rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Jun. 19
  • 23:52

Usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o PDV

04.05.2017

Na osnovu čl. 12. st. 9. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/04,... i 108/16), ministar finansija je doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasniku RS“, br. 41/17), koji je stupio na snagu 29.4.2017. god.

 Ovim je u Pravilniku o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 21/17), u članu 2. dodat stav 3, koji glasi:

Dodatnim uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, ne smatraju se usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare.”

Podsećamo, prema članu 2. st. 1. i 2. ovog pravilnika, uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu čl. 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona, tj. za koje je navedenom odredbom Zakona propisan izuzetak, tj. da se kod tih usluga mestom prometa usluga smatra mesto gde su usluge stvarno pružene, smatraju se usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu.

Predaja hrane, pića, ili hrane i pića, sa ili bez prevoza, ali bez dodatnih usluga koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju, NE smatra se uslugom predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz stava 1. ovog člana, već se smatra isporukom dobara.

VAŽNO!

Dakle, kod usluga serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare, mesto prometa usluga određuje se u skladu sa čl. 12. st. 4. i 5.Zakona, tj:

- ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište;

- ako se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište.

  • Kontakt podaci
  • Rezon Media Grup
  • Loznička 2, 11000 Beograd
  • +381 11 244 34 01
  • +381 11 244 91 46
  • info@rezon.rs
  •  

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs