NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA NEMAJU KARAKTER ZARADE PREMA ZAKONU O RADU

 

Red. br.

Vrsta isplate

Način izračunavanja i osnov kojim je isplata utvrđena

Iznos isplate do kojeg se ne plaća porez na dohodak građana

1.

Otpremnina pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju

1. Poslodavac je, prema članu 119. stav 1. tačka 1. Zakona o radu, počev od 29.07.2014. god, u obavezi da isplati zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

x 132.372,00 = 264.744,00 din. minimum

 

 

2. Državnim službenicima i nameštenicima otpremnina se isplaćuje u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da ona ne može biti niža od dve prosečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku na dan isplate. (Član 51. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, ”Sl. glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 i 84/15.)

x 132.372,00 = 264.744,00 din. minimum

 

 

x 132.372,00 = 264.744,00* din.

tj. do iznosa dvostruke prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

2.

Otpremnina pri otkazu ugovora o radu koja se isplaćuje zaposlenom ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, koja ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu (ovo važi počev od 29.07.2014. god.), pri čemu se računa i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. Zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem (član 158. Zakona o radu).

 

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina (član 159. Zakona o radu).

Ne oporezuje se do iznosa iz prethodne kolone (tj. do najnižeg iznosa koji je poslodavac dužan da plati), a preko tog iznosa plaća se porez na druge prihode po čl. 85. Zakona (20% na osnovicu po odbitku 20% normiranih troškova)

3.

Novčana naknada pri otkazu ugovora o radu zbog neostvarenih rezultata rada, odnosno ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi

Član 190. Zakona o radu brisan je Zakonom o izmenama i dopunama ovog zakona koji je stupio na snagu 19.7.2005. god. Članom 190. Zakona o radu bila je utvrđena obaveza poslodavca da isplati novčanu naknadu zaposlenom u slučaju otkaza ugovora o radu zbog neostvarenih rezultata rada, odnosno ako zaposleni nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

 

4.

Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo

Prema čl. 118. st. 1. tačka 3) Zakona o radu, isplaćuje se do visine propisane (u novcu) opštim aktom i ugovorom o radu.

 

Državni službenici i nameštenici – isplaćuje se (počev od 14.10.2015. god.) u visini od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu, što važi ZA SVE DRŽAVE (član 20. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika „Sl. glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 i 84/15.)

Neoporezivo do visine iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno, počev od 01.01.2016. god.(čl.18. st.1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana)

5.

Dnevnice za službeno putovanje u zemlji

1. Zaposleni i preduzetnici

Prema Zakonu o radu – do visine propisane u novčanom iznosu opštim aktom i ugovorom o radu kod poslodavca.

Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu troškova na službenom putu u zemlji, ali nije propisana visina dnevnice. Troškovi prevoza i prenoćišta se priznaju u celini na osnovu priloženih računa. (Čl. 118. st.1. tačka 2) Zakona o radu).

2. Državni službenici i nameštenici

Isplaćuje se (počev od 14.10.2015. god.) u visini od 150. din. po danu (Član 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika „Sl. glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 i 84/15)

Ne oporezuje se do 3.012,00 dinara dnevno, počev od 01.02.2023. god., a na iznos preko tog iznosa plaća se samo porez na zarade 10%

6.

Naknada troškova prevoza za odlazak na posao i povratak sa posla

U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbdio sopstveni prevoz (član 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radui član 18. stav 1. tačka 1)Zakona o porezu na dohodak građana).

 

Ako se isplaćuje iznos preko cene pretplatne karte, odnosno preko cene stvarnih troškova prevoza, taj iznos se smatra zaradom, tj. tretira se kao zarada zaposlenog i na njega (na tu razliku) se plaćaju svi porezi i doprinosi.

Ne oporezuje se do cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 5.017,00 dinara mesečno, počev od 01.02.2023. god.

 

Preko ovog iznosa, a do cene mesečne pretpl. karte, odnosno stvarnih troškova prevoza, plaća se samo porez na zarade 10%.

 

Za isplate preko cene mesečne pretpl. karte, odnosno stvarnih troškova prevoza, na tu razliku se plaćaju svi porezi i doprinosi iz zarada zaposlenih.

7.

Jubilarna nagrada

U visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu (član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu).

Ne oporezuje se do iznosa od 25.085,00 dinara počev od 01.02.2023. god., a preko tog iznosa plaća se porez na zarade od 10%

8.

Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom u službene svrhe

U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

Zakonom o radu propisano je samo pravo zaposlenog na naknadu ovih troškova, ali ne i visina tih troškova. Njihovu visinu uređuje poslodavac svojim aktom. (Član 118. stav 1. tačke 2) i 3) Zakona o radu).

 

Do iznosa od 30% cene jednog litra super benzina se ne oporezuje (član 18. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dohodak građana).

Državnim službenicima i nameštenicima ova naknada se isplaćuje u iznosu od 10% propisane cene za jedan litar pogonskog goriva po pređenom kilometru. (Član 11. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, “Sl. glasnik RS“, br. 98/07, 84/14 i 84/15.)

Najviše do 8.782,00 dinara

počev od 01.02.2023. god.

