Nova Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

05.03.2024

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj 52/19) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada RS donela je novu Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 14/24 od 23.2.2024. god.

Ova uredba je stupila na snagu 1. marta 2024. god. a važi do 31. maja 2024. god.

Ovom uredbom se, u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica.

 

Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-400 glatko imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-400 glatko, u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 54,99 dinara po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena predmetnog brašna, ne sme prelaziti 45,00 din. po kilogramu.

 

● Trgovci na malo koji prodaju prehrambene proizvode obavezni su da u strukturi dnevne ponude svih vrsta brašna tip T-500 imaju najmanje jednu robnu marku brašna tip T-500 u pakovanjima do jednog kilograma, uključujući jedan kilogram, čija maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 49,99 din. po kilogramu.

Maksimalna proizvođačka cena predmetnog brašna, ne sme prelaziti 40,90 din. po kilogramu.

 

Po iznad navedenim cenama za brašno tipa T-400 glatko i T-500 proizvođači moraju isporučivati trgovcima na malo najmanje 50% isporučenih količina na mesečnom nivou u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Maksimalna količina brašna tipa T-400 glatko, odnosno T-500 koju trgovac na malo može da proda potrošaču u pojedinačnoj kupovini je pet kilograma brašna tip T-400 glatko i pet kilograma brašna tip T-500.

 

PAŽNJA!

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 din. kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama ove uredbe. Uz navedenu novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za isti prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za isti prekršaj kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 din. i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

 

● Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.