Priručnik za budžetske korisnike

NOVO - Priručnik sa detaljnim uputstvom za pripremu i sastavljanje Završnog računa kod KJS

Ideja za štampanje ovog Priručnika rezultat je naše želje da korisnicima javnih sredstava pojasnimo važeće propise koji uređuju budžetski sistem i raspolaganje javnim sredstvima, naročito vezano za Završni račun, kao i da im olakšamo njihovo redovno funkcionisanje, a na osnovu problema koje smo, tokom naših 15 godina rada i savetovanja klijenata, uočili u praksi ovih subjekata.

 

Naši eminentni autori, inače stručnjaci u oblastima budžetskog računovodstva, revizije i budžetske inspekcije, na osnovu svog dugogodišnjeg rada, objasnili su, uz primere, čitav tok i sadržaj poslova, knjiženja i radnji koje podrazumeva sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i završnog računa kod korisnika javnih sredstava; i takođe, ukazali su na najčešće greške u budžetskom računovodstvu.

CD koji prati Priručnik, pored ostalog, sadrži i stručne tekstove u vezi sa nadzorom koji nad budžetskim korisnicima i korisnicima sredstava OOSO vrše nadležni organi (BU, UT, DRI, Upravna inspekcija i Inspekcija rada).

Priručnik sadrži 256 strana, i podeljen je na četiri celine – glave:

  • Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja, Završnog računa, kod budžetskih korisnika,
  • Sastavlјanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja kod budžetskih korisnika,
  • Utvrđivanje sredstava budžetskim korisnicima, izveštavanje o izvršenju budžeta, Obrazac 5, uz osvrt na sistemske greške u konsolidaciji izveštaja, i
  • Neki od najvažnijih podzakonskih akata koji se odnose na korisnike javnih sredstava.

CD koji prati ovaj Priručnik sadrži svu potrebnu zakonsku regulativu, brojne obrasce i druge priloge iz oblasti propisa koji uređuju budžetski sistem, raspolaganje javnim sredstvima, i naročito budžetsko računovodstvo. Na ovom CD-u nalaze se i: svi najvažniji obrasci (naravno i obrasci finansijskih izveštaja), uputstva i drugi korisni prilozi, kao što su npr. Šablon za popunjavanje, kontrolu i štampu finansijskih izveštaja, kao i Analitički Kontni plan za budžetski sistem.

Takođe, na CD-u se nalaze i stručni tekstovi, sa pratećim propisima u vezi sa nadzorom koji nad budžetskim korisnicima i korisnicima sredstava OOSO vrše: Budžetska inspekcija, Uprava za trezor, Državna revizorska institucija, Upravna inspekcija i Inspekcija rada.

Pored toga, na pratećem CD-u nalaze se i odeljci posvećeni JAVNIM NABAVKAMA i CRF-u (Centralnom registru faktura) – propisi, stručni komentari, odgovori na pitanja iz prakse, službena mišljenja...

Priručnik je namenjen svim korisnicima budžetskih i javnih sredstava, dakle:
- direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava;
- organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i korisnicima sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (zdravstvenim i apotekarskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija, odnosno lokalna vlast);
- javnim preduzećima osnovanim od strane R.Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… kao i javnim agencijama i sl.;
- autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća,… i dr.;
- subjektima koji se bave prihvatanjem, čuvanjem, izdavanjem i korišćenjem javnih rezervi;
- političkim strankama (u smislu propisa kojima se uređuje finansiranje političkih stranaka);
- korisnicima sredstava EU, donacija i pomoći međunarodnih organizacija, stranih vlada i nevladinih organizacija;
- ugovornim stranama u vezi sa izvršenjem međunarodnih ugovora, sporazuma, konvencija i ostalih međunarodnih akata;
- pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena budžetska sredstva za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija, javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, udruženjima i dr.

Grupa autora:
- Hasan Berberović – diplomirani ekonomista, revizor, dugogodišnji budžetski inspektor Ministarstva finansija
- dr Nadežda Tošić – diplomirani pravnik, stručnjak u oblasti bužetske kontrole budžetskog sistema i javnih nabavki
- Jasmina Maričić-Vukotić – diplomirani pravnik, dugogodišnji stručnjak u oblasti radnih odnosa, konsultant i autor tekstova i priručnika u stručnim časopisima iz oblasti radnog prava, predavač na seminarima, po sertifikatima EK EU i SUK R.Srbije
- Bojana Potežica – diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i miritelj
- Milica Tričković – diplomirani menadžer
Nikola Jevtić - diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom
Julijana Skadrić - diplomirani pravnik

Prva glava detaljno obrađuje poslove koji prethode izradi godišnjeg finansijskog izveštaja - popis i druge poslove; zatim povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika; svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu; uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, klase 100000 sa kontima klase 200000, sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama; kao i obračun i knjiženje ispravke vrednosti osnovnih sredstava - amortizacije.

Druga glava daje objašnjenja koja se odnose na: godišnje finansijske izveštaje direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; pripremu za izradu godišnjih izveštaja za 2019. godinu; sagledavanje pojedinih konta imovine, obaveza i kapitala, prihoda i primanja, rashoda i izdataka, a zatim i rezultata poslovanja; utvrđivanje rezultata poslovanja; obrasce na kojima se sastavlјa i dostavlјa Završni račun, kao i zaklјučivanje poslovnih knjiga i čuvanje računovodstvenih isprava.

Treća glava daje primere kako u praksi teče procedura za utvrđivanje sredstava direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima (dat je konkretan primer kod ustanova obrazovanja i kulture) za budžetsku godinu. Prikazani su predlozi finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika, postupak utvrđivanja aproprijacija, zatim, postupak praćenja i kontrole izvršenja budžeta. Takođe, vezano za pripremu i podnošenje finansijskih izveštaja, dat je Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja, dati su primeri popunjavanja Obrasca 5, uključujući i situaciju kada indirektni budžetski korisnici nisu obavešteni o pripadajućim aproprijacijama u skladu sa zakonom.

Četvrta glava sadrži prečišćene tekstove nekih od najvažnijih podzakonskih akata koji se odnose na korisnike javnih sredstava, a to su:
1. Uredba o budžetskom računovodstvu;
2. Pravilnik o načinu pripreme, sastavlјanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova; i
3. Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.