Novi Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata

18.03.2024

Na osnovu člana 201. stav 7. tačka 15) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zak., 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je novi Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte , objavljen u „Sl. glasniu RS“, br. 21/24 (od 15. marta 2024. god.), koji je stupio na snagu 16. marta 2024. god.

Napominjemo, ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, sadržina zahteva za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova, postupak izdavanja rešenja, odnosno ukidanja rešenja o ispunjenosti uslova i upisa u registar za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, kao i postupak izbora i način rada članova komisije, pravo i visinu naknade za rad u komisijama.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na poslove izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, odnosno izvođenja radova za objekte koji nisu određeni u članu 133 Zakona o planiranju i izgradnji, a za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Skrećemo pažnju, danom stupanja na snagu novog Pavilnika, tj. 16.3.2024. god. prestao je da važi Pravilnik o uslovima koje treba da ispune pravna lica i preduzetnici za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine („Sl. glasnik RS", br. 41/22 i 77/22).

 

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.