rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Mar. 31
  • 02:41

Usklađivanje ponuđača sa novim Zakonom o javnim nabavkama trajaće do 1. jula 2020. godine

11.03.2020

Pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača, imaju obavezu da do 1. jula 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS", br. 91/19) i Pravilnikom o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača („Sl. glasnik RS", br. 17/20).

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javne nabavke podnosi registrovani zastupnik pravnog lica/preduzetnik, ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje zahteva, uz koji se dostavljaju potvrde nadležnih organa na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost uslova za učestvovanje u postupcima javnih nabavki.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje potvrde propisana je članom 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama i članom 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5. Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača. Ova dokumentacija ne može biti starija od dva meseca od dana njenog podnošenja u Registru ponuđača.

Pravna lica i preduzetnici koji do 1. jula 2020. godine ne dostave navedena dokumenta brisaće se iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

Podsetimo, Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o domaćim pravnim licima i preduzetnicima koji dokažu nepostojanje uslova za isključenje iz postupka javne nabavke, propisanih odredbom člana 111. Zakona o javnim nabavkama.

U Registar ponuđača se, kao ponuđač, upisuje domaće pravno lice i preduzetnik koji podnetom dokumentacijom dokaže da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno da je upisan u odgovarajući registar; da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, nije pravnosnažno osuđivan, ili mu pravosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za krivična dela propisana zakonom; da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Upisom u Registar ponuđača, domaće pravno lice i preduzetnik dokazuju da nema osnova za njihovo isključenje iz postupka javne nabavke iz razloga propisanih članom 111. Zakona o javnim nabavkama.

Ostale informacije, uputstva, obrasce i visinu naknada možete pronaći u Registru ponuđača.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.