Priručnik - Priprema završnog računa za budžetske korisnike

NOVO - jedinstveni Priručnik – knjiga i E-book sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje finansijskih izveštaja za 2022. god. kod budžetskih korisnika (korisnika javnih sredstava).

Svrha ovog Priručnika jeste da korisnicima javnih sredstava pojasni važeće propise koji uređuju budžetski sistem i raspolaganje javnim sredstvima, naročito vezano za Završni račun, kao i da im olakša njihovo redovno funkcionisanje, a na osnovu problema koje smo, tokom naših 18 godina rada i savetovanja klijenata, uočili u praksi ovih subjekata.

Naši eminentni autori - stručnjaci u oblastima budžetskog računovodstva, revizije i budžetske inspekcije, na osnovu svog dugogodišnjeg rada, objasnili su, uz primere, čitav tok i sadržaj poslova, knjiženja i radnji koje podrazumeva sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa kod korisnika javnih sredstava; i takođe, ukazali su na najčešće greške u budžetskom računovodstvu.

Ovaj Priručnik će olakšati Vaše poslove time što će otkloniti mnoge nedoumice, a obezbediće i da sve obaveze blagovremeno izvršavate, pružiće Vam sigurnost u radu, a time će i uštedeti Vaše dragoceno vreme!

+ POKLON za sve kupce: pristupna šifra za sajt: PripremaZavrsnogRacuna.rs

Na našem sajtu: www.PripremaZavrsnogRacuna.rs nalaze se SVI obrasci finansijskih izveštaja, svi relevantni propisi (pre svega, propisi koji uređuju budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima, i naročito budžetsko računovodstvo), kao i brojni korisni prilozi, uputstva, uključujući stručne tekstove o javnim nabavkama, kao i Analitički Kontni plan za budžetski sistem.

Na kraju svake budžetske godine javljaju se nedoumice u vezi sa obavezom sastavljanja i dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja. Ukoliko se ove nedoumice ne razreše na ispravan način, mogu dovesti do raznih grešaka.

Izrada godišnjih finansijskih izveštaja na kraju poslovne (budžetske) godine predstavlja jedan od najvažnijih i najobimnijih poslova u radu svakog računovođe i u svakom subjektu koji je dužan da vodi dvojno knjigovodstvo, pa tako i kod budžetskih korisnika. To je „kruna“ umeća i čitavog rada tokom prethodne godine, u smislu svih radnji, obračuna i knjiženja koja je bilo potrebno blagovremeno, na ispravan način, proknjižiti, i to tako da se na kraju godine, nakon zaključivanja svih konta i poslovnih knjiga, sve stavke aktive i pasive slože, i da se svi rashodi i izdaci, kao i svi prihodi i primanja adekvatno iskažu, kako bi se što preciznije i tačnije iskazao rezultat poslovanja – kao suficit ili deficit. Dakle, ne samo na kraju, već tokom čitave godine, važno je otkloniti sve nedoumice, koje se inače često javljaju upravo u vezi sa izradom „završnog računa“.

Želja i cilj naše izdavačke kuće jeste da našim klijentima obezbedimo znanja koja će im osigurati pravilno, ažurno i sigurno poslovanje u skladu sa propisima, kao i pomoć da sve obaveze i novine razumeju i primene u praksi na pravi način.

Priručnik je namenjen svim korisnicima budžetskih i javnih sredstava, dakle:
- direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava;
- organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (zdravstvenim i apotekarskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija, odnosno lokalna vlast);
- javnim preduzećima osnovanim od strane R.Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… kao i javnim agencijama i sl.;
- autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… i dr.;
- subjektima koji se bave prihvatanjem, čuvanjem, izdavanjem i korišćenjem javnih rezervi;
- političkim strankama (u smislu propisa kojima se uređuje finansiranje političkih stranaka);
- korisnicima sredstava EU, donacija i pomoći međunarodnih organizacija, stranih vlada i nevladinih organizacija;
- ugovornim stranama u vezi sa izvršenjem međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i ostalih međunarodnih akata;
- pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, udruženjima i dr.

Napominjemo imate mogućnost da ovaj priručnik kupite u obliku koji Vama više odgovara:
- kao štampanu knjigu, ili
- kao E-book – knjigu u elektronskoj formi (u pdf formatu).
Cene i poručivanje pogledajte u delu „PORUDŽBINE“.

Grupa autora:

  • Hasan Berberović – diplomirani ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
  • dr Nadežda Tošić – diplomirani pravnik, stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
  • Jasmina Maričić-Vukotić – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
  • Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
  • Milica Tričković – diplomirani menadžer

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.