• Nov. 28
  • 08:03

U skupštinskoj proceduri Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

04.11.2021

Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14-dr.zak., 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19 - u daljem tekstu: Zakon) uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Imajući u vidu predmet ovog zakona, isti je od naročitog značaja za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj privrede Republike Srbije i poslovanje privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije.

 U cilju unapređenja zaštite prava manjinskih članova društva, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su i izmene i dopune Zakona u pogledu preciziranja odredaba Zakona koje se odnose na zaključivanje poslova i radnji u kojima postoji lični interes (sadržina obaveštenja, podataka koje je društvo dužno da navede u godišnjim finansijskim izveštajima, prava na podnošenje tužbe za poništaj pravnog posla, ako nije zaključen po fer vrednosti, dokumentacija koju je društvo dužno da čuva i stavi na raspolaganje svakom članu društva), uvođenja obaveze za društvo da akcionaru učini dostupnim podatke o iznosu i strukturi naknade i stimulacije direktora, odnosno izvršnog direktora i člana nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, kao i u pogledu organa nadležnog za donošenje odluke o izdavanju akcija do iznosa odobrenog kapitala.

 Zakonom o izmenama i dopunama vrši se usklađivanje sa odredbama Direktive (EU) 2017/828 Evropskog parlamenta i Saveta od 17. maja 2017. godine o izmeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu podsticanja dugoročnog angažovanja akcionara. Akcije listiranih društava (javnih akcionarskih društava) često se drže preko složenih lanaca posrednika, što otežava ostvarivanje prava akcionara i može delovati kao prepreka angažovanju akcionara. Privredna društva često ne mogu da utvrde ko su njihovi akcionari. Identifikacija akcionara je preduslov za direktnu komunikaciju između akcionara i privrednog društva i stoga je od suštinskog značaja za olakšavanje ostvarivanja prava akcionara i za angažovanje akcionara. Ovo je naročito značajno u prekograničnim situacijama i prilikom korišćenja elektronskih sredstava. Javna akcionarska društva treba da imaju pravo da identifikuju svoje akcionare kako bi mogla da sa njima direktno komuniciraju.

 Posrednici su pravna lica koja čuvaju i administriraju hartije od vrednosti ili depo račune za račun drugih lica (ili klijenata) u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala. Oni treba da budu u obavezi da privrednom društvu, na njegov zahtev, dostave informacije o identitetu akcionara. Da bi se postigao taj cilj, privrednom društvu treba dostaviti određeni nivo informacija o identitetu akcionara (lično, odnosno poslovno ime, matični (registarski broj), podatke za kontakt akcionara, broj akcija koje drži akcionar, datum sticanja akcija i sl.). Takođe, imajući u vidu da direktori i članovi nadzornog odbora doprinose dugoročnom uspehu privrednog društva, forma i struktura njihovih naknada je naročito značajna. Naime, pošto su naknade jedan od ključnih instrumenata privrednih društava za usklađivanje njihovih interesa sa interesima njihovih direktora, odnosno članova nadzornog odbora, važno je da politiku naknada na odgovarajući način utvrđuju nadležni organi privrednog društva i da akcionari imaju mogućnost da iskažu svoje stavove u pogledu politike naknada. Da bi se obezbedilo da akcionari imaju delotvoran uticaj na politiku naknada, treba da imaju pravo da glasaju o politici naknada. Politika naknada treba da doprinese poslovnoj strategiji, dugoročnim interesima i održivosti privrednog društva i ne treba da bude u potpunosti ili pretežno vezana za kratkoročne ciljeve. Osim toga, transakcije sa povezanim licima mogu naneti štetu privrednim društvima i njihovim članovima, jer mogu povezanom licu pružiti priliku da prisvoji vrednost koja pripada privrednom društvu, te je važno propisati odgovarajuće zaštitne mere za zaštitu interesa privrednih društava i njihovih članova.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.