Od 1. juna počinje primena novog PKU za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije

29.05.2024

Na osnovu člana 245. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05,... 113/17 i 95/18–auten.tumač.), Reprezentativni sindikat, Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, i Reprezentativno udruženje poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, Unija poslodavaca Srbije, Sektora građevinarstva, industrije građevinskog materijala i stambene industrije Unije poslodavaca Srbije, po ovlašćenju Predsedništva Unije poslodavaca Srbije, broj II-34-02/2024 od 11. aprila 2024. god. u Beogradu, 15. aprila 2024. god., zaključili su novi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije.

Ovaj novi PKU je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 47/24 od 24.5.2024. god., u primeni je od 1. juna 2024. god., a zaključen je na period od jedne godine.

Danom stupanja na snagu ovog PKU, dakle 1.6.2024. god., prestaje da važi Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 38/23).                                                                     

 

Napominjemo, učesnici u zaključivanju ovog kolektivnog ugovora će zajednički podneti zahtev za njegovu primenu i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca Unije poslodavaca Srbije, u skladu sa članom 257. Zakona o radu.

 

Skrećemo pažnju:

Učesnici u zaključivanju ovog PKU dužni su da usaglase svoj Opšti akt i ugovor o radu, sa odredbama ovog kolektivnog ugovora najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog. (čl. 129. novog PKU).

 

Podsećamo, ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: PKU), uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih i poslodavaca koji svoju pretežnu delatnost obavljaju u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala u R.Srbiji, postupak izmena i dopuna ovog PKU, međusobni odnosi reprezentativnog sindikata i reprezentativnog udruženja poslodavca i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce.

Odredbe ovog PKU primenjuju se na sva zaposlena lica kod poslodavca, osim na direktora, odnosno druga lica sa kojima se zaključuje poseban ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Podsećamo na značenje pojedinih pojmova u smislu ovog PKU:

Zaposleni, u smislu ovog kolektivnog ugovora, jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca koji obalja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema Prilogu 1 ovog PKU, pod nazivom „Klasifikacija delatnosti“, koji je njegov sastavni deo.

Poslodavcem, u smislu ovog PKU, smatra se domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava jedno ili više lica, a koje obavlja pretežnu delatnost u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala na teritoriji R.Srbije, a sve prema pomenutom Prilogu 1.

Sindikatom, u smislu ovog PKU, smatra se samostalna, demokratska i nezavisna organizacija zaposlenih u koju se oni dobrovoljno udružuju radi zastupanja, predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih profesionalnih, radnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih pojedinačnih i kolektivnih interesa.

Opšti akt, u smislu ovog kolektivnog ugovora, smatra se kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu kod poslodavca.

 

Važno je imati u vidu da, kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu i ugovor o radu, moraju biti u saglasnosti sa zakonom i ovim PKU.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno pravilnikom o radu i ugovorom o radu, mogu se utvrditi veća prava od prava utvrđenih ovim PKU, kao i druga prava koja nisu utvrđena ovim PKU, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno pravilnik o radu i ugovor o radu, ne mogu da sadrže odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom i ovim PKU.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.