Priručnik za budžetske korisnike

NOVO - Priručnik sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje Završnog računa kod KJS

Ideja za štampanje ovog Priručnika rezultat je naše želje da korisnicima javnih sredstava pojasnimo važeće propise koji uređuju budžetski sistem i raspolaganje javnim sredstvima, naročito vezano za Završni račun, kao i da im olakšamo njihovo redovno funkcionisanje, a na osnovu problema koje smo, tokom naših 15 godina rada i savetovanja klijenata, uočili u praksi ovih subjekata.

 

Naši eminentni autori, inače stručnjaci u oblastima budžetskog računovodstva, revizije i budžetske inspekcije, na osnovu svog dugogodišnjeg rada, objasnili su, uz primere, čitav tok i sadržaj poslova, knjiženja i radnji koje podrazumeva sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa kod korisnika javnih sredstava; i takođe, ukazali su na najčešće greške u budžetskom računovodstvu.

CD koji prati Priručnik, pored ostalog, sadrži i stručne tekstove u vezi sa nadzorom koji nad budžetskim korisnicima i korisnicima sredstava OOSO vrše nadležni organi (BU, UT, DRI, Upravna inspekcija i Inspekcija rada).

Priručnik sadrži 256 strana, i podeljen je na četiri celine – glave:

  • Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja, Završnog računa, kod budžetskih korisnika,
  • Sastavlјanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika,
  • Utvrđivanje sredstava budžetskim korisnicima, izveštavanje o izvršenju budžeta, Obrazac 5, uz osvrt na sistemske greške u konsolidaciji izveštaja, i
  • Neki od najvažnijih podzakonskih akata koji se odnose na korisnike javnih sredstava.

CD koji prati ovaj Priručnik sadrži svu potrebnu zakonsku regulativu, brojne obrasce i druge priloge iz oblasti propisa koji uređuju budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima, i naročito budžetsko računovodstvo. Na ovom CD-u nalaze se i: svi najvažniji obrasci (naravno i obrasci finansijskih izveštaja), uputstva i drugi korisni prilozi, kao što su npr. Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja, kao i Analitički Kontni plan za budžetski sistem.

Takođe, na CD-u se nalaze i stručni tekstovi, sa pratećim propisima u vezi sa nadzorom koji nad budžetskim korisnicima i korisnicima sredstava OOSO vrše: Budžetska inspekcija, Uprava za trezor, Državna revizorska institucija, Upravna inspekcija i Inspekcija rada.

Pored toga, na pratećem CD-u nalaze se i odeljci posvećeni JAVNIM NABAVKAMA i CRF-u (Centralnom registru faktura) – propisi, stručni komentari, odgovori na pitanja iz prakse, službena mišljenja...

Priručnik je namenjen svim korisnicima budžetskih i javnih sredstava, dakle:
- direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava;
- organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (zdravstvenim i apotekarskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija, odnosno lokalna vlast);
- javnim preduzećima osnovanim od strane R.Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… kao i javnim agencijama i sl.;
- autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… i dr.;
- subjektima koji se bave prihvatanjem, čuvanjem, izdavanjem i korišćenjem javnih rezervi;
- političkim strankama (u smislu propisa kojima se uređuje finansiranje političkih stranaka);
- korisnicima sredstava EU, donacija i pomoći međunarodnih organizacija, stranih vlada i nevladinih organizacija;
- ugovornim stranama u vezi sa izvršenjem međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i ostalih međunarodnih akata;
- pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, udruženjima i dr.

Grupa autora:
- Hasan Berberović – diplomirani ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
- dr Nadežda Tošić – diplomirani pravnik, stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
- Jasmina Maričić-Vukotić – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
- Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
- Milica Tričković – diplomirani menadžer
Nikola Jevtić - diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom
Julijana Skadrić - diplomirani pravnik

Prva glava detaljno obrađuje poslove koji prethode izradi godišnjeg finansijskog izveštaja - popis i druge poslove; zatim povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika; svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu; uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, klase 100000 sa kontima klase 200000, sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama; kao i obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava - amortizacije.

Druga glava daje objašnjenja koja se odnose na: godišnje finansijske izveštaje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; pripremu za izradu godišnjih izveštaja za 2019. godinu; sagledavanje pojedinih konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, a zatim i rezultata poslovanja; utvrđivanje rezultata poslovanja; obrasce na kojima se sastavlјa i dostavlјa Završni račun, kao i zaklјučivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava.

Treća glava daje primere kako u praksi teče procedura za utvrđivanje sredstava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima (dat je konkretan primer kod ustanova obrazovanja i kulture) za budžetsku godinu. Prikazani su predlozi finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika, postupak utvrđivanja aproprijacija, zatim, postupak praćenja i kontrole izvršenja budžeta. Takođe, vezano za pripremu i podnošenje finansijskih izveštaja, dat je Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja, dati su primeri popunjavanja Obrasca 5, uključujući i situaciju kada indirektni budžetski korisnici nisu obavešteni o pripadajućim aproprijacijama u skladu sa zakonom.

Četvrta glava sadrži prečišćene tekstove nekih od najvažnijih podzakonskih akata koji se odnose na korisnike javnih sredstava, a to su:
1. Uredba o budžetskom računovodstvu;
2. Pravilnik o načinu pripreme, sastavlјanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova; i
3. Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.