 

Preko neoporezivog iznosa iz prethodne kolone plaća se samo porez na zarade po stopi od 10%.

9.

Naknada zbog odvojenog života od porodice

U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca (čl. 120. st. 1. tač. 4) Zakona o radu).

Oporezuje se ceo iznos po stopi od 10%

10.

Naknada troškova/

solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog ili člana njegove porodice ili penzionisanog radnika**

Prema članu 119. Zakona o radu poslodavac je dužan da, u skladu sa opštim aktom, isplati zaposlenom naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice (bračni drug i deca zaposlenog), a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog. Naknada ovih troškova je deo solidarne pomoći koja može biti i viša.

 

Poslodavac je dužan da nadoknadi stvarne troškove pogrebnih usluga (član 119.stav 1. tačka 2) Zakona o radu).

 

Solidarna pomoć se može isplatiti i u slučaju smrti penzionisanog radnika, roditelja zaposlenog, usvojenika i usvojioca zaposlenog, ako je to predviđeno opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu (čl. 120. st. 1. tačka 1) Zakona o radu).

Neoporezivo do 87.799,00 dinara, počev od 01.02.2023. god.

(preko ovog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova)

11.

Solidarna pomoć za slučaj smrti drugih članova porodice zaposlenog

Opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu se može predvideti i isplata solidarne pomoći u slučaju smrti drugih članova porodice zaposlenog (braća, sestre, unuci,...). - član 120. st. 1. tač. 1) Zakona o radu.

Plaća se porez na zarade po stopi od 10% na ceo iznos

12.

Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice**

Prema čl. 120. st. 1. tač. 1. Zakona o radu, može se isplatiti u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, a najviše do iznosa propisanog Zakonom o porezu na dohodak građana (član 18. stav 1. tačka 7) Zakona).

Neoporezivo do 50.173,00 dinara, a počev od 01.02.2023. god. po slučaju (preko ovog iznosa plaća se porez od 10%)

13.

Solidarna pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja**

U visini nastale štete (član 9. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana) i na osnovu opšteg akta poslodavca.

Ne oporezuje se u celini, AKO su ispunjeni uslovi propisani Pravilnikom

14.

Primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći

U visini utvrđenoj aktom poslodavca

(član 9. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana).

Ne oporezuje se

15.

Solidarna pomoć sa namenom koju utvrdi poslodavac

Na način i u visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca (čl. 120. st. 1. tač. 1) Zakona o radu).

Oporezuje se po stopi od 10%, izuzev pomoći koja se isplaćuje iz sredstava sindikalne članarine

16.

Naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade/plate, odnosno naknade za izgubljenu zaradu/platu

Prema sudskoj odluci ili postignutom sudskom poravnanju (član 9. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dohodak građana).

Ne oporezuje se

17.

Naknada za ishranu – hranarina sportistima – amaterima

U skladu sa zakonom koji uređuje sport i članom 9. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dohodak građana.

Neoporezivo do 12.544,00 dinara mesečno počev od 01.02.2023. god.

Ako se isplaćuje veći iznos od ovog, oporezuje se po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

18.

Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu)

Prema Zakonu o radu – do visine propisane opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade (član 118. stav 1. tač. 2 i 3. Zakona).

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja prema priloženom računu za prenoćište i doručak, osim za hotel prve kategorije (5*) – ako nisu obezbeđeni besplatno. (čl. 8. Uredbe)

Naknade troškova smeštaja ne oporezuju se do iznosa priloženih računa (čl. 18. st. 1. tač. 3) Zak. o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa plaća se porez (10%)

19.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu)

Priznaju se u celini prema priloženim računima

(čl. 118. st. 1. tač. 2. i 3. Zakona o radu)

(čl. 11. st. 1. i čl. 26. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika)

Ne oporezuje se do visine podnetih računa od prevoznika u javnom saobraćaju

20.

Zajam za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika

NAPOMENA: Počev od 24.09.2005. god. prestala je mogućnost odobravanja zajma za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika.

 

21.

Stipendije i krediti učenika i studenata

Prema ugovoru poslodavca i korisnika (član 9. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana).

(Ako se isplaćuje iznos veći od neoporezivog, oporezivanje se vrši po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.) Važi za učenike srednjih škola i studente viših škola i fakulteta.

Neoporezivo do 33.413,00 dinara mesečno počev od 01.02.2022. god. Preko tog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.

22.

Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića

U skladu sa opštim aktom, odnosno u skladu sa ugovorom o radu.

Do 10.898,00 dinara počev od 01.02.2022. god. po jednom detetu godišnje.

Preko tog iznosa isplate imaju tretman zarade.

23.

Jednokratna novčana naknada u skladu sa Programom za rešavanje viška zaposlenih

počev od 28.1.2015.

