rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jun. 19
 • 13:15

Dopunjen Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava R.Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

24.12.2018

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05,... 47/18 i 30/18–dr.zak.), a u vezi sa članom 75. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09,... i 95/18) i članom 18. stav 6. Uredbe o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/03 i 12/06), ministar finansija je doneo Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 101/18 od 20.12.2018. god.), koji je stupio na snagu 21. decembra 2018. god.

Ovim su u Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 33/15 – u daljem tekstu: Pravilnik) izvršene sledeće dopune:

 ● posle člana 6. Pravilnika, dodat je član 6a, koji glasi:

„Ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove privrede zajednički posebnim aktom obrazuju komisiju za popis finansijske imovine u vlasništvu Republike Srbije.”;

 

 ● u članu 10. Pravilnika izvršena dopuna u uvodnoj rečenici, čime je sada precizirano da „Rad popisne komisije iz člana 6. ovog pravilnika obuhvata:“ poslove navedene u tačkama 1)-8) člana 10.

Takođe, dopunom u tački 7) istog člana, utvrđeno je da u poslove navedene komisije spada i „popis finansijske imovine, osim finansijske imovine iz člana 10a ovog pravilnika i obaveza koji se vrši prema stanju u poslovnim knjigama;

 

 ● Posle člana 10. Pravilnika, dodat je član 10a, koji glasi:

Rad popisne komisije iz člana 6a ovog pravilnika obuhvata:

1) popis hartija od vrednosti u vlasništvu Republike Srbije koje se vode kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHOV), kao i učešća Republike Srbije u kapitalu privrednih društava, banaka i drugih oblika organizovanja, koji se vode kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), a koji se vrši na osnovu izvoda dobijenih od strane CRHOV-a i Agencije sa stanjem tih sredstava na dan 31. decembra godine za koju se vrši popis;

2) sastavljanje izveštaja o izvršenom popisu finansijske imovine u vlasništvu Republike Srbije.“;

 

U članu 12. Pravilnika, koji inače propisuje rokove dostavljanja izveštaja o popisu, dodat je stav 5, kojim je utvrđeno da Izveštaj o izvršenom popisu finansijske imovine u vlasništvu R.Srbije za prethodnu godinu, popisna komisija iz člana 6a ovog pravilnika dostavlja ministru nadležnom za poslove finansija i ministru nadležnom za poslove privrede;

 

Posle člana 13. Pravilnika, dodat je član 13a, kojim je utvrđeno da ministar finansija i ministar nadležan privrede zajednički donose akt o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu finansijske imovine u vlasništvu Republike Srbije.

Izveštaj o izvršenom popisu finansijske imovine u vlasništvu R.Srbije, kao i akt o usvajanju tog izveštaja, predsednik komisije za popis finansijske imovine u vlasništvu R.Srbije, dostavlja Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, do 31. marta tekuće godine, radi sastavljanja završnog računa budžeta R.Srbije za prethodnu godinu.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.