Priručnik za direktore školskih i predškolskih ustanova - drugo izdanje

OBA IZDANJA OVOG PRIRUČNIKA SU RASPRODATA!

Priručnik koji bi trebalo da bude na radnom stolu svih direktora škola i predškolskih ustanova.


Tri veoma važna razloga zašto smo izmenili, dopunili i odštampali ovo drugo izdanje su:

1. izmene u propisima - više zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast obrazovanja i vaspitanja je izmenjeno ili su doneti potpuno novi, uključujući i propise koji uređuju druge oblasti a odnose se i na obrazovne ustanove;

2. dopune na osnovu pitanja škola – na osnovu njih smo ovo drugo izdanje dopunili i objasnili stavke koje su bile predmet tih pitanja;

3. nama je važno da Vi postupate po propisima – mi smo ispunili svoj cilj kada Vam omogućimo da budete blagovremeno upoznati sa Vašim pravima, obavezama i svim ostalim elementima koji su neophodni kako biste uspešno radili, i to u skladu sa važećom normativnom regulativom – biće nam drago da Vam ovakvim priručnikom u tome pomognemo.

Priručnik je potpuno usklađen sa važećim propisima, a osmišljen je tako da bude od pomoći direktorima osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova, i na preko 470 strana, na jednom mestu obuhvata sve aspekte poslovanja navedenih ustanova. Ova oblast je kompleksna i uređena je brojnim zakonskim propisima, a pošto se nastavlja reforma obrazovanja, verovatno je da će biti još izmena. Ipak, i javne i privatne školske i predškolske ustanove moraju postupati u skladu sa novinama u propisima, te je potrebno da na jednom mestu imaju pri ruci važeću normativnu regulativu koja, pored oblasti obrazovanja i vaspitanja, obuhvata i sve ostale oblasti koje su sastavni deo ili utiču na rad i poslovanje školskih i predškolskih ustanova.

Zbog postojanja specifičnosti u poslovanju svake od ustanova, priručnik sadrži tri dela: Prva glava – predškolske ustanove
Druga glava – osnovne škole
Treća glava – srednje škole.

Prva glava se odnosi na javne i privatne predškolske ustanove i obrađuje osnivanje, pravila rada i organizacije predškolskih ustanova, zatim, upis dece, zahtevanu strukturu zaposlenih i njihove obaveze. Opisani su planovi i programi, sa posebnim akcentom na predškolski program; obavezne evidencije koje ustanova mora da vodi, isprave koje je u obavezi da izdaje, a pisali smo i o finansiranju ustanova, određivanju cene usluge, kao i o aktuelnim subvencijama cene usluga. Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada predškolske ustanove je, takođe, obuhvaćeno, kao važan aspekt poslovanja.

Druga i najveća glava priručnika obrađuje rad osnovnih škola, a sadrži i deo koji je opšti i odnosi se na sve ustanove. U sklopu toga, osvrnuli smo se i na poslovanje privatnih osnovnih škola, pre svega u delu o osnivanju. Pošto je, prema aktuelnim propisima, potrebno da se i privatne škole pridržavaju svih zakonskih propisa koji tangiraju rad i organizaciju, obavezne evidencije i standarde kvaliteta, nismo posebno razdvajali državne i privatne škole. Opisali smo sve u vezi rada škole (ocenjivanje i upis učenika, organizaciju nastave i rada nastavnika, ispite, i dr.). Naveli smo potrebnu strukturu zaposlenih i način izbora i rada organa upravljanja. Posebno smo se bavili planovima (razvojni, godišnji, finansijski plan...) i programima rada (inkluzivno obrazovanje, dvojezična nastava, program ekskurzija...). Evidencije (elektronske i papirne) koje vodi, kao i javne isprave koje je osnovna škola u obavezi da izdaje, takođe su predstavljene u ovoj glavi.

U ovoj glavi se, takođe, nalaze oblasti koje se odnose i na osnovne i srednje škole, ali smo ih mi, kako bismo izbegli ponavljanje, opisali ovde, a to su:
- Finansiranje škola i
- PKU i obračun plata zaposlenih.

