), članu 20. stav 2. tačka 4), članu 22. tačka 8), članu 23. tačka 8) i članu 25. tačka 7) u Pravilniku o sadržini zahteva za registrovanje oznaka geografskog porekla i sadržini zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla („Sl. glasnik RS“, br. 93/10);

84) članu 2. stav 1. tačka 9) u Pravilniku o sadržini i izgledu potvrde o volontiranju („Sl. glasnik RS“, br. 92/10);

85) obrascima u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 114/05 i 118/07);

86) članu 8. u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja podrumarske evidencije („Sl. glasnik RS“, br. 102/16);

87) članu 8. tačka 12) i članu 9. tačka 16) u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja Registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi i prometu duvana i duvanskih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 114/05);

88) članu 5. stav 2. tačka 8) u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja Registra pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti i Registra preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 11/08);

89) obrascu u Pravilniku o sadržini i načinu vođenja registra udruženja, društva i saveza u oblasti sporta („Sl. glasnik RS“, br. 32/16);

90) članu 2. stav 1. tačka 13) i obrascima u Pravilniku o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 140/04);

91) članu 14. stav 2, članu 32. stav 2. i članu 46. stav 2. u Pravilniku o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu („Sl. glasnik RS“, br. 9/12);

92) članu 3. tačka 3), članu 7. tačka 3), članu 11. tačka 3) i obrascima u Pravilniku o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 72/17);

93) obrascu u Pravilniku o sadržini i obrascu zahteva za priznavanje sorte poljoprivrednog bilja, kao i dokumentaciji koja se uz taj zahtev prilaže („Sl. glasnik RS“, br. 53/10);

94) obrascu u Pravilniku o sadržini i obrascu zahteva za upis strane sorte voćaka i vinove loze u Registar sorti poljoprivrednog bilja („Sl. glasnik RS“, br. 72/10);

95) članu 3. stav 1. tačka 6) u Pravilniku o sadržini i obrascu prijave za upotrebu u zatvorenim sistemima genetički modifikovanih organizama, načinu zaštite poverljivih podataka iz prijave, kao i o sadržini prijave za obnavljanje odobrenja za upotrebu u zatvorenim sistemima („Sl. glasnik RS“, br. 69/12);

96) obrascima u Pravilniku o sadržini prijave za upis u Registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa („Sl. glasnik RS“, br. 139/04);

97) obrascima u Pravilniku o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca („Sl. glasnik RS“, br. 102/06);

98) članu 5. stav 1. tačka 10) u Pravilniku o sadržini registara, prijava i zahteva u postupku zaštite topografija poluprovodničkih proizvoda, kao i o vrstama podataka, načinu podnošenja prijave i objavljivanja topografija („Sl. glasnik RS“, br. 8/14);

99) obrascu zahteva u Pravilniku o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 30/06 i 32/16);

100) članu 16. stav 5. i obrascima u Pravilniku o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 12/10);

101) obrascu u Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Sl. glasnik RS“, br. 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17);

102) članu 38. stav 2. u Pravilniku o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti, („Sl. glasnik RS“, br. 61/11 i 101/16);

103) članu 13. stav 1. tačka 3) i član 15. stav 1. tačka 3) i obrascima u Pravilniku o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 13/17 i 79/17);

104) članu 6. stav 1. u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17 i 36/18);

105) obrascu zahteva u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Sl. glasnik RS“, br. 26/17, 20/18 i 34/18);

106) obrascu u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Sl. glasnik RS“, br. 46/15 i 26/18);

107) obrascu zahteva u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Sl. glasnik RS“, br. 36/17 i 25/18);

108) obrascima u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Sl. glasnik RS“, br. 111/15, 9/16 i 110/16);

109) obrascu u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela („Sl. glasnik RS“, br. 33/15, 14/16 i 20/18);

110) članu 14. stav 3. u Pravilniku o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 99/12, 64/13 i 67/15);

111) obrascu u Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Sl. glasnik RS“, br. 61/17);

112) obrascima u Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko („Sl. glasnik RS“, br. 28/13 i 36/14);

113) obrascu u Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo („Sl. glasnik RS“, br. 30/18);

114) članu 15. stav 1. tačka 7) u Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 69/12);

115) obrascima u Odluci o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 109/05);

116) obrascima u Odluci o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 118/03, 11/06, 54/10–dr.propis);

117) Prilogu u Odluci o uslovima pod kojima se mogu reprodukovati novčanice i kovani novac („Sl. glasnik RS“, br. 18/11).

 

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.