Jednokratna novčana naknada se isplaćuje licima kojima prestaje radni odnos u postupku privatizacije, u skadu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. god. („Sl. glasnik RS“, br. 09/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16, 05/17, 92/17, 29/18 i 3/19 – dalje: Program)

Do iznosa utvrđenog Programom (zaposleni koji je utvrđen kao višak u 2016, 2017, 2018. ili 2019. g, sam bira jednu od opcija):

a) 200 evra za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, po srednjem kursu, pri čemu ukupna otpremnina ne može biti viša od 8.000 evra;

b) otpremninu u visini zbira jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra;

c) 6 prosečnih (bruto) zarada u Republici (6 x 75.296,00) za zaposlene koji imaju više od 15 godina rada u radnom odnosu;

(čl. 9. st. 1. tač. 20) Zakona o porezu na dohodak građana),

 

a na iznos preko ovih iznosa plaća se porez 20% po umanjenju 20% normiranih troškova.

24.

Premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac plaća za zaposlene

Prema čl. 13. st. 3. Zakona o doprinosima i čl. 14b st. 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohod. građ. počev od 30.05.2013. god.:

ne plaćaju se doprinosi i porez na zaradu do neoporezivog iznosa na zbir 1) premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovolj. zdrav. osiguranje i 2) penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ne oporezuje se zbirno (premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond) do iznosa od 6.541,00 dinara, počev od 01.02.2022. god, a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

25.

Premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog

Prema čl. 21a Zakona o porezu na dohodak građ. počev od 30.05.2013. god. ne plaća se porez na zarade na:

1) premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje i

2) penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog - člana dobrovoljnog penzijskog fonda.

Ne oporezuje se do iznosa od 6.541,00 dinara počev od 01.02.2022. god, a preko tog iznosa plaćaju se socijalni doprinosi i porez na zarade po stopi od 10%.

 

PAŽNJA!

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja za

1) i 2) zbirno ne može biti veći od 6.541,00 din. mesečno počev od 01.02.2022. god.

26.

Premije za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda (uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja) i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija

Poslodavac može uplaćivati SVIM zaposlenima premiju za kolektivno osiguranje od posledica nezgoda (uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja) i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija (član 119. Zakona o radu).

Ovakve uplate nemaju karakter zarade po Zakonu o radu, pa se na njih ne plaćaju doprinosi za socijalno.

Neoporeziv je ukupan iznos (prema članu 14b st. 2. tač. 1) Zakona o porezu na dohodak građana)

27.

Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu

U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, ako poslodavac nije obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade.

U slučaju da je poslodavac obezbedio smeštaj i ishranu za rad na terenu, po ovom osnovu se ne isplaćuje naknada zaposlenima.

Ova naknada ne čini zaradu, i nije isto što i terenski dodatak, već je posebna kategorija, i razlikuje se od terenskog dodatka koji čini zaradu.

 

Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca, u visini troškova smeštaja i ishrane (član 118. stav 1. tačka 4. Zakona o radu),

odnosno čl. 44. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika:

ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak uvećava se za troškove smeštaja i ishrane:

a) za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na službenom putovanju u zemlji (čl. 8. ove uredbe), b) za troškove ishrane – najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji (čl. 9. ove uredbe).

Ne oporezuje se

28.

Premije, subvencije, regresi i druga sredstva koja se u svrhu podsticanja razvoja poljoprivrede, iz budžeta Republike, autonomne pokrajine i lokalne samouprave plaćaju, odnosno isplaćuju na poseban namenski račun nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast

U skladu sa posebnim propisima.

Ne oporezuje se

(prema čl. 9. stav 1. tačka 24) Zakona o prezu na dohodak građana)

29.

PDV nadoknade, u skladu sa Zakonom o PDV

U skladu sa Zakonom o PDV

Ne oporezuje se

(prema članu 9. stav 1. tačka 25) Zakona o porezu na dohodak građana)

 

NAPOMINJEMO:

Opšti kolektivni ugovor („Sl. glasnik RS“, br. 50/08, 104/08 - Aneks I i 8/09 - Aneks II – u daljem tekstu: OKU) je 17.05.2011. god. prestao da važi. Dakle, počev od 18.05.2011. god., poslodavci nisu dužni da primenjuju OKU.

Prema tome, od 18.05.2011. god., u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa primenjuju se: Zakon o radu, drugi propisi, odgovarajući poseban kolektivni ugovor u grani, odnosno delatnosti u kojoj posluje poslodavac (ako je zaključen), opšti akt poslodavca (kolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu), odnosno ugovor o radu.

 * Napominjemo, da je brisana odredba Zakona o porezu na dohodak građana (u čl. 9. st. 1. tačka 20)), kojom je ranije bilo utvrđeno da se, na iznos koji se isplaćuje zaposlenom preko 50 godina starosti ne plaća porez na dohodak građana pri isplati novčane naknade prilikom otkaza ugovora o radu zbog tehnoloških viškova i prestrukturiranja u skladu sa socijalnim programom.

 ** Prema Zakonu o radu, na osnovu člana 120., poslodavac može, u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu, da utvrdi pravo zaposlenih na solidarne pomoći po raznim osnovama. Isplate po osnovu ovako utvrđenih solidarnih pomoći ne čine zaradu, što znači da se na te isplate ne plaćaju socijalni doprinosi.

Plaćanje poreza na dohodak građana zavisi od vrste solidarne pomoći.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.