Određeni aspekti rada sve tri vrste ustanova podležu istim propisima, te smo njih, takođe, obuhvatili u II glavi. Radi se o sledećim oblastima:
- Budžetski sistem i računovodstveni aspekt finansiranja ustanova
- Javne nabavke
- Pravo na štrajk zaposlenih
- Standardi kvaliteta rada ustanova obrazovanja i vaspitanja i etički standardi
- Nadzor nad radom ustanova.

U trećoj glavi priručnika opisan je rad i organizacija srednjih škola - sve u vezi upisa, ispita, ocenjivanja, školskih programa, planova, kao i o zaposlenima i organima upravljanja u srednjim školama. Osnivanje srednjih škola, isprave koje izdaju i evidencije koje su u obavezi da vode opisani su ovoj glavi. Uopšteno smo pisali o planovima i programima, jer je oblast nastavnih planova i programa jako široka i neretko podleže izmenama. Svi aktuelni nastavni planovi i programi nalaze se na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (www.zuov.gov.rs). Kao novine obrađeni su i dualno obrazovanje, nastava na daljinu, učeničke zadruge, i dr.

U svakom od navedenih delova smo se posebno bavili načinom odabira i zahtevima za određenim kvalifikacijama zaposlenih, u zavisnosti od tipa ustanove i broja dece / učenika koje je predvideo zakonodavac aktuelnim propisima.

Poresku inspekciju i njene nadležnosti nad radom ustanova nismo uključili u ovo izdanje, zbog obima koji nije bilo moguće obuhvatiti ovim priručnikom, ali u tom cilju možemo da preporučimo naše izdanje Priručnik „Zaštita od kazni i sankcija pri kontrolama od strane Poreske inspekcije“ – III izdanje (pogledati sadržaj na www.rezonsrbija.rs).

Deo koji se tiče radnih odnosa je obuhvaćen Posebnim kolektivnim ugovorima (PKU) koji se nalaze na CD-u i koji su različiti za predškolske ustanove i škole. Osnovne i srednje škole imaju zajednički PKU. Detaljnije o radnim odnosima, načinima zapošljavanja možete pogledati u našem izdanju „Pravilna rešenja za 100 NOVIH problema poslodavaca“, a primeri svih ugovora se nalaze na našim elektronskim izdanjima (CD-u za Poslodavce i CD-u za Računovođe). Takođe, u našem (novom) Priručniku „Zaštita od kazni pri kontrolama od strane Inspekcije rada“ – II izdanje, možete se upoznati sa pravilnom primenom svih novina u propisima vezanim za radne odnose, koje su od nedavno u primeni, kao i o novinama u postupanju inspektora za rad.

Na CD-u, koji je sastavni deo ovog priručnika, nalaze se delovi koji obuhvataju tekst o načinu rada specijalizovanih škola, a koje nisu obuhvaćene priručnikom, kao i zakonska regulativa koja je karakteristična za navedene oblasti, i to:
- Muzičke i baletske škole
- Škole za učenike sa smetnjama u razvoju
- Škole za obrazovanje odraslih.

Na CD-u se nalaze svi propisi koji su bar jednom pomenuti u tekstu (predstavljeni italic slovima) i obrasci koje je moguće popunjavati u elektronskoj formi. Osim pomenutih propisa, na CD-u se nalazi i veliki broj pravilnika o nastavnom planu i programu škola, pravilnici kojima se uređuju uslovi u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava, kao i pravilnici o vrsti obrazovanja nastavnika potrebnih za različite srednje stručne škole i dr.

U radu na knjizi učestvovali su naši stručni saradnici – autori:

  • Bojković Vladimir – dipl. pravnik sa višegodišnjim iskustvom rada na normativnim aktima u oblasti obrazovanja
  • Berberović Hasan – dipl. ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
  • dr Tošić Nadežda – dipl. pravnik, stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
  • Maričić-Vukotić Jasmina – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije; uz ažuriranje i dopunu teksta od strane tima Rezon Media Grup
  • Tričković Milica – diplomirani menadžer

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.