rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 09:58

Priručnik za direktore školskih i predškolskih ustanova

Priručnik koji bi trebalo da bude na radnom stolu svih direktora škola i predškolskih ustanova

Na 420 strana obuhvaćeni su svi aspekti poslovanja navedenih ustanova. Oblast je kompleksna i uređena velikim brojem zakonskih propisa, a pošto je u toku i reforma obrazovanja, očekivano je da će promene biti česte. Ipak, to ne smanjuje potrebu za jednim objedinjenim sadržajem koji bi opisao poslovanje škola i predškolskih ustanova.


Zbog postojanja specifičnosti svake od ustanova, knjiga je podeljena na tri dela i to:
Prva glava - PREDŠKOLSKE USTANOVE
Druga glava – OSNOVNE ŠKOLE
Treća glava – SREDNJE ŠKOLE

Rad predškolskih ustanova objašnjenjen je propisima u vezi upisa dece, standarda ishrane i boravka dece, kao i zahtevane strukture zaposlenih i njihovih obaveza. Pisali smo o osnivanju predškolskih ustanova, planovima i programima, sa posebnim akcentom na predškolski program, zatim, o određivanju cene usluge, kao i subvencijama koje su trenutno aktuelne.

U okviru dela o osnovnim školama objasnili smo sve zakonske propise koji tangiraju rad i organizaciju škola - ocenjivanje i upis učenika, rad nastavnika, ispite, način izbora i rada organa upravljanja, planove i programe (ekskurzije, nastavu u prirodi i dr.), obavezne evidencije i izdavanje isprava i još mnogo toga.

U ovoj glavi se, takođe, nalaze oblasti koje se tiču svih ustanova, a to su:

 • FINANSIRANJE ŠKOLA (učenički dinar, proširene delatnosti - izdavanje prostora i dr.)
 • PKU I STRUKTURA PLATA ZAPOSLENIH
 • BUDŽETSKI SISTEM I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT FINANSIRANJA USTANOVA
 • JAVNE NABAVKE
 • PRAVO NA ŠTRAJK ZAPOSLENIH
 • STANDARDI KVALITETA RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ETIČKI STANDARDI (samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada)
 • INSPEKCIJSKI NADZOR (stručno-pedagoški nadzor, Prosvetna inspekcija, Inspekcija rada, Protivpožarna inspekcija...)

U trećoj glavi knjige naveli smo specifičnosti rada i organizacije srednjih škola - sve u vezi upisa, ispita, ocenjivanja, o organima upravljanja, o osnivanju srednjih škola, planovima i programima rada (individualan obrazovni plan, zaštita od diskriminacije, program profesionalne orijentacije...), ispravama koje izdaju, evidencijama koje su u obavezi da vode, o učeničkom standardu i dr.

Prateći deo priručnika je CD na kome se nalaze svi propisi koji su bar jednom pomenuti u tekstu, kao i brojni drugi podzakonski akti koji su potrebni za rad ustanova. U prilogu CD-a su i obrasci koje je moguće popunjavati u elektronskoj formi.

Na CD-u se takođe nalaze tekstovi o načinu rada specijalizovanih škola koje nisu obuhvaćene priručnikom, kao i zakonska regulativa koja je karakteristična za navedene oblasti, i to:

 • Muzičke i baletske škole
 • Škole za učenike sa smetnjama u razvoju
 • Škole za obrazovanje odraslih.

U radu na knjizi značajan doprinos su dali naši stručni saradnici:

 • Berberović Hasan - dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
 • dr Tošić Nadežda – stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
 • Maričić-Vukotić Jasmina - Inspekor rada u Odeljenju grada Beograda, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ažuriranje i dopunu teksta uradio je tim Rezon Media Grup:

 • Tričković Milica - diplomirani menadžer
 • mr Petrović Irena – magistar ekonomskih nauka
 • Nikolić Anita – diplomirani ekonomista

 
